Stöd vid kris, POSOM

Ludvika kommun har en grupp för psykiskt och socialt omhändertagande. POSOM-gruppen kan kallas in av ansvariga inom kommunen, till exempel en räddningsledare.

Vid en kris är det många människor som är med om, eller bevittnar, svåra händelser. POSOM-gruppen är då ett stöd för de inblandade.

På kommunal nivå har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen får stöd och hjälp vid katastrofer eller större olyckor.

Socialtjänsten, skolan, kyrkan, polisen, räddningstjänsten, frivilligorganisationerna och sjukvården har alla hand om verksamhetsområden som kan beröras och är därför representerade i POSOM.

Akut och långvarigt

POSOM-gruppens åtgärder kan omfatta såväl akut omhändertagande och snabb information till allmänheten som att se till att drabbade erhåller långvariga stöd- och hjälpinsatser.

Målsättningen är att det på kommunens hemsida ska finnas information om hur man kommer i kontakt med POSOM-gruppen. Information kommer att uppdateras kontinuerligt och lämnas så länge som det akuta krisläget kvarstår.

POSOM leds av Kommunstyrelsens förvaltning. I ledningsgruppen ingår representanter för:

  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • Vård- och omsorgsförvaltningen
  • Social- och utbildningsförvaltningen
  • Västerbergslagens utbildningscentrum
  • Polisen
  • Svenska kyrkan
  • Närsjukvården
  • Frivilligorganisationerna

Fler resurser kan kallas in

Varje myndighet inom POSOM kan ställa ytterligare resurspersoner till förfogande.

  • Röda Korset har en medmänsklig stödgrupp som kan ställa upp med hjälp på kort varsel.
  • Inom sjukvården finns en grupp som kallas PKL, Psykiatriska Katastrofledningsgruppen. PKL ansvarar för ledningen av det psykosociala omhändertagandet av de skadade och anhöriga till skadade och avlidna vid olyckshändelser.

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: