Nyhet

  Kort från kommunfullmäktige 7 december

  Måndagens kommunfullmäktige inleddes med att kommunens HOA-pris delades ut. Det gick till personal och ledning inom utredningsenheten på individ- och familjeomsorgen på social- och utbildningsförvaltningen.

  HOA står för hälso- och arbetsmiljöfrämjande. Personal och ledning inom utredningsenheten på individ- och familjeomsorgen på social- och utbildningsförvaltningen får priset.

  Motiveringen lyder:

  ”Personal och ledning inom utredningsenheten på Individ- och familjeomsorgen har under flera år arbetat med att på olika sätt skapa en bra och trivsam arbetsmiljö.

  Genom fin gemenskap och en vilja till att bidra och vara delaktiga utvecklades idén om att öppna en secondhand butik. Arbetet med secondhandbutiken, benämnd Bohemia, har gett flera positiva effekter på enhetens arbetsmiljö. Ett av målen var att samla in pengar för att alla gemensamt på enheten skulle kunna göra något trevligt. Secondhandbutiken har genom återvinning även varit bra för miljön.

  Sammanhållning, fin gemenskap, ansvarstagande och stort intresse för att vara delaktig har gjort att samarbetet fungerar bättre i både tuffa och lätta situationer.”

  Föregående års vinnare Saxdalens förskola har tvingats skjuta upp den aktivitet de planerat, nämligen en spa-vistelse för personalen. Den hoppas de kunna genomföra nästa år i stället.

  Hitachi ABB Power Grids

  Under punkten aktuellt i kommunen berättade Tobias Hansson och Jenny Larsson från Hitachi ABB Power Grids om verksamheten och dess anrika historia, inte minst i Ludvika.

  1 juli gick verksamheten ihop i ett samägt bolag mellan ABB (20 procent) och Hitachi (80 procent). Ludvika är en mycket viktig ort och duon framhöll medarbetarnas betydelse för framgångarna.

  Fungerande transporter är grundläggande för företaget. Där, liksom i frågan om rekrytering, underströks vikten av ett väl fungerande samarbete med såväl kommunen som regionen.

  Justering av ramar

  Ett extraärende handlade om justering av ramar för nämnderna 2021. Ramarna anger vad varje nämnd ska hålla sig inom med sina löpande kostnader.

  Med anledning av IT-centers nya fastslagna finansieringsmodell har fullmäktige beslutat att fördela ut IT:s kvarvarande kostnader från kommunstyrelsen till nämnderna. Fullmäktige beslutade att nämnderna ska få kostnadstäckning för det.

  Stöttning till krögare

  Ett annat extraärende handlade om hjälp till de lokala krögarna. Det beskrivs i nyheten Beslut ger stöttning till restauranger och caféer.

  Flera av punkterna på måndagens kommunfullmäktige handlade om antagande av olika styrdokument. Det är riktlinjer, regler och liknande som ska styra och vägleda kommunens verksamhet.

  God ekonomisk hushållning

  Ett sådant styrdokument är riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det innebär förenklat bland annat att det ska finnas pengar kvar när året är slut och att en stor del av investeringar ska bekostas med egna medel.

  Finanspolicyn går hand i hand med detta och även den klubbades. Den anger hur kommunen och dess bolag ska styras ur ett ekonomiskt perspektiv. Betalningsförmågan och tillgången på kapital ska tryggas, ett bra finansnetto ska uppnås och det ska finnas en god intern kontroll på finanserna.

  Några av de andra styrdokumenten som beslutades är skolskjutsreglemente, bredbandsstrategi, reglerna för Ludvika kommuns kulturpris, samt reglementen för ett antal råd och nämnder.

  Lätt att följa politik

  Aron Knifström (MP) har lämnat en motion med förslaget att det ska vara enkelt att följa politiken i Ludvika. Han vill i korthet att politiska protokoll och kommunens projektbeskrivningar görs digitalt tillgängliga för allmänheten.

  Kommunfullmäktige avslog motionen bland annat med anledning av den bedömda arbetsinsats åtgärderna skulle kräva i förhållande till behovet. Arbetsinsatsen beror på de nya tillgänglighetskrav som trätt i kraft.

  Ökad insyn

  Lars Handegard (V) har lämnat en motion med förslaget om ökad insyn i de kommunala bolagen. Detta kan enligt hans förslag göras bland annat genom att de politiska handlingarna görs tillgängliga för kommunfullmäktiges ledamöter och sedan publiceras på bolagens hemsidor.

  Kommunfullmäktige anser motionen vara tillgodosedd i och med de förslag som kommunstyrelsens förvaltning har presenterat i handlingarna. De går bland annat ut på att bolagen redan nu ska skicka ut protokoll från sammanträden så att kommunstyrelsens ledamöter kan ta del av dem. I övrigt ser förvaltningen inga hinder i att respektive bolag publicerar kallelser och handlingar på sina hemsidor.

  Habibliteringsersättning

  Lars Handegard (V) har lämnat en motion med förslaget om att habiliteringsersättningen återinförs. Ersättningen ska betalas ut till personer som deltar i daglig verksamhet.

  Kommunfullmäktige anser att motionen är tillgodosedd. Kommunen har sökt statsbidrag för de deltagare som har beslut enligt lagen och stöd och service, LSS. En utredning pågår för att ta reda på hur bidrag till resterande deltagare, de som har beslut enligt socialtjänstlagen, kan finansieras.

  Läs mer

  Ärendena i sin helhet går att läsa i protokollet, som publiceras under rubriken Möten och protokoll 15 december.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 08 dec 2020

  Uppdaterad: 08 dec 2020

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.