Nyhet

Uppsägning av avtal m.m. med Spendrups Bryggeri AB

Följande kommer att hanteras på kommunstyrelsen den 11 juni samt fullmäktige den 24 juni.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören, att under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt nedan, att säga upp VA-avtal 1 som antogs den 22 februari 2007 § 40 tillsammans med ramavtalet med Spendrups Bryggeri AB, som antogs av fullmäktige den 20 juni 2011 § 213, och i övrigt vidta de åtgärder som visar sig nödvändiga för att i ekonomiskt hänseende slutreglera ramavtalet med Spendrups Bryggeri AB.

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören, att under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt nedan, att säga upp avtalet rörande Blötbergsledningen.

Fullmäktige

3. Fullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att säga upp VA-avtal 1 som antogs den 22 februari 2007 § 40 tillsammans med ramavtalet med Spendrups Bryggeri AB, som antogs av fullmäktige den 20 juni 2011 § 213, och i övrigt vidta de åtgärder som visar sig nödvändiga för att i ekonomiskt hänseende slutreglera ramavtalet med Spendrups Bryggeri AB.

4. Fullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att säga upp avtalet rörande Blötbergsledningen.

5. Fullmäktige beslutar att alla frågor rörande Spendrups Bryggeri AB:s framtida vattenförsörjning ska handläggas inom ramen för det av Wessman Vatten & Återvinning AB förvaltade VA-kollektivet med beaktande den självkostnadsprincip som gäller enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

6. Fullmäktige noterar att Spendrups Bryggeri AB i och med ovanstående fattade beslut omfattas av den fullmäktige vid varje tid antagna VA-taxan. Taxan gäller när uppsägningstiden för respektive avtal har löpt ut.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 04 jun 2024

Uppdaterad: 04 jun 2024