Nyhet

Svar på ungdomarnas förslag och idéer

Varje sommar feriearbetar ett antal ungdomar som kommunutvecklare. Deras arbete leder bland annat till den här listan med frågor och förslag.

Sommarens kommunutvecklare består av åtta feriearbetande ungdomar som hade uppdraget att lära sig mer om kommunens verksamhet – och sedan komma med förslag på sådant som kan bli bättre.

Här kommer svar på dessa idéer och förslag.

Vi vill börja med att tacka kommunutvecklarna för sitt engagemang och intressanta reflektioner. Ungdomarnas röster ska höras och vi vuxna behöver nog bli bättre på att lyssna.

Frågor och svar:

Den fysiska miljön i matsalar borde bli bättre. Ofta är det högljutt och smutsigt. Om matsalen var finare och mysigare hade fler tänkt positiva saker om maten.

Ett bra förslag. På VBU kan det bli hög ljudnivå och vi ska ta med oss det och diskutera med elevrådet och personalen i matsalen. Utifrån det får vi se vilka förslag till förbättringar som kan vara aktuella.

Alla lärare som jobbar inom kommunen borde vara utbildade. För att locka fler lärare borde man kunna erbjuda mer lön.

Både anställda lärare och elever ska ha rätt till utbildade kollegor och lärare. På VBU har vi en hög andel legitimerade lärare, under läsåret 2020/2021 hade vi 86 procent legitimerade lärare och majoriteten av de outbildade lärarna var under utbildning.

Vi tycker att skolsköterskan borde vara på plats varje dag. Vi upplever att hen aldrig varit på plats när vi har behövt hjälp.

Det borde finnas fler kuratorer och specialpedagoger inom skolan. Vi tycker att det saknas personer att kunna prata med som känns trygga och som lyssnar.

Tillgången till trygga vuxna i skolan är viktig, oavsett roll och titel. Vi tar med oss synpunkten men riktar den till all personal för att visa att alla som arbetar i skolan ska vara en trygg vuxen.

Alla rektorer borde vara närvarande. Exempelvis borde rektorer hälsa elever välkomna till skolan varje morgon och vara med under lektioner.

Rektors närvaro i verksamheten är självklar dock kanske rektor ska visa engagemang och närvaro på annat sätt än att hälsa alla välkomna varje morgon. Alla rektorer bör vara synliga i allmänna ytor samt aktiva i klassrummet.

Följande frågor slås ihop och besvaras i ett svar:

Vi tycker att under samhällskunskapslektionerna när man pratar om hur Sverige styrs borde man även prata om hur ens egen kommun styrs. Vi upplever att många har dålig koll och alla borde få en chans att lära sig det vi lär oss som kommunutvecklare.

Vi tycker att man borde ”väva in” mer av kommunens historia i ämnena i skolan. Under svensklektionerna och historielektionerna borde man kunna prata om exempelvis Dan Andersson.

Vi tycker att kommunen ska göra en kampanj mot användning av främst droger och alkohol. Många ungdomar har redan på högstadiet kommit i kontakt med olika droger och vi tycker att det är viktigt att upplysa om konsekvenserna kring det.

Vi tycker att man behöver prata mer om extremism i skolorna och även på arbetsplatser. Vad är egentligen extremism och vad blir konsekvenserna av det? Vi tycker att det är ett viktigt ämne.

Representanter från elevrådet borde vara ”kommunombud”.

Elevrådsstyrelserna borde träffa skolchefen med jämna mellanrum för att verkligen kunna föra fram åsikter.

Det borde finnas en lista i skolan med yrkesgrupper inom kommunen och en kort beskrivning av yrkena.

Vi tycker att man behöver prata mer om hedersvåld i skolan och var man vänder sig om man behöver hjälp.

De sista punkterna slås ihop och vi svarar på dem som en undervisningsfråga då ni tar upp ämnen som bör komma in i ordinarie undervisning i skolans olika stadier. Jag skickar även med dessa till våra arbetslag för att de ska se vad ni anser är viktigt att få med i undervisningen. Saker som hedersvåld och extremism är alltid aktuellt och viktigt att få kunskap om, detsamma gäller lokal förankring i historieundervisningen och demokrati i samhällskunskapen. Jag i egenskap av verksamhetschef försöker delta i elevråden men kan självklart bli bättre på det.

Vi inom VBU har inte skrivit respons på alla punkter men allt skickas ut till rektorer och arbetslag. Stort tack för era tankar och lycka till i framtiden.

Samlat svar från social- och utbildningsförvaltningen:
Vi tar era tankar och synpunkter i beaktande och vill förmedla att vi arbetar med utveckling och förbättringar inom SOU:s verksamheter både på lång och kort sikt. Flertalet av de punkter ni beskriver är områden som vi aktivt arbetar med.

Vikten av närvarande och synliga professioner så som rektor och elevhälsopersonal är något vi arbetar och arbetat med under flera år. Grundskolan har utökat sin elevhälsa de senaste åren inom professioner så som skolsköterskor, kuratorer samt skolpsykologer. Kommunen arbetar ur flera perspektiv för att bli en attraktiv arbetsgivare för att både rekrytera och bibehålla legitimerad personal där vi tittar på faktorer så som lön, arbetsmiljö, möjligheter till utveckling/utbildning och så vidare.
Att skapa goda förutsättningar för lärande, trygghet och studiero är av största vikt.

Vi tackar för er input och era perspektiv till vårt fortsatta arbete.

Vi tycker att kommunen borde erbjuda fler sommarjobb. Men vi tycker även att kommunen under hela året borde erbjuda extrajobb.

För att vi ska kunna erbjuda fler feriejobb så måste kommunens förvaltningar möjliggöra fler platser, samt att vi måste få en högre budget för att finansiera dessa.

Vad det gäller andra extrajobb övriga delar av året så är det i så fall en helt ny typ av insats, men vi tar med oss idén och ser ut hur vi kan utveckla extrajobb.

Vi tycker att det borde finnas en möjlighet att hyra elcyklar och elsparkcyklar runt om Väsman.

Vi kontaktar olika parter/organisationer runt Väsman och lyfter behovet och idén.

Vi önskar bänkar med tillhörande bord och en kiosk nere vid Väsmanstrand. Kiosken skulle kunna ha öppet sent och drivas av ungdomar som är anställda av kommunen.

En kiosk vid Väsmanstrand finns vid bangolfbanan. Vi lyfter frågan med Ludvika bangolfklubb kring förslaget. Även Våffelbruket hade en glasskiosk vid Charlie Normans torg under 2021. Vi hoppas att den verksamheten fortsätter kommande somrar, de har ofta ungdomar som personal.

Vi tycker att kommunen borde göra fler evenemang. Evenemangen skulle kunna rikta sig till unga och innehålla exempelvis föreläsningar och musik.

En evenemangsgrupp kommer att bildas mellan olika förvaltningar inom kort där vi lyfter behovet.

Vi önskar en föreningskatalog som skickas ut till alla hushåll i kommunen, så att det syns vad man kan göra på fritiden.

Fritid och idrott och kultur och ungdom lyfter förslaget med våra kommunikatörer så att det blir praktiskt möjligt för föreningar att lägga in uppgifter vilket är grunden till en föreningskatalog. En föreningskatalog skulle kunna vara uppdelad på teman/aktiviteter/sporter och geografisk hemvist.

Garage till motorburen ungdom hade varit ett bra sätt att få fler samlade och delaktiga.

Det kommer bli verklighet till 2022.

Det skulle vara bra om det fanns en busslinje ut till Rävsnäs och till andra ställen där det inte finns hållplatser.

Det är viktigt att alla ska kunna ta sig till och från olika målpunkter även om man inte har tillgång till bil eller kanske inte har körkort. Kommunen kan själv köpa till trafik om man vill förlänga en linje eller ha en ny linje någonstans. Kommunen ansöker om det och kollektivtrafiknämnden beslutar. Vi ska lyfta önskemålet i vår dialog med dem.

Vi tycker att bussarna skulle ha ett betalningssystem mer likt hur man betalar på en taxi. Alltså att man betalar en viss summa för varje kilometer/mil. Vi tycker att det just nu är för dyrt att åka buss/tåg i centrum och utanför.

Detta är också en fråga främst för Region Dalarnas politiker och Dalatrafik, men vi ska lyfta era synpunkter i vår dialog med dem.

Vi tycker att kommunen borde utnyttja sin åkermark mer. Man skulle till exempel kunna hålla på med andelsodling. Andelsodling är när en grupp är delaktiga i odlingen och har gått in med pengar för att driva den. Odlingen ägs alltså av flera aktörer.

Kommunen ser positivt på odling och vill stimulera till detta. Den åkermark vi har till förfogande arrenderar vi ut till bönderna runt omkring i kommunen att nyttja till både odling och bete för djur. Det finns några föreningar i dag (till exempel Odla Po-ängen) som har små kolonilotter som enskilda kan odla på. Kommunen undersöker också möjligheten att i framtiden ordna odlingslotter vid Roths äng.

Vi tycker att det borde finnas fler aktiviteter kring sjön Väsman. Vi tänker att det till exempel skulle kunna finnas trampbåtar och vattenbollar att hyra.

Det pågår ett arbete med att hela tiden utveckla Väsmanstrand. Förutom planerade bostäder så planeras också en aktivitetsyta där. Vi tar med oss era tankar och idéer i det fortsatta arbetet.

Vi tycker att det skulle vara kul om det fanns en allmän rastgård för hundar i centrum. Alltså där man kan släppa sin hund lös och leka.

Det har inkommit önskemål om rastgård för hundar från flera håll. Vi har en plan för att anlägga en sådan. Just nu finns tyvärr inte tillräckligt med ekonomiska resurser för att kunna prioritera en rastgård. Men vi jobbar på att kunna lösa detta.

Vi tycker att det borde finnas fler soptunnor runt om i kommunen med automatiska lock så att till exempel fåglar inte kan ta sig in i soptunnorna.

Vi håller på att titta på att beställa fler soptunnor. Det ska vara bra tunnor som är ergonomiska för våra medarbetare att tömma och att fåglarna inte kan plocka ur skräpet i dem.

Vi tycker att hela staden behöver en rejäl städning. Upplockning av skräp och fimpar och att tvätta gatorna.

När det gäller stadens gator och städning har vi i dag den nivå som vi har budget för.

De vägar som kommunen ansvarar för borde rustas upp. Det är mycket hål och ojämnheter.

När det gäller håligheter i de kommunala vägarna så har vi en investeringsplan som vi jobbar efter. Detta kommer att ta tid på grund av den mängd eftersatta vägar som kommunen har ansvar över.

Vi önskar ett museum där man samlar Ludvikas historia under ett och samma tak. Det ska vara intressant, fräscht och modernt. Vi tror att det hade lockat många turister men framför allt unga i kommunen.

Just nu finns ingen plan för ett sammanhållet stadsmuseum. Men det är en mycket bra idé! Uppgiften att sprida kunskap om Ludvika genom tiderna ligger dels på kommunen genom museilägenheten i Smedsbostaden på Hammarbacken. Arbetet som Gammelgården bedriver med tillhörande Gruvmuseum samt de evenemang och det arbete som andra föreningar bedriver såsom Dan Andersson-sällskapet med Dan Andersson-museet i centrala Ludvika är det som finns att tillgå. Även Grängesberg och andra orter har sina museer och hembygdsföreningar som lyfter den lokala historien.

Vi tycker att man skulle kunna utnyttja gruvorna som finns i kommunen och göra dem till besöksgruvor.

Ett arbete pågår för att lyfta Väster i Grängesberg där hela gruvmiljön med tillhörande Cassels donation och Disponentparken görs till ett bra besöksmål.

Vi tycker att fler kulturveckor ska anordnas. Ludvika kommun har glädjen att kunna representera väldigt många kulturer och etniciteter. Det tycker vi borde utnyttjas. Man skulle till exempel kunna göra evenemang med musik och mat från den kulturen/etniciteten.

En mycket god idé som vi redan jobbar med men kan bli ännu bättre på. Vi stärker detta främst genom att ge bidrag till föreningar för att skapa denna typ av evenemang. En evenemangsgrupp skulle kunna stötta de enskilda kultur-/etnicitetsföreningarna runt om i kommunen för denna typ av evenemang.

Många unga har hamnat i utanförskap under pandemin. Vi upplever att de finns få aktiviteter för äldre ungdomar att göra.

Den rådande pandemin har gjort att kommunen/föreningslivet har haft nationella restriktioner att förhålla sig till vilket har medfört att aktiviteter för ungdomar har varit mycket begränsade. Vår förhoppning är att vi så snart som möjligt kan återgå till ett mer normalt läge. Allt eftersom restriktionerna lättar vill vi gärna ha in förslag på vad unga i kommunen saknar att göra på sin fritid.

Vi tycker att all mat som kommunen serverar borde vara ekologisk och närodlad så mycket som det bara går.

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att försöka få våra lokala odlare och livsmedelsföretag att lämna in anbud vid våra upphandlingar. Detta sker genom dialogmöten med odlare och företagare i närområdet. Sedan utformar vi kravspecifikationen så att det öppnar upp även för de små företagen. Detta underlättas även genom att vi har samdistribution av alla livsmedelsleveranser, så det lilla företaget bara behöver åka till den distributionscentralen. När det gäller andelen ekologiskt så har vi ett antal livsmedel som alltid serveras som ekologiska (i den mån de finns att få tag på). Aktuell lista på vilka livsmedel som alltid serveras ekologiska finns på kommunens hemsida. Just nu är mjölk, ägg och köttfärs både ekologiska och närproducerade. Fisken vi serverar kommer från hållbara bestånd och är MSC- eller KRAV-märkt. Så vi arbetar kontinuerligt med att kunna servera så hållbara måltider som möjligt.

Vi tycker att skolmaten borde förbättras. Elever borde kunna vara med och påverka vad de vill äta.

Vi vid kostenheten tycker också att det är viktigt med dialog med er elever. Vid varje skola ska det hållas kontinuerliga måltidsmöten. Vid en del skolor är det en del av elevrådet, men vi vid kostenheten ser gärna att det hålls separata måltidsmöten för att kunna ha en bra samverkan om måltidssituationen så att vi tillsammans arbetar för goda, näringsriktiga och hållbara måltider. Samtidigt arbetar vi efter de nationella riktlinjerna för måltider i skolan som Livsmedelsverket tagit fram. Besök gärna Livsmedelsverkets hemsida för att ta del av dem. En gång i månaden har vi önskedagen där ni elever bestämmer vad som ska serveras utifrån ett antal valbara rätter.

Vi tycker att man borde få veta var maten man äter i skolan kommer ifrån. Även om maten är miljömärkt eller inte. Vi tycker även att det alltid ska finnas en måltid som är bättre för miljön så att man som elev kan göra bättre val om man bryr sig om miljön.

Vi tycker idén om en klimatsmart måltid är bra. Vid flera av våra skolor serverar vi alltid ett vegetariskt alternativ, vilket ofta är detsamma som en klimatsmart måltid. Vi arbetar även med säsongsanpassade måltider för att få mer hållbara måltider. Det arbetas även med att minska svinnet genom resthantering i buffén eller att vi tar tillvara på till exempel rivna morötter som inte gått åt genom att baka matbröd med morötter i. Vi ställer även miljökrav vid upphandlingarna vi gör och serverar till exempel bara fisk från hållbara bestånd som är MSC- eller KRAV-märkta. Men vi får diskutera hur vi skulle kunna märka måltiderna så att det blir tydligare vilken miljömärkning den har. Att dagligen märka upp vad alla komponenter i en måltid har för ursprung upplever vi som svårt. Men det går alltid att fråga kocken i sin restaurang varifrån något kommer.

Vi tycker att det skulle vara bra om tjänstemän och politiker gjorde studiebesök i skolorna. Det skulle kunna leda till att unga känner sig mer delaktiga och får mer kunskap om kommunen.

Vi försöker planera in besök till kommunens skolor genom att bland annat delta på skolornas ungdomsting som vi utökat till två gånger om året. Ungdomsstrateg och ordförande för social- och utbildningsnämnden närvarar på elevråden på högstadieskolorna. Ungdomsstrateg närvarar även på elevråden på Högbergsskolan. Både våra särskilda skolpolitiker och övriga politiker tar med oss synpunkten för att se om vi kan prioritera fler skolbesök.


Vi tycker att presentkortet på Unika Ludvika ska fortsätta att ges ut till alla studenter.

Presentkorten kom till i och med pandemin då vi inte kunde planera studentfirandet på samma sätt som tidigare. Då kom vi i Ludvika tillsammans med Smedjebacken överens om att ge ett presentkort till studenterna som både ett tack och en uppmuntran under pandemin. Hur det blir framöver får vi planera tillsammans med Smedjebackens kommun då vi tycker det är viktigt att studenterna hanteras lika oavsett vilken kommun de bor i.

Kommunen bör lyssna på unga när det gäller beslut som rör dem.

Ett viktigt påpekande. Vi ska alltid sätta barn- och ungdomsperspektiv på de ärenden som hanteras av kommunen. Ungdomskommittén diskuterar detta och hur det kan hanteras då det är enormt många beslut som fattas i kommunen. För att få det att fungera bättre så får vi förutom skolfrågor nog också fokusera på de samhällsplaneringsfrågor som mest påverkar ungdomarnas vardag och framtid. Vi tycker också att det är viktigt att visa fram de frågor/beslut som ungdomar har varit delaktiga i genom att tagga dem med vår ”Ung påverkan”-logga.

Vi upplever att man satsar för mycket på lekparker. Vi vill också ha saker att göra utomhus.

Antalet lekplatser kan alltid diskuteras. Vi har en lekplatsplan som vi prioriterar och investerar efter. Nya och fräscha lekplatser är mycket populära hos de mindre barnen och deras föräldrar. Men det är också viktigt att vi satsar på ungdomar som är lite äldre. Det finns många intresseområden som ungdomar har och det är viktigt att vi kan fånga upp dessa från så många ungdomar som möjligt. Vi försöker satsa så brett som möjligt som till exempel på sportanläggningar för både föreningsidrott och mer spontanidrott (näridrottsplatser), fritidsgårdar med mera. Det är viktigt att vi hänger med i tiden så vi kan möta upp ungdomarnas önskemål och behov.

Representanter från elevrådet borde vara ”kommunombud”.

- En bra idé som vi tar med till ungdomskommittén och tittar vidare på hur det skulle kunna fixas.

Vi tycker att man bör involvera de globala målen mer i hela kommunens arbete och i skolor.

- De globala målen ska involveras i kommunens arbete och i skolor. En plan ska tas fram för det.

Kommunen borde göra fler Storyspots-historier runt om i kommunen. Man borde även marknadsföra det bättre.

- Här kan vi bara hålla med kommunutvecklarna. Både kommunikationsgruppen och kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen bör jobba mer med marknadsföringen av Storyspots. Vi kommer att arbeta vidare med detta.

Vi tycker att kommunen borde göra ett Instagramkonto som riktar sig till unga och som sköts av ungdomar och kommunens kommunikatörer. Vi tror att det hade varit ett bra sätt för att få unga att följa kommunens arbete.

- Att välja kanaler för att på bästa sätt nå ut effektivt med kommunikation är en vetenskap i sig själv. Vad gäller Instagramkonto riktat mot unga behöver kommunikationsgruppen göra en djupare analys. I ett första steg kommer vi att lägga fokus på att ta fram den nedan nämnda ungsidan för att där på ett effektivt sätt nå unga. Om utfallet blir bra, kanske det går att föra ut motsvarande information i ett Instagramkonto riktat mot unga.

Man bör prata mer kring barnkonventionen i kommunen. Många barn och unga vet inte ens vad barnkonventionen är och vuxna behöver också veta.

- Alla som arbetar i kommunen har ett ansvar att barnkonventionen efterföljs. Vi kommer att utbilda cirka 800 anställda i barnkonventionen framöver. Men kommunikativt kan vi göra punktinsatser för att belysa barnkonventionen. Ett exempel är internationella barndagen, 20 november.

Vi tycker att kommunen ska göra en kampanj mot användning av främst droger och alkohol. Många ungdomar har redan på högstadiet kommit i kontakt med olika droger och vi tycker att det är viktigt att upplysa om konsekvenserna kring det.

- Här samarbetar kommunikationsgruppen redan med andra verksamheter inom kommunen, till exempel kommunens folkhälsostrateg och fältfritidsassistenterna. Vi har bedömt det som mest effektivt att påminna om riskerna med alkohol och droger främst vid exempelvis skolavslutning och valborg. Kommunikationsgruppen är alltid öppen för fler kampanjer med det här budskapet.

Vi tycker att ungsidan som planeras att vara klar till hösten är en bra idé. Det vi ser som ett problem är att de som går i skola utanför Ludvika kommun men som bor i kommunen inte kommer att få sidan på sin dator. Vi tycker att det är viktigt att alla involveras att påverka och att alla kan ta del av samma information.

- Sidan kommer att finnas tillgänglig för alla unga, oavsett skola. Däremot kommer vi inte att kunna lägga in den som startsida på datorerna för de elever som inte går på en skola inom Ludvika kommun. Sidan befinner sig i skrivande stund på planeringsstadiet, men kommer även när den lanserats att vara ett levande dokument. Det är vår målsättning att involvera unga i arbetet med den i så hög grad vi kan.

