På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Projekt för naturvården och friluftslivet på Högberget

Högberget är en unik skog i Ludvika som redan idag är ett omtyckt rekreationsområde. Ludvika kommun vill utveckla Högberget till ett än mer välbesökt naturområde. 2011 startades därför ett projekt för att utveckla Högbergets natur- och rekreationsvärden. Projektet är ett så kallat LONA-projekt (lokalt naturvårsprojekt) vilket innebär att kommunen erhåller stöd från EU. Huvudsyftena med projektet är att utveckla och synliggöra de naturtyper som finns på Högberget samt att på olika sätt underlätta för allmänhet, skolor och föreningar att använda området.

Föreningar och allmänhet har inledningsvis kommit med förslag på hur man vill utveckla Högberget. Härefter har en inventering gjorts för att kartlägga och beskriva naturvärdena. Resultatet av naturvärdesinventeringen utgör en grund för framtagande av en skötselsplan som anger hur naturvärdena ska kunna förstärkas eller restaureras. För vissa partier är orördhet det som bäst gynnar naturvärdena medan andra områden kan kräva skötsel för att vidmakthålla eller öka värdena. Även de estetiska värdena är viktiga att framhålla. Då Högberget är ett markant berg finns det från flera platser fina utsiktsmöjligheter. I projektet vill kommunen lyfta fram dessa utsikspunkter.

Högberget inrymmer en variationsrik skog med ett flertal olika naturtyper representerade. Meningen är att dessa, där så behövs ska gynnas och förstärkas med aktiva åtgärder. Detta kan innebära naturvårdshuggningar och röjningar för att t.ex. ta bort inväxande gran, öka ljusinsläppet till markvegetationen eller gallring för att gynna vissa trädslag. Åtgärderna ska också bidra till att skapa mer död ved som är en bristvara i dagens skog. Det mesta av de träd som fälls kommer dock att tas ut som virke. För mer information om planerade röjnings- och huggningsåtgärder se karta nedan.

Vidare ska naturvärdena synliggöras och med intresseväckande skyltar ska man kunna lära sig mer om vad som finns på berget. Anledningen till att vi vill göra det på Högberget är för att det är ett lättillgängligt område med variationsrik skog. Naturen kan också kunna fungera som ett uteklassrum för skolorna och förskolorna som ligger runt omkring.

För att få fler att upptäcka den fina naturen på Högberget kommer olika åtgärder att genomföras för att förbättra tillgängligheten. Större stigar ska skyltas upp och en broschyr med karta är planerad att tas fram. Idag finns sparsamt med rastplatser på några platser på Högberget. I projektet är det meningen att fler bänkar, bord och även vindskydd ska tillverkas och sättas upp.

För mer information kontakta:

Bert Pilo Skogsförvaltare bert.pilo@ludvika.se tel. 0240- 86 108


Sidan senast uppdaterad: 2018-10-23

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 12:30:23