Nyhet

Frågor och svar om kommunens ekonomi

Ludvika kommun måste vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Vad innebär det? Och hur rimmar det med Guldläget? Här förklarar vi det.

For information in English, scroll down or click here

Vad betyder ekonomi i balans?

Det betyder förenklat att kostnaderna inte ska överstiga intäkterna. Ludvika kommun har varje år en budget för de löpande kostnaderna, en driftbudget. Våra prognoser visar att vi nu använder mer pengar än vad vi har avsatt i denna driftbudget. Om vi får ett underskott måste det betalas tillbaka kommande år.

Hur ska vi uppnå en ekonomi i balans?

För att nå en ekonomi i balans 2024 måste Ludvika kommun införa omedelbara åtgärder.

Sedan tidigare finns beslut om att nämnderna ska minska personalkostnaderna med totalt 20,2 miljoner kronor. Dessutom ska kostnaderna för lokaler, inköp och konsulter minska.

Det räcker dessvärre inte. Därför råder det nu anställningsstopp och inköpsstopp för varor och tjänster, i första hand året ut. Det kan finnas undantag, exempelvis om anställningar eller inköp är kritiska för att verksamheten ska fungera.

Andra åtgärder är:

 • resfria möten i möjligaste mån
 • mötesoptimering
 • uttag av sparad semester
 • uppsägning av prenumerationer
 • översyn av externa kontorslokaler
 • inget feriearbete på andra lov än sommaren
 • minskat antal fordon
 • paus av utvecklingsprojekt
 • ingen julgåva 2024.

Hur kan vi fortfarande prata om att kommunen har ett Guldläge?

Guldläget och det ekonomiskt ansträngda läget är inte motpoler. Vi har båda – samtidigt.

Guldlägets motor är den exceptionella tillväxt som sker hos Ludvika kommuns största arbetsgivare Hitachi Energy – och som ger effekter på en stor del av det övriga näringslivet. Företaget vinner miljardorder efter miljardorder och nyanställer mer än tusen personer per år.

Det påverkar i högsta grad samhället runtom. Det skapas mer jobb, vilket ger lägre arbetslöshet som följd. Människor flyttar hit. Bostäder, skolor och förskolor behöver byggas. Guldläget är en möjlighet, men det kommer med tuffa utmaningar.

Alternativet kunde ha varit ett ekonomiskt ansträngt läge, men utan ett blomstrande näringsliv.

Hur kan vi satsa på en sak, men spara på en annan?

Att prioritera vilka ekonomiska satsningar som ska göras är en av de absolut svåraste uppgifterna för våra politiker. De ställs varje år, oavsett ekonomiskt läge, inför en önskelista som inte går att uppfylla.

I ett ekonomiskt ansträngt läge är sådana frågor ständigt aktuella. Svaret är att det är svårt även för enskilda verksamheter att prioritera. Vi gör så noggranna avvägningar vi kan.

Vår förhoppning är förstås att vi klarar av att uppnå en budget i balans, så att vi kan satsa framåt kommande år.

Vad innebär åtgärderna för mig som invånare?

Det här kommer att påverka på olika sätt beroende på vem du är. Vissa invånare kanske inte känner av det alls. De som fått beslut om insatser inom äldreomsorgen kommer att få det. De som har förskoleplats kommer att ha den kvar.

Många av besparingarna sker internt, i form av prenumerationer på våra arbetsplatser, julklapp till anställda och hur vi håller våra möten. Någon kanske noterar att det blir färre företagsfrukostar. Eleverna får ingen ros när de slutar skolan.

Våra verksamheter kommer att jobba hårt för att själva hitta områden att spara på, som samtidigt smärtar så lite som möjligt. Men exakt hur det påverkar på varje enhet är svårt att svara på.

Vi förstår att besparingarna är jobbiga för vissa. Men vi gör det här för att slippa skuldsätta kommande generationer. Vi ser inte att vi har något val.

Det kommer att vara många bäckar små. Var och en av besparingarna kan kännas obetydliga, men när man räknar ihop allt blir det mycket pengar.

Questions and Answers about the Municipality's Economy

Ludvika Municipality must take measures to achieve a balanced economy. What does this mean? And how does it align with the Golden Opportunity? We explain it here.

What does a balanced economy mean?

Simply put, it means that expenses should not exceed revenues. Ludvika Municipality has an annual budget for ongoing expenses, an operational budget. Our forecasts show that we are now spending more money than we have allocated in this operational budget. If we have a deficit, it must be repaid in the coming years.

How will we achieve a balanced economy?

To achieve a balanced economy in 2024, Ludvika Municipality must implement immediate measures.

Previously, decisions have been made for committees to reduce personnel costs by a total of SEK 20.2 million. In addition, costs for premises, purchases, and consultants must be reduced.

Unfortunately, this is not enough. Therefore, there is now a hiring freeze and a freeze on purchases of goods and services, primarily for the rest of the year. Exceptions may be made, for example, if hiring or purchases are critical for operations to function.

Other measures include:

 • Virtual meetings as much as possible
 • Optimising meetings
 • Utilising saved holidays
 • Cancelling subscriptions
 • Reviewing external office spaces
 • No holiday work during breaks other than summer
 • Reducing the number of vehicles
 • Pausing development projects
 • No Christmas gift in 2024

How can we still talk about the Golden Opportunity?

The Golden Opportunity and the financially strained situation are not opposites. We have both – simultaneously.

The engine of the Golden Opportunity is the exceptional growth happening with Ludvika Municipality's largest employer, Hitachi Energy, which has a significant impact on a large part of the other businesses. The company wins billion-krona orders and hires more than a thousand people per year.

This greatly affects the surrounding community. More jobs are created, resulting in lower unemployment. People are moving here. Housing, schools, and preschools need to be built. The Golden Opportunity is a chance, but it comes with tough challenges.

The alternative could have been a financially strained situation but without a flourishing business sector.

How can we invest in one thing while saving on another?

Prioritising which economic investments to make is one of the most difficult tasks for our politicians. Each year, regardless of the economic situation, they face a wish list that cannot be fulfilled.

In a financially strained situation, such questions are constantly relevant. The answer is that it is difficult even for individual operations to prioritise. We make the most careful considerations we can.

Our hope, of course, is that we can achieve a balanced budget so that we can invest in the future in the coming years.

What do these measures mean for me as a resident?

This will impact people differently depending on who you are. Some residents may not notice it at all. Those who have received decisions on elderly care services will receive them. Those who have a preschool place will keep it.

Many of the savings are internal, in the form of subscriptions at our workplaces, Christmas gifts for employees, and how we hold our meetings. Someone may notice that there are fewer business breakfasts. Students will not receive a rose when they finish school.

Our operations will work hard to find areas to save on, while minimising the pain as much as possible. But exactly how it will affect each unit is difficult to answer.

We understand that the savings are difficult for some. But we are doing this to avoid indebting future generations. We see no other choice.

There will be many small streams. Each saving may seem insignificant, but when you add it all up, it amounts to a lot of money.

Disclaimer: The translation is generated by AI

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 25 jun 2024

Uppdaterad: 26 jun 2024