Vi tycker att jämställdhet är en viktig fråga. Därför tycker vi att man bör jobba mer kring ämnet. Vi tycker att man borde bli bättre på att marknadsföra kommunen på ett jämställt sätt. Många av bilderna i kommunen som används till marknadsföring är väldigt stereotypa. Vi vill inte att man marknadsför med endast bilder på kvinnor när det kommer till shopping eller bara se bilder på män i byggbranschen. Vi tycker att man bör använda sig av mer HBTQ+-personer.

- Det är naturligtvis av yttersta vikt att lyfta fram jämställdhet i vår kommunikation, liksom att kommunicera på ett sätt som inte stärker stereotyper och fördomar. Detta finns med som en prioriterad del av kommunikationsgruppens arbete. Däremot behöver vi alltid påminnas om detta och vi kan inte ge något annat besked än att vi ska anstränga oss ännu mer.


Vi upplever att många inte följer hastighetsgränsen vid skolorna. Därför tror vi att det skulle vara bra att sätta upp fartkameror vid skolor och förskolor.

- Från säkerhetsenhetens sida har vi fört synpunkterna om höga hastigheter och önskemålen om hastighetsövervakning vidare till polisen. För trafiksäkerhetskameror är det Trafikverket som har ansvar för etablering och drift, kommunen har ingen beslutanderätt i var dessa placeras.

Vi tycker att kommunen borde fokusera mer på landsbygden. Det borde anordnas aktiviteter för både barn och äldre.

- Unika Ludvika kommer nu till hösten anordna något evenemang i Grängesberg och även lyssna på våra medlemmar på landsbygden vad de önskar och kan tillföra.

- Kommunen har en landsbygdsutvecklare som jobbar med att skapa ett större engagemang kring landsbygdsfrågor. De senaste åren har vi bland annat visat utomhusbio på olika landsbygdsorter, köpt in basketkorgar, pingisbord, trampbåtar, badbryggor, grillplaster, pumptrackbanor med mera för att alla ska känna att det finns något att göra på den ort man bor.

Vi tycker att avfallshämtningen borde ske oftare. Det blir mycket förpackningar av plast och glas, men även matavfall. Dessutom luktar sorteringskärlen extra mycket under sommarmånaderna.

- Hämtningsintervallerna för de båda sorteringskärlen är satta för att passa merparten av villahushållen. Det finns även sanitära, miljömässiga, tekniska och ekonomiska faktorer att ta hänsyn till. Om vi exempelvis skulle hämta avfallet och förpackningarna oftare skulle det bli dyrare för kunden eftersom vi då behöver fler insamlingsfordon och mer personal.

- Ja, det blir mycket förpackningar! Ett tips är att använda plastkomprimeraren som vi delade ut i samband med sorteringsstarten. Den hjälper till att minska volymen på mjukplasten och på så sätt får mer plats i facket för plastförpackningar. Genom att använda plastkomprimeraren minskar även risken för att plasten ska blåsa iväg vid tömning av kärlet. Ibland blir det extra mycket förpackningar och då kan man lämna dem på närmaste återvinningsstation.

- Några enkla åtgärder som kunden kan göra för att minska lukten i sorteringskärlen under sommarmånaderna finns på wbab.se.

Resecentrum borde renoveras. Vi tycker att det är viktigt att det är fint därför att resenärer möter stationen det första de gör när de kommer hit. Att göra ett bra intryck är viktigt.

- Frågan är komplex såtillvida att det i dag delvis står tomt, och från årsskiftet blir helt tomt. Fastigheten saknar då hyresgäst vilket gör det svårt att bestämma hur och i vilken omfattning den ska renoveras/anpassas till eventuell ny hyresgäst. I första hand ser vi det som nödvändigt att om möjligt hitta lämplig hyresgäst för att öka närvaron av människor i området, detta för att minska känslan av otrygghet som många upplever vid resecentrum. Detta är en fråga som diskuterats i kommunkoncernen och vi hoppas att vi snart har en långsiktig lösning.

Vi tycker att det skulle vara bra om det fanns möjlighet att ladda mobilen i centrum.

- Unika Ludvika jobbar på det, bland annat med fastighetsägarna i Gallerian.

Det skulle vara roligt om det anordnades fler tävlingar runt om i kommunen där vinsten exempelvis skulle kunna vara presentkort på Unika Ludvika.

- Kul att ni önskar det. Vi i Unika Ludvika tar det med oss i samarbeten med både ungdomarna och andra kommande evenemang.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 15 okt 2021

Uppdaterad: 15 okt 2021