Nyhet

Stora föroreningar vid Väsmanstrand medför höga saneringskostnader

De uppskattade kostnaderna för att sanera Väsmanstrand för bostäder har visat sig vara högre än vi trodde. Med nuvarande detaljplan är det därför inte aktuellt att bygga bostäder.

Ett konsultföretag har nu presenterat resultatet av den fördjupande markundersökningen av grusytan på Väsmanstrand. Den visar att förekomsten av bland annat arsenik, kvicksilver och bly finns både ytligt och ett antal meter ner i marken.

Konsulten har också presenterat en schablonartad kostnadsuppskattning utifrån tre alternativ.

Tre alternativ

Det första alternativet är att schakta bort alla förorenade massor. Det beräknas kosta 134–178 miljoner kronor.

Det andra alternativet är att schakta bort de förorenade massorna på den ytan där framtida bostadshus planeras och en meter djupt på övriga ytan. Det beräknas kosta 88–129 miljoner kronor.

Det tredje alternativet är att schakta bort massor på en meters djup över hela den förorenade ytan och sedan bygga hus på pålar, men det är inte att föredra ur miljöhänsyn.

Nuvarande detaljplan

Med nuvarande detaljplan är det inte aktuellt att bygga bostäder. Det innebär inte att ambitionerna att bygga på Väsmanstrand läggs ner för gott. Vi ser nu över hur vi kan ändra detaljplanen med hänsyn till föroreningarna för att möjliggöra för bostäder eller andra ändamål.

Nu prioriterar vi att hitta en bra kortsiktig lösning för att hantera de ytliga föroreningarna. Med hänsyn till undersökningens resultat kan vi inte tillåta aktiviteter på området (såsom exempelvis marknad eller cirkus). Vår målsättning är att vidta åtgärder som möjliggör sådana aktiviteter senast nästa år.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 03 okt 2023

Uppdaterad: 03 okt 2023