På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Säker och trygg kommun

Ludvika kommun blev år 2000 utnämnd till en Säker och trygg kommun och återcertifierades år 2012 i WHO:s internationella nätverk för Safe Communities.

Skadeförebyggande arbete

En säker och trygg kommun är en certifiering utifrån WHO:s kriterier för olycksfalls och skadeförebyggande arbete. Arbetet handlar om att väcka medvetenhet om skaderisker hos enskilda, inom skolan, föreningslivet, företag och organisationer. Arbetet bedrivs inom alla åldrar, områden och miljöer. Men särskild hänsyn tas till de grupper som enligt statistiken är mest utsatta. Till kommunens prioriterade områden hör: äldre, idrott/fritid, trafik och barn/ungdom.

Målsättning

Målet med att följa koncept och riktlinjer för en säker och trygg kommun är att kommunen ska bli säker och trygg att leva och verka i och att olycksfall i alla åldrar och miljöer ska förebyggas.

Säkra, trygga och tillgängliga lekparker

En certifieringsmodell för kommunens allmänna lekparkerPDF har tagits fram för att alla barn ska kunna leka tryggt och utvecklas under goda förhållanden. Ett flertal kriterier ska uppfyllas för att en lekpark ska certifieras, några viktiga punkter är: dokumenterad veckoöversyn, årlig besiktning av extern besiktningsman, A-fels åtgärder ska åtgärdas inom en månad, om detta inte är möjligt ska en handlingsplan för åtgärden upprättas eller lekutrustningen/lekparken stängs av tills åtgärden är genomförd och säkerheten kan garanteras.

Säkra föreningar

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram regler för trygga och säkra föreningar, vilket påbörjades 2001. Under åren har ett flertal föreningar arbetat framgångsrikt och blivit utnämnda som säkra och trygga föreningar.

Trafiksäkerhet

Att uppnå en trygg skolväg att gå och färdas på för skolbarn är ett ständigt pågående arbete där både elever och dess föräldrar såväl som skolpersonal är involverade i förbättringsarbetet.

Äldresäkerhet

Vård och omsorgsförvaltningen arbetar för äldres säkerhet på ett systematiskt sätt genom att bland annat använda sig av kvalitetsystemet senior alert för att säkerställa säkerhet inom områdena fallskadeprevention, nutrition, trycksår, munhälsa och samt åtgärder i det förebyggande arbetet.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-07

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Kontaktperson
Ursula Furtig 0240-862 28

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/07 21:41:10