Familjerätt

  Familjerätten omfattar samarbetssamtal samt utredningar och rådgivning gällande faderskap, adoptioner samt frågor om vårdnad, boende eller umgänge.

  händer formar hjärta kring bebisfötter

  När separerade föräldrar är överens om gemensamma barns vårdnad, boende och/eller umgänge kan man få hjälp att skriva avtal om överenskommelsen.

  Separerade föräldrar som har svårt att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn kan få hjälp att söka lösningar i samarbetssamtal.

  Det kan bli besvärligt för barnen om de separerade föräldrarna har svårt att samarbeta. Barnen vill vara lojala med båda sina föräldrar och kan hamna i kläm i föräldrarnas konflikter. Socialnämndens uppgift är att verka för lösningar, som blir för barnens bästa.

  Familjerättens verksamhet regleras bland annat av föräldrabalken och socialtjänstlagen. Uppgifterna om enskilda som lämnas till familjerätten i samband samarbetssamtal och utredningar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.

  Faderskap och föräldraskap

  Faderskap och fastställande av faderskap

  Om ett barn har föräldrar som inte är gifta med varandra ska socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört utreda och försöka fastställa faderskapet. För barn som föds av en gift kvinna gäller faderskapspresumtion, vilket innebär att maken automatiskt registreras som far till barnet och att faderskapsutredning därmed inte behöver inledas.

  Föräldrar är välkomna att boka besökstid för faderskapsutredning från och med den 25:e graviditetsveckan. Om föräldrarna inte bokat tid innan barnets födelse kommer familjerätten att kalla modern efter att barnet är fött.

  Föräldrar som är sammanboende, väntar sitt första barn och är säkra på om barnet är deras gemensamma kan ringa till socialkontorets reception 0240-868 43 för tidsbokning. Vänligen ange bådas personnummer. Sambos som får fler barn kan få handlingarna hemskickade tillsammans med instruktioner och svarskuvert. Föräldrarna kan då fylla i handlingarna hemma och sedan återsända dem till familjerätten.

  Par som inte bor tillsammans, inte är folkbokförda på samma adress eller där det finns en osäkerhet i faderskpasfrågan kan ringa till familjerätten för rådfrågning samt tidsbokning 0240-868 86.

  Assisterad befruktning

  Vid assisterad befruktning där paret är gifta med varandra anses den man som samtyckt till inseminationen eller befruktning utanför mammans kropp vara far till barnet. Om paret inte är gifta med varandra ska faderskapsutredning inledas.

  Föräldraskap

  När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par genomgår assisterad befruktning kan hennes registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Socialnämndens uppgift är att fastställa föräldraskapet. För mer information, se Myndigheten för familjerätt och föräldraskap. Länk till annan webbplats.

  Samarbetssamtal

  Föräldrars unika kunskap om det egna barnet ger störst förutsättningar för överenskommelser med barnets bästa i centrum när föräldrar sperarerar. Samarbetssamtal hos familjerätten är oftast det bästa sättet att hantera konflikter i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

  Barn behöver generellt sett ett varaktigt och stabilt förhållande till båda sina föräldrar, även när föräldrarna lever åtskilda. För att barnet ska få tillgång till båda sina föräldrar på ett positivt sätt krävs att föräldrarna samarbetar.

  Samarbetssamtal innebär att föräldrar, under ledning av familjerätten, ges möjlighet att diskutera frågor kring vårdnad, boende, umgänge och sitt samarbete. Samarbetssamtalen har barnets bästa i fokus och syftar till att hjälpa föräldrarna till ett bättre samarbete och en långsiktigt hållbar överenskommelse utifrån barnets behov.

  Samarbetssamtalen leds av socionomer med erfarenhet av arbete med familjerättsliga frågor. Samarbetssamtal förutsätter båda föräldrnarnas frivilliga medverkan, är kostnadsfritt och registeraras inte i socialregistret.

