Ansökan om bygdemedel för kommundelsutveckling

Intresseföreningar och byalag i Ludvika kommuns landsbygder har möjlighet att ansöka om bygdemedel för sina verksamheter. Bidraget är på minimum 10 000 kr och max 30 000 kr per år. Näringslivsenheten granskar ansökningar och fördelar medlen löpande under året.

Beviljade medel utbetalas efter beslut till föreningens konto. Efter genomfört projekt ska en redovisning göras och lämnas in till Näringslivsenheten. Om föreningen inte följer planen enligt ansökan kan de bli återbetalningsskyldiga.

Ni ansöker via ansökningsblanketten Ansökan om medel för kommundelsutveckling. Skriv ut blanketten och fyll i.

Krav för att att kunna söka och få bygdemedel till kommundelsutveckling

 • Projektmedel ska satsas på allmän plats eller på mark som får användas av allmänheten.
 • Detta innebär inte att det är ett krav att åtgärden sker på allmän plats enlig detaljplan; det kan vara möjligt att uppfylla kriterier även på andra platser.
 • Projektmedel ska satsas för allmän nytta.
 • Projektmedel får inte satsas för egen privat vinning.
 • Medel ska inte utgå till ordinarie underhåll eller ordinarie kommunala investeringsprogram.

Medlen kan användas för investeringar som främjar bygdens utveckling genom till exempel:

 • Fysiska åtgärder i form av upprustning av öppna offentliga platser
 • Anläggande/utveckling av grönytor/torg, punktbelysningar, info-tavlor.
 • Marknadsföringsinsatser
 • Övriga insatser som främjar bygdens utveckling

Underlag för beslut

Underlaget för beslut ska innehålla beskrivning av projektets syfte och mål och förväntat resultat:

 1. VAD ska göras
 2. HUR- hur sker genomförandet, vem gör vad, samarbeten med andra föreningar i bygden
 3. NÄR- tidsplan
 4. Utvärdering och återrapportering (när och på vilket sätt)
 5. Framtid- ev. fortsättning samt framtida drift och underhåll

Projekten får löpa under max 1 år från beslutsdatum och omfatta minst 10 000 kr och max 30 000 kr. Medlen ska betalas ut så fort ansökan är beviljade.

Bygdens egen insats/bidrag till genomförandet ska framgå i ansökan. Eventuell framtida drift och underhåll ska ingå i planeringen.

Bidrag kan även sökas för utvecklingsplanarbeten och Lokala Ekonomiska Analyser.
Information och upplysningar lämnas av: Lena Kansbod 0240-860 76, lena.kansbod@ludvika.se

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: