Kompostering av latrin eller urin

Eftersom latrin kan innebära en hälsorisk måste du ansöka om att kompostera innan du startar.

Slam och latrin innehåller smittämnen och bakterier. För att inte sprida föroreningar måste det tas omhand på rätt sätt.

Det är skillnad på slam och latrin. Slam är det fasta avfallet i ditt avloppsvatten och kommer framförallt från din vattentoalett.

Slammet hamnar i din slamavskiljare, minireningsverk eller slutna tank, som måste tömmas regelbundet. Med undantag från vissa minireningsverk är det kommunen som tömmer ditt slam.

Har du en förmultningstoalett, utedass eller någon annan typ av torrtoalett kallas det fasta avfallet för latrin. Latrinen ska du själv ta hand om på din egen fastighet.

Hur komposterar jag latrin?

Det är lätt att kompostera latrin och du får också ett utmärkt gödselmedel att använda i dina rabatter. Färdiga kompostbehållare finns att köpa, men du kan också bygga din egen.

Eftersom latrin innehåller mycket föroreningar ska du ha två behållare som du använder om vartannat. Kompostmaterialet måste nämligen vila en längre tid efter sista påfyllningen för att alla föroreningar ska brytas ned.

Som med kompostering i allmänhet ska du se till att det är tillräckligt fuktigt och att det kommer in syre i komposten. Om urin ingår i latrinen kan det bli för blött och då kan du behöva tillföra extra strömaterial.

Har du ett minireningsverk med till exempel slampåse som du vill tömma själv, behöver du också ansöka om latrinkompostering

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: