På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Svanen-Pluto

Ny detaljplan för kvarteret Svanen, del av kvarteret Pluto och del av Ludvika 6:1

Planområdet består av två delar i Ludvika centrum

                    Planområdet består av två delar i Ludvika centrum

Detaljplanen kommer att delas i två delar, en för kvarteret Svanen och en för del av kvarteret Pluto. För Svanen krävs utredningar om markföroreningar och buller. Därefter drivs planarbetet vidare med hög prioritet för Svanen, medan !

Planområdet ligger i Ludvika centrum och är fördelat på två kvarter. Kvarteret Svanen ligger vid Fredsgatan, Eriksgatan, Skolgatan och Carlavägen. Den andra delen av planområdet är sydöstra delen av kvarteret Pluto, vid Carlavägen, Högbergsgatan och Engelbrektsgatan.

Huvudsyftet är att möjliggöra för fler bostäder och för centrumverksamhet i Ludvika centrum. Andra syften är att ge skydd till byggnadsverk med högt kulturhistoriskt värde och att möjliggöra parkeringsanläggningar på kvartersmark.

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det behövs.

Handlingar

Se samrådshandlingar och utredningar nedan under Relaterad information.

Nyhet: Se byggrätterna som volymsmodeller i Ludvikas nya stadsmodelllänk till annan webbplats! Där kan du även lämna synpunkter på förslaget!

Ludvikas stadsmodell med föreslagna byggrätter

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av 
planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-86 136, e-post
samhallsbyggnad@ludvika.se

Tidplan

Nov 2018-jan 2019

Granskning

mars 2019

april 2019

Laga kraft

maj 2019

Samrådet pågår till och med den 2 januari 2019, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida. 

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-02

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 20/05 17:05:59