Lönebidrag i föreningar

För att en förening ska kunna få kommunalt bidrag för en lönebidragsanställd måste den anställde personen vara folkbokförd i Ludvika kommun och föreningen vara verksam i Ludvika kommun.

Arbetsförmedlingen beviljar statliga bidrag utifrån arbetsförmåga och funktionsnedsättning till och med 65 år. Kommunstyrelsen kan bevilja bidrag på 15 %, men justeringar kan ske i särskilda fall. Återstående procent får föreningen själv stå för.

För att en förening ska ha möjlighet att få kommunalt bidrag för en lönebidragsanställd måste föreningen först ansöka om det. Kontakt ska tas med både arbetsförmedlingen och med Ludvika kommun.

Sök kommunalt bidrag för lönebidragsanställd

 • Föreningen tar kontakt med arbetsförmedlingen om lönebidragsanställning. Läs mer om Lönebidrag på arbetsformedlingen.se Länk till annan webbplats.
 • Arbetsförmedlingen fattar ett beslut och meddelar detta till föreningen. I beslutet står det om Arbetsförmedlingen har beviljat statsbidrag för lönebidragsanställd, vem beslutet avser, vilket belopp samt vilken tidsperiod.
 • Föreningen fyller i blanketten ”Ansökan om kommunalt bidrag för ny lönebidragsanställning” som finns på sidan Föreningsbidrag – Bidragsanställning, ansökan om lönebidrag för ny anställd och skickar den samt en kopia på beslutsmeddelandet från Arbetsförmedlingen till Kommunstyrelsens förvaltning, Ludvika kommun.
 • Komplett ansökan måste komma till kommunstyrelsen förvaltning senast 2 månader efter påbörjat kvartal.
 • Ärendet hanteras av handläggare på kommunstyrelsens förvaltning. Handläggaren kan begära in kompletterande handlingar.
 • Ludvika kommun ska handlägga komplett inkommen ansökan inom två månader.
 • Kommunstyrelsens förvaltning meddelar föreningen beslutet.
 • Beslutet är överklagningsbart enligt kommunallagen.

Föreningen ska ansöka om sitt kommunala bidrag

Föreningen ansöker om ersättning i efterhand och kvartalsvis, senast två månader efter utgånget kvartal. Alla handlingar för kvartalet ska skickas in senast två månader efter avslutat kvartal, till exempel kvartal 1 ska senast skickas in den 31 maj och kvartal 2 ska senast skickas in den 31 augusti.

Föreningen fyller i blanketten ”Rekvisition av medel för lönebidragsanställd” som finns på sidan Föreningsbidrag – Bidragsanställd, Rekvisition för.

Rekvisitionen skickas tillsammans med ”Avisering om utbetalt belopp” från Arbetsförmedlingen per kvartal och för alla lönebidragsanställda i föreningen till kommunstyrelsens förvaltning. Kontoutdrag eller insättningsuppgifter från bank godtas inte.

Ersättningen betalas ut via post- eller bankgiro. Ersättning betalas inte ut till kontonummer. Handläggningstiden är två månader efter att rekvisitionen kommit in till kommunstyrelsens förvaltning.

Ersättning betalas ut under förutsättning att:

 • Det finns ett gällande beslut från Ludvika kommun på att föreningen erhåller bidrag för individen i fråga.
 • Föreningen har lämnat in en fullständig ansökan om ersättning i tid enligt stycket ovan om hur föreningen ska ansöka om sitt kommunala bidrag.

Felaktiga uppgifter/återbetalningsskyldig

 • Om felaktiga uppgifter lämnas i ansökan om lönebidrag kan föreningen bli återbetalningsskyldig.

Förlängning av lönebidragsanställning

Föreningen måste lämna in ny ansökan innan föregående tidsperiods utgång. Bidrag beviljas högst för två månader retroaktivt.

Ersättare vid frånvaro

Ny ansökan ska göras om lönebidragsberättigade sjukvikarier sätts in.

Ansvarsfördelning

 • För sent inkomna handlingar handläggs inte, varmed bidrag uteblir.
 • Det åligger inte Ludvika kommun att påminna föreningar om att ansöka i tid.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: