Miljö- och hälsoskydd för dig som driver förskola, skola och fritidshem

För att få driva en förskola, skola eller fritidshem måste verksamheten följa regler i miljöbalken och livsmedelslagen. Miljöförvaltningen ska regelbundet granska din verksamhet.

Regler enligt miljöbalken

Du måste göra en anmälan till Verksamhetsområde miljö och bygg om du startar eller tar över en befintlig verksamhet, om du vill flytta din verksamhet eller om du vill utöka med nya lokaler. Anmälningsplikten gäller för alla, alltså även kommunala verksamheter.

Anmälan ska du göra senast sex veckor innan verksamheten startar. Om anmälan kommer in försent eller uteblir kan verksamhetsområde miljö och bygg besluta att verksamheten ska betala en miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

Om du gör ett ägarbyte som inte innebär några förändringar i verksamheten så behöver du inte fylla i en anmälningsblankett utan det räcker att du informerar oss via e-post eller telefon.

Tillsyn enligt miljöbalken

Verksamhetsområde miljö och bygg har tillsynsansvar över skolor, förskolor och fritidsverksamheter. Vi kontrollerar att din verksamhet lever upp till miljöbalkens krav och att ni har rutiner för att förhindra risker för hälsa och miljö. För detta får du betala en årlig tillsynsavgift, enligt en taxa som är bestämd av kommunfullmäktige.

Du ska själv ha rutiner för att kontrollera din verksamhet

Alla som har verksamhet i lokaler för barnomsorg och undervisning ska arbeta med egenkontroll enligt miljöbalken. Syftet är att se till att förskolebarn och skolelever inte utsätts för hälsorisker och att förebygga negativ miljöpåverkan.

Det innebär att du ska ha rutiner och checklistor för bland annat:

  • Hygien och smittskydd
  • Hantering av avfall och kemikalier
  • Underhåll och städning av lokaler

I en skola och förskola är det fastighetsägare eller utbildningsansvarig som har ansvar. Det är viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan parterna.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: