På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Rämsbyn ändring

Antagande av ändring av detaljplan 278 för Rämsbyn 1:2 med flera

Del av detaljplan 278 med byggrätten som ändras markerad med röd linje

Del av detaljplan 278 med byggrätten som ändras markerad med röd linje

Planområdet ligger i Rämsbyn vid sjön Rämen. Området för ändringen är främst byggrätten för den nedbrunna turistgården.

Huvudsyftet är att ge möjlighet att dela in byggrätten i flera tomter. Tallar med höga narurvärden skyddas och byggrätten begränsas så att en befintlig infiltrationsanläggning för avlopp skyddas. Radonsäkert byggande behövs inom hela detaljplanen.

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande.

Samråd och granskning är genomfört, se samrådsredogörelse och granskningsutlåtande nedan. Ändringen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 17 juni 2019 § 67.

Handlingar

Se Detaljplan 278 med bestämmelser och beskrivningar, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande nedan under Relaterad information. Där finns även en länk till den tidigare gällande detaljplan.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av 
planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-86 136, e-post
samhallsbyggnad@ludvika.se

Tidplan

feb-mars 2019

april-maj 2019

juni 2019

Laga kraft

juli 2019

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter registreras synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida. 

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 20/07 20:38:07