På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Förorenad mark

Ett förorenat område kan vara en byggnad, mark, grundvatten, ytvatten eller sediment som är så förorenat att halterna av föroreningen påtagligt överskrider bakgrundshalten. Många förorenade områden läcker ämnen med stora miljöeffekter som följd. Den som upptäcker en förorening ska genast kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden anpassade till markens användningsområde. Har marken halter av ett enskilt ämne under dessa generella riktvärden innebär det att risken är acceptabel. Däremot måste man alltid rapportera till samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg om man upptäcker halter som överstiger riktvärdena.

Ludvika kommun har en lång historik med gruv- och industriområden och det har satt sina spår i naturen. Även för idag verksamma företag är det ofta gamla upplag och tidigare hanteringssätt som orsakat problem och behov av åtgärder.

Ansvar

Vem som är ansvarig för det förorenade området regleras i miljöbalkens tionde kapitel. Ansvarig för föroreningen är:

  • Den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat föroreningen - alltså verksamhetsutövaren.
  • Som verksamhetsutövare räknas också den som skapar förutsättningar för att föroreningar från ett förorenat område sprids, till exempel en entreprenör som schaktar eller gräver i ett förorenat område.
  • Fastighetsägare kan i vissa fall även ha ett ansvar. Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för föroreningen, är var och en som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 och då känt till eller borde känt till föroreningen, ansvarig för föroreningen.

Anmälan om avhjälpande åtgärd med anledning av föroreningsskada

Det är förbjudet att starta en avhjälpande åtgärd eller sanering utan att först anmäla detta till samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna.

Tillsyn av föroreningar

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg bedriver tillsyn på förorenade områden i Ludvika kommun.

Tillsynen bedrivs på ett flertal olika sätt:

Inventering av områden med tidigare verksamhet som bedöms innebära en risk för en förorening, krav på provtagning vid nedläggning av verksamheter, uppföljning av inrapporterade föroreningar, godkännande och uppföljning av anmälda åtgärder för att avhjälpa en förorening samt ställa krav på åtgärder av förorenade områden på verksamhetsutövare men även vid nybyggnation eller ombyggnation.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/07 21:06:23