På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Ny detaljplan för del av Ludvika 6:1 ”Väsmanstrand” i Ludvika

Drönarfoto: Wizworks Studios

Planområdet ligger mellan järnvägsstationen och Väsman och sträcker sig från ABBs sjöparkering upp till nya Kajbron.

Huvudsyftet med planen är att främja lek och rekreation i centrumnära läge genom att tillgängliggöra strandområdet och utveckla det till en attraktiv plats, samt att tillgodose Ludvika kommuns behov av bostäder. Andra syften är att skydda natur- och kulturvärden som finns inom planområdet och att skapa möjlighet att sanera förorenad mark.

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Strandskydd upphävs inom planområdet. Planärendet har handlagts med utökat förfarande.

Detaljplanen vann laga kraft den 18 mars 2019.

Tidplan

okt - nov 2017

4 juni - 1 juli 2018

29 oktober 2018

18 mars 2019


Handlingar

Du kan ladda hem plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande, se nedan under Relaterad information.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:
landskapsarkitekt Kajsa Holmqvist, tel. 0240-86 249
planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-86 136
samhallsbyggnad@ludvika.se

För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-28

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/07 17:09:13