Nyhet

En tillbringare fylls på med vatten.

Utställning vattentjänstplan för Ludvika kommun

Ludvika kommun och WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinnig AB (WBAB) har gemensamt tagit fram ett förslag till vattentjänstplan gällande för Ludvika kommun. Planen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Vattentjänstplanen innehåller bland annat kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna va-anläggningen ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Samråd har skett med fastighetsägare som antas ha ett väsentligt intresse av vattentjänstplanen, länsstyrelser och andra myndigheter. Samråd genomfördes från den 16 juni till och med 14 juli 2023. Inkomna synpunkter under samrådstiden har sammanställts i en samrådsredogörelse och justeringar och kompletteringar av planen har gjorts. Utöver samråd ska förslaget till vattentjänstplan ställas ut för granskning.
Vattentjänstplanen ska innehålla en bedömning av planens miljöpåverkan. Sammanfattande bedömningen för vattentjänstplanen i sin helhet är att planen inta antas medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i 6 kap. Miljöbalken.

Utställning av Vattentjänstplanen

Utställningshandlingar finns nu tillgängligahär på Ludvika kommuns hemsida www.ludvika.se, på Ludvika kommuns digitala anslagstavla. Länk till handlingarna finns även på WBAB:s hemsida, www.wbab.se Länk till annan webbplats.

Utställningstid

Utställningstiden är från 13 september till 12 oktober 2023.

Utställningshandlingar

Befintliga dokument som det hänvisas till i Vattentjänstplanen

Har du några synpunkter?

Du kan lämna dina synpunkter skriftligen till:

WBAB

Frejgatan 5

777 30 Smedjebacken

Du kan även skicka dina synpunkter via mejl till: info@wbab.se

Det är viktigt att du anger ärendenummer ”G2023/143” och dina kontaktuppgifter.
Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Ludvika kommun och WBAB.

Granskning

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i ett granskningsutlåtande, vilket i sin tur kommer att vara underlag vid en eventuell justering av vattentjänstplanen inför antagande.

Beslut och antagande

Vattentjänstplanen kommer att beslutas och antas av kommunfullmäktige i Ludvika innan årsskiftet 2023/2024 och sedan kommer planen att aktualitetsprövas vart fjärde år.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 13 sep 2023

Uppdaterad: 18 sep 2023