Oljeavskiljare

Här kan du ladda ner en blankett för anmälan om installation av oljeavskiljare.

Till anmälan ska du bifoga en fackmässigt utförd vatten och avloppsritning och som visar oljeavskiljarens placering med anslutnings- och avluftningsledningar i skala 1:50 alternativt 1:100. Du ska också bifoga oljeavskiljarens produktblad.

Avgift för prövning av anmälan om installtion av oljeavskiljare faktureras enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Installation av en oljeavskiljare

De verksamheter som nämns under rubrik ”Verksamheter där oljeavskiljare krävs” måste ha oljeavskiljare enligt kommunens krav. Observera att en bygganmälan måste lämnas till verksamhetsområde miljö och bygg vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad i en befintlig fastighet eller om verksamheten ändras.

Kontakta en rörfirma eller en VVS-konsult för att få hjälp med dimensionering av oljeavskiljaren.

Oljeavskiljaren ska vara utformad enligt svensk standard SS-EN 858-1 och dimensionerad efter verksamhetens spillvattenflöde enligt SS-EN 858-2.

Oljeavskiljaren ska vara typgodkänd och funktionstestad enligt standard samt utrustad med provtagningsbrunn och larm. Installationen ska vara fackmässigt utförd.

Oljeavskiljaren ska placeras så att den är möjlig att tömma.

Kontakta Wessmanbarken Vatten och Återvinning AB för anvisning angående anslutning av oljeavskiljare till kommunalt spill- eller dagvattennät.

Information om installation av oljeavskiljare

Kommunens avloppsnät är dimensionerade för att ta hand om och rena spillvatten av hushållskaraktär från bland annat hushåll och företag. Spillvatten från verksamheter som hanterar oljehaltiga ämnen ska ha en oljeavskiljare installerad för att undvika att olja släpps ut till kommunens ledningssystem.

Regelverk

Fastighetsägaren och verksamhetsutövare ansvarar för att det spillvatten som släpps ut från fastighetens VA-installation till det allmänna VA-nätet inte innehåller olja.
Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen rätt att undersöka VA-installationen och dess användning. Påträffas allvarliga brister är fastighetsägaren skyldig att rätta till dessa så att det inte uppkommer olägenheter för huvudmannen eller någon annan.

Verksamheter där oljeavskiljning krävs

Följande verksamheter måste ha en oljeavskiljare installerad. Observera att även andra verksamheter än nämnda kan enligt kommunens beslut behöva installation av oljeavskiljare.

Vid avledning till spillvattennätet

 • Avloppsförsett garage/lager, större än 50 kvadratmeter
 • Bilverkstad
 • Tvättplats för motorfordon Bilrekonditioneringsservice
 • Bilskrotar
 • Motor- och serviceverkstäder
 • Fordonstvätt, Gör-det-själv-hallar och spolplattor
 • Industrier med oljehantering eller tvätt av oljiga produkter
 • Parkeringshus och parkeringsdäck
 • Tanktvättar
 • Åkerier
 • Sprutlackeringsverkstad
 • Måleriverkstad

Vid avledning till dagvattennätet

 • Utomhusplatser där oljespill kan förekomma
 • Spillzoner vid bensinstationer
 • Olje- och kemikaliedepåer

Standard och dimensionering

Oljeavskiljare är en så kallad fast installation och därmed ansvarar fastighetsägaren för installation och funktion av avskiljaren. En godkänd oljeavskiljare ska vara utformad enligt standarden SS-EN 858-1. Den ska dimensioneras enligt standarden SS-EN 858-2. Standard finns att beställa hos Svenska Institutet för Standarder Länk till annan webbplats..

Vilken oljeavskiljare som är lämplig beror främst på vilket flöde som genereras till oljeavskiljaren samt den tid som vattnet behöver vara i avskiljaren för att olja ska hinna avskiljas.

Funktion och installation

Det finns många olika typer av oljeavskiljare men gemensamt för dem är att de fungerar efter principen att olja är olösligt i vatten och har en lägre densitet än vattnet. När spillvattnet passerar genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten medan oljan lägger sig på ytan. I oljeavskiljaren bildas en form av skiktning där det bara är spillvattnet som rinner vidare ut till ledningsnätet. Oljan samlas upp i avskiljaren som regelbundet töms på oljeavfall.

Oljeavskiljaren ska placeras på en lämplig plats som underlättar för skötsel, underhåll och tömning. Det är inte tillåtet att ansluta toalettavloppsvatten till avskiljarsystemet.

Tömning och kontroll

En oljeavskiljare kräver regelbunden tillsyn och tömning för att den ska fundera och det är fastighetsägaren alternativt verksamhetsutövaren som är ansvarig för anläggningens skötsel och underhåll. Tömning ska alltid ske så ofta att avskiljaren fyller avsedd funktion och gällande utsläppskrav. Standarden rekommenderar att oljeavskiljaren för att fungera ska tömmas när halva slamvolymen eller 80 procent av lagringsvolymen för olja är fylld. För att upprätthålla funktionen på oljeavskiljaren ska den återfyllas med vatten efter tömning.

Med intervaller på maximalt fem år ska avskiljaren tömmas och en allmän kontroll som täcker in följande objekt ska utföras:

 • Systemets täthet
 • Hållfasthetsmässigt skick
 • Inre beläggningar, om sådana finns
 • Skick på inbyggda delar
 • Skick på elektriska enheter och installationer
 • Kontroll av inställning för automatiska avstängningsenheter, till exempel flottörer

Dokumentation av rengöring och underhåll ska finnas och visas för tillsynsmyndigheten på begäran och ska även innehålla anteckningar om särskilda händelser, till exempel reparationer och olyckor.

Eftersom oljeavfall från en oljeavskiljare klassas som farligt avfall gäller speciella regler. Regler för farligt avfall finns i avfallsförordningen (2001:1063). Bland annat ska skötsel och tömningar journalföras. Oljeavfallet ska skickas till destruktion och det är endast företag som har tillstånd från Länsstyrelsen att transportera farligt avfall som får anlitas för tömning och transport av avfall från oljeavskiljaren.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: