Skadeståndsanspråk

Information till dig som vill rikta ett skadeståndsanspråk mot Ludvika kommun.

Har du kontaktat ditt försäkringsbolag?

När en olyckshändelse som medför skada inträffar finns det normalt inte någon möjlighet att få ersättning från kommunen. Du som drabbats har dock ofta möjlighet att få ersättning från ditt försäkringsbolag, oavsett om det som hänt är en olyckshändelse eller om du anser att kommunen har orsakat skadan. Du bör därför alltid först kontakta ditt eget försäkringsbolag.

Skadeståndsanspråk mot kommunen

Om du anser att kommunen har orsakat skadan har du möjlighet att rikta ett skadeståndsanspråk mot kommunen.

I skadeståndsanspråket behöver du visa att kommunen är ersättningsskyldig, vilket ofta innebär att du måste bevisa att skadan har orsakats av vårdslöshet. Du måste också visa vad skadan består av, hur stor skadan är i kronor räknat samt på vilket sätt vårdslöshet har orsakat skadan.

Vilka uppgifter behöver kommunen för att handlägga ditt ärende?

För att kunna handläggas behöver kravet vara skriftligt. Skadeståndsanspråk tas emot via brev, e-post eller kommunens webbformulär.

Det är viktigt att följande uppgifter är med:

  • Namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post).
  • En beskrivning av händelsen, inklusive datum och tid.
  • En beskrivning av på vilket sätt du anser att kommunen har orsakat det inträffade.
  • En beskrivning av på vilket sätt du anser att kommunen varit vårdslös eller på annat sätt brustit i ansvar.
  • En beskrivning av vem eller vad som har skadats.
  • En precision av skadorna i kronor.

Webbformulär

Brev

Ludvika kommun
771 82 Ludvika

E-post

info@ludvika.se

Mall för skadeståndsanspråk

Vidareförmedling till försäkringsbolaget

När din anmälan har inkommit till kommunen görs en första bedömning om några uppgifter behöver kompletteras. Om skadeståndsanspråket understiger ett halvt prisbasbelopp Länk till annan webbplats. utreder kommunen ansvarsfrågan och ansvarar för kontakten med den skadelidande.

Vid högre belopp eller vid personskada lämnas ärendet över till kommunens försäkringsbolag, som då tar över utredningen och beslutar om skadeståndskravet ska godkännas. Försäkringsbolaget kan komma att kontakta dig för kompletterande uppgifter och är den som lämnar information om beslutet till dig och kommunen.

Inte nöjd?

Är du inte nöjd med kommunens beslut kan du vända dig till domstol för att få din sak prövad. Samma sak gäller om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut.

Vanliga skadetyper

Halkolycka

Ludvika kommun framhåller att kommunen och dess entreprenörer saknar möjlighet att bedriva driftunderhåll på samtliga av kommunens gator samtidigt, därför görs prioriteringar och planer upprättas.

För att kommunen ska anses som skadeståndsskyldig vid halkolyckor måste kommunen haft kännedom om halkan men underlåtit att vidta relevanta snöröjningsåtgärder, alternativt inte anpassat snöröjningen efter rådande väderprognos.

Snubbelolycka

En förutsättning för att kommunen ska hållas ansvarig är att vi haft kännedom om den aktuella bristen i väglaget, exempelvis en uppstickande trottoarplatta, men underlåtit att åtgärda bristen eller inte varnat trafikanter inom skälig tid. Ofta uppmärksammas bristen först då en skada har inträffat och anmälts.

Kört i potthål (grop i vägen)

Kommunen framhåller att kommunen eller dess entreprenörer saknar möjlighet att bedriva underhåll på samtliga av kommunens gator samtidigt, därför görs prioriteringar.

En förutsättning för att kommunen ska hållas ansvarig är att vi haft kännedom om det aktuella potthålet men underlåtit att åtgärda bristen eller inte varnat trafikanter inom skälig tid. Då gropar i körbanan kan uppstå väldigt snabbt blir den ansvarige driftsunderhållaren ofta uppmärksammad på bristen först då en skada har inträffat och anmälts.

Kört på föremål på vägen

Det händer att föremål av olika anledningar hamnar på vägarna, ibland tappar exempelvis trafikanter last på vägen. Kommunen har inte möjlighet att forsla bort föremål om vi saknar kännedom om dessa. Kommunen har inte heller möjlighet att ansvara för samtliga händelser som sker på kommunens mark orsakade av någon annan.

Patientskada

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som upp­kommer inom sjukvård i exempelvis de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hem­sjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar. Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Frågor och funderingar?

Kontakta Ludvika kommun på e-post info@ludvika.se eller telefon 0240-860 00.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: