På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Vattendirektivet

I december 2000 antog EU:s alla medlemsländer det s.k. vattendirektivet. I Sverige skapades en ny administrativ organisation, Vattenmyndigheten, för att få en helhetsbild av svenskt vatten. Det övergripande målet för vattenförvaltningen är att nå minst god vattenstatus i alla vatten senast 2015.
Det är vattnets avrinningsområden som styr gränserna för de olika vattendistrikten i landet. Ludvika kommun är berört av tre av landets fem vattendistrikt. Bottenhavets vattendistrikt berör Ludvika kommun till en ytterst liten del. Däremot berörs kommunen av Västerhavets vattendistrikt genom Gullspångsälven och Norra Östersjöns vattendistrikt genom Kolbäcksån och Arbogaån.

Vattnen i Ludvika kommun påverkas främst av två saker; försurning och gruvavfall, men i flera vatten finns också förhöjda kvicksilverhalter. Markerna har dålig buffringsförmåga och kalkning sker för att dämpa konsekvenserna av detta. I flertalet fall har även gruvavfallen åtgärdats, men då det gäller de förhöjda kvicksilverhalterna är det tekniskt omöjligt att uppfylla kraven som vattendirektivet ställer.

Målet för Ludvika kommun, då det gäller vattendirektivet, är att ha rent vatten i vårt område och inte smutsa ner vattnet nedströms. Detta åstadkoms genom lokala anpassningar utifrån de problem som finns i kommunen. Det är också viktigt att inte bara uppnå en god status på vattnet utan framför allt att behålla den goda statusen som vi redan har.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-20

Kontakta oss

0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 20/07 19:55:22