Kvarteret Svanen

Detaljplanen för delar av kvarteret Svanen är en plan med stor flexibilitet när det kommer till användningsområden mitt i centrala Ludvika. Flera utredningar krävs.

Delar av kvarteret Svanen

Här finns möjligheter att etablera både bostäder och olika typer av kommersiell service.

Alldeles i närheten av området finns Ludvikas stadskärna med restauranger, fik, bibliotek och butiker.

Planområdet

Planområdet

Översiktskarta

Fakta

  • Byggnadstyp: Flerbostadshus
  • Byggrätt: Cirka 6500 m² bruttoarea
  • Detaljplan: Under framtagande
  • Detaljplan antagen: Nej
  • Storlek: Cirka 6325 m²
  • Markägare: Kommunägt bolag

Planområdet ligger vid Fredsgatan och Carlavägen. Marken inom planområdet är plan och utan större nivåskillnader. Till största delen är den hårdgjord – grus eller asfalt.

I närområdet finns tät stadsbebyggelse med flerbostadshus, kontorsbyggnader, handelsbyggnader med mera.

Bebyggelse

Byggnader ska i huvudsak placeras längs gatorna, så att en stadsbebyggelse formