Kvarteret Svanen

Detaljplanen för kvarteret Svanen är en plan med stor flexibilitet när det kommer till användningsområden mitt i centrala Ludvika. Detaljplanearbetet är pausat för tillfället. Miljöutredning krävs.

Miljöbild från området Svanen.

Här finns möjligheter att etablera både bostäder, olika typer av kommersiell service, hotell, kontor och utbildningslokaler.

Alldeles i närheten av området finns Ludvikas stadskärna med restauranger, fik, bibliotek och butiker.

Karta över området Svanen
Kart över Ludvika med området Svanen markerat.

Fakta

  • Byggnadstyp: Flerbostadshus
  • Byggrätt: Cirka 17 200 m² bruttoarea
  • Detaljplan: Under framtagande
  • Detaljplan antagen: Nej
  • Storlek: Cirka 2,2 hektar
  • Markägare: Kommunägt bolag
3D-bild på hur området Svanen skulle kunna bebyggas.

Kvarteret Svanen ligger vid Fredsgatan, Eriksgatan, Skolgatan och Carlavägen. Till största delen ingår gatorna runt kvarteret i planområdet.

Marken inom kvarteret Svanen är plan och utan större nivåskillnader. Till största delen är den hårdgjord – grus eller asfalt. Där det är trädgårdar finns gräsmattor och planteringar.

I närområdet finns tät stadsbebyggelse med flerbostadshus, kontorsbyggnader, handelsbyggnader med mera.

Bebyggelse

Byggnader ska i huvudsak placeras längs gatorna, så att en stadsbebyggelse formas. Bebyggelsen ska vara så sammanhängande att det blir skyddade gårdar med ljuddämpad sida alternativt förses med takterrasser som uppfyller bullerförordningens krav. Tak är en resurs. De kan utformas som takterrasser, som bör förses med planteringar. Där det inte planeras för takterasser kan solceller vara lämpliga istället.

Skiss på hur bebyggelsen i området Svanen skulle kunna se ut.

Fakta om Ludvika

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: