På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Avfall

En verksamhetsutövare har ett omfattande ansvar vad gäller det egna avfallet.

En verksamhetsutövare skall:

 • ha kunskap om den mängd och det slag av avfall som uppkommer i den egna verksamheten
 • arbeta för att avfallet återanvänds och återvinns
 • arbeta för att minska den avfallsmängd som uppkommer i den egna verksamheten
 • endast anlita transportör som har tillstånd till transport av verksamhetsavfall
 • anmäla egen transport av avfall till länsstyrelsen. Detta gäller vid små mängder av eget avfall och vad detta innebär framgår nedan
 • kontrollera att avfallet hamnar hos mottagare med tillstånd. Detta gäller även om entreprenör anlitas
 • hantera avfallet på ett sätt så att inte miljö och människors hälsa påverkas
 • lämna hushållsavfall till kommunal hämtning

Undantag från kravet på tillstånd

Egen transport av annat avfall än farligt avfall

 • För egen transport av annat avfall än farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet gäller undantag från såväl tillstånds- som anmälningsplikten om den årliga mängden som transporteras understiger 50 ton eller 250 m3 per år. Undantaget anges i Naturvårdsverkets föreskrifter (2005:3) om transport av avfall.

Anmälan om egen transport av farligt avfall (27 & 34 §§ avfallsförordningen)

 • När den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer själv avser att transportera avfallet till mellanlager eller annan godkänd mottagare så ersätts tillståndsplikten med en anmälningsplikt (34 § avfallsförordningen). Anmälningsplikten gäller egen transport av nedanstående avfall om den mängd som transporteras högst uppgår till nedan angivna mängder och avfallet uppkommit i egenverksamhet (27 § avfallsförordningen):
 • 2 fat (400 l) oljeavfall per år
 • 1 fat (200 l) lösningsmedelsavfall per år
 • 1 fat (200 l) färg eller lackavfall per år
 • 300 stycken hela lysrör eller andra ljuskällor per transport
 • 300 kg använt köldmedium per transport
 • 300 kg avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport eller
 • sammanlagt 100 kg övrigt farligt avfall per år

Om det farliga avfallet innehåller PCB, kvicksilver (med undantag av hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium krävs dock alltid tillstånd. Sådant avfall får alltså inte köras av verksamhetsutövaren själv efter enbart anmälan.

Anmälan ska göras till länsstyrelsen och beslutet gäller under fem år. Blankett finns på länsstyrelsens hemsida.

Det är viktigt att man får ett kvitto/bevis från mottagaren så att man kan redovisa att avfallet har lämnats till mellanlager eller annan godkänd mottagare.

Anmälan om transport av farligt avfall (28 & 34 §§ avfallsförordningen)  

Reglerna om krav på tillstånd för transport av farligt avfall (26 § avfallsförordningen) gäller inte heller för transport av nedan angivna avfallstyper (28 § avfallsförordningen). En anmälan ska dock göras till länsstyrelsen och beslutet gäller under fem år. Blanketten är samma som ovan.

De avfall som omfattas är:

 • Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier (avfallstyp 02 01 08*). Exempel på sådant avfall är avfall som består av eller innehåller gödselämnen eller myrsyra. Kategorin omfattar inte bland annat bekämpningsmedel från annan verksamhet än jordbruk (avfallstyp 20 01 19*) och oljeavfall
 • Flygaska och pannaska från oljeförbränning (avfallstyp 10 01 04*)
 • Smittförande avfall (avfallstyper 18 01 03* och 18 02 02*)
 • Asbestinnehållande avfall (avfallstyper 06 07 01* och 17 06 01*)
 • Avfall från förbränning eller pyrolys av avfall (avfallstyper, 19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* och 19 01 15*)

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 08:13:29