Nyhet

  Budget och mål för verksamheten – i korthet från kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige beslutade på måndagen om bland annat budget för 2021 och verksamhetsmål för 2021-2025.

  Det här är bara en del av det som avhandlades under måndagens fullmäktigemöte. Du hittar handlingarna i sin helhet på sidan Möten och protokoll.

  Uppdaterad budget

  Budgeten för 2021 har uppdaterats sedan den beslutades preliminärt på fullmäktigemötet i juni. Det har kommit nya skatteunderlagsprognoser från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som innebär ändrade ekonomiska planeringsförutsättningar. Skatteintäkterna från invånarna utgör kommunens klart största intäktskälla.

  Kommunen räknar med att 2021 få intäkter i form av skatt och generella statsbidrag på närmare 1,8 miljarder kronor. Den löpande verksamheten planeras få kosta 1 762 406 000 kronor.

  Planerat överskott

  Kommunen planerar att göra ett överskott på 35,5 miljoner kronor, vilket motsvarar två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ett överskott behövs bland annat för att finansiera investeringar och som en buffert för att möta oförutsedda händelser.

  Investeringar i exempelvis lokaler, anläggningar och ny teknik görs för att långsiktigt utveckla kommunen och verksamheterna till nytta för invånarna. Kommunen planerar att investera för totalt 140,7 miljoner kronor. Hela beloppet beräknas kunna finansieras med egna medel, det vill säga utan att ta upp lån.

  Bland investeringarna kan nämnas

  • Väsmanstrand, 6 miljoner kronor
  • Reinvesteringar gator, 8,5 miljoner
  • Lyviksberget, 20,5 miljoner
  • Bredband, 8 miljoner
  • Gång- och cykelväg Jägarnäs, 4,5 miljoner
  • Lekplatser, 1 miljon
  • Utveckling Skuthamn, 1 miljon

  Corona påverkar

  Coronapandemin påverkar skatteunderlaget, trots de åtgärder som satts in för att dämpa effekterna på svensk ekonomi.

  I budgeten ingår också en strukturplan för minskade kostnader 2021. Den har förändrats från 20 miljoner kronor till 30 miljoner kronor sedan i juni. Inköp, lokalkostnader och bemanning står för en tredjedel, medan resten är fördelat på nämnderna.

  Vision och mål

  Vision och verksamhetsmål för 2021-2025 beslutades också. Det är de som ska styra kommunkoncernens verksamhet.

  Visionen pekar ut kommunens långsiktiga färdriktning och anger vad som ska prägla arbetet. Den säger att ”Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun”.

  De fem verksamhetsmålen säger att Ludvika kommun ska vara:

  En av landets bästa skolkommuner

  Vi prioriterar barn och unga. De behöver känna sig trygga för att trivas och prestera. Vi satsar på skolan – hela vägen från förskolan till gymnasiet. Utbildningen och kunskaperna ska förbättras, så att ungdomar efter sin skoltid står väl rustade för fortsatta studier eller jobb.

  En bra kommun att växa upp i

  Våra barn och unga ska växa upp i trygga miljöer, må bra, känna framtidstro och ha möjlighet till ett rikt fritidsliv. Vi vill ta tillvara på ungas drivkraft och vilja att påverka. Skolungdomar ska kunna prova på arbetslivet och knyta kontakter för framtiden. Det är viktigt både för dem och för kommunens långsiktiga kompetensförsörjning.

  En tillväxtkommun

  Vår kommun ska fortsätta växa och utvecklas. Tillväxten skapar resurser, gör kommunen attraktiv, underlättar etableringar och ger nya möjligheter för framtiden. Ludvika ska vara en bra kommun att driva företag i.

  En bra kommun att leva i

  I hela kommunen ska vi kunna bo bra, leva ett gott liv och ta del av kommunens service. Kultur, idrott, mötesplatser och ett rikt föreningsliv är viktigt både för befintliga invånare och för att attrahera nya. Ett brett och varierat utbud av fritidsaktiviteter, arrangemang och evenemang bidrar till livskvalitet och stolthet för vår kommun.

  En hållbar kommun

  Alla behöver hjälpas åt för att vi ska kunna nå miljömålen. Kommunen ska vara pådrivande när det gäller miljö, hållbarhet och hushållning med resurser. Vi ska både minska vår egen direkta miljö- och klimatpåverkan och underlätta för invånare och företag att minska sin. Det ska vara lätt att göra rätt.

  Indikatorer

  Till varje mål hör också ett antal resultatmått, indikatorer. De ska användas vid uppföljningar för att bedöma hur väl målen uppnås.

  Läs mer på Ludvika kommuns mål och vision.

  Protokollet från måndagens kommunfullmäktige justeras 23 november och finns sedan tillgängligt på sidan Möten och protokoll.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 17 nov 2020

  Uppdaterad: 17 nov 2020

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.