  Det är en stor fördel om föräldrarna kan komma överens om barnens vårdnad, boende och umänge och sitt samarbete utan att det blir en rättslig tvist kring dessa frågor. Föräldrars egna överenskommelser är oftast mer hållbara för barnen än om besluten överlämnas till domstol.

  Vårdnad, boende och umgänge

  Vårdnad

  Vårdnad är ett rättsligt begrepp. Den som har vårdnaden om ett barn kallas för vårdnadshavare. När barnet fyller 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare.

  Att ha vårdnaden innebär att ha det juridiska ansvaret för barnet. Vårdnadshavaren har ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till. Vårdnad ska inte förväxlas med daglig omvårdnad.

  Den som har vårdnaden har rätt att bestämma i större frågor som rör barnet och rätt att ta del av uppgifter från myndigheter, sjukvård och skola.

  Det finns två former av vårdnad: ensam vårdnad eller gemensam vårdnad.

  Ensam vårdnad innebär att en av föräldrarna ensam har det juridiska ansvaret och bestämmanderätten om barnet.

  Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till. Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad betyder inte att barnet ska bo lika mycket tid hos sina föräldrar.

  Föräldrar som är gifta med varandra har automatiskt gemensam vårdnad om barnet. Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds, har mamman ensam vårdnad.

  Efter att faderskapet är fastställt av familjerätten kan föräldrarna anmäla till Skatteverket att de vill ha gemensam vårdnad om barnet. Familjerätten kan hjälpa till med blanketten om föräldrarna är överens om gemensam vårdnad.

  Föräldrar kan under barnets uppväxt ändra vårdnaden genom att skriva ett familjerättsligt avtal som godkänns av familjerätten.

  För information, se Myndigheten för familjerätt och föräldraskap. Länk till annan webbplats.

  Boende och umgänge när föräldrarna är separerade

  Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska de vid en separation tillsammans bestämma hos vem av dem som barnet ska ha sitt huvudsakliga boende och vara folkbokförd hos. Om en av föräldrarna har ensam vårdnad ska barnet bo med den föräldern.

  Barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Detta gäller oavsett om en av föräldrarna har ensam vårdnad eller om föräldrarna har gemensam vårdnad. Båda föräldrarna har ett ansvar för att barnets rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med blir tillgodosett.

  Allt fler barn bor växelvis hos sina föräldrar. Växelvist boende innebär att barnet bor i stort sett lika mycket hos båda föräldrarna. Barnet kan endast vara folkbokfört hos en av dem. Växelvis boende förutsätter gemensam vårdnad.

  Adoption

  Ett barn som är adopterat från utlandet får samma rättigheter som ett barn som är fött i Sverige.

  För att få ansöka om adoption måste du ha fyllt 18 år. Gifta eller sammanboende par måste ansöka tillsammans. Även ensamstående får ansöka om att adoptera barn.

  Om du är intresserad av att adoptera kan du kontakta familjerätten för ett informationsmöte.

  Utredning och medgivande

  Om du vill adoptera ett barn från utlandet måste du gå en förberedande utbildning om adoption. Genom ett kommunsamarbete genomförs utbildningen för närvarande i Falun.

  Efter utbildningen görs en utredning som syftar till att beskriva din situation och dina förutsättningar. I utredningen görs en individuell bedömning av dina möjligheter att ta emot ett barn för adoption.

  Om utredningen visar att du är lämplig kan socialnämnden ge dig ett beslut som kallas medgivande. Medgivandet innebär att du kan gå vidare i adoptionsprocessen genom att ta hjälp av en auktoriserad adoptionsorganisation. Medgivandet är giltigt i tre år.

  Adoptera din make/makas eller sambos barn

  Om du vill adoptera din make/makas eller sambos barn ska du ansöka hos tingsrätten om att få adoptera barnet. Familjerätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Utredningen lämnas till tingsrätten som sedan fattar beslut.

  Kontakta oss
  Familjerätten
  familjeratten@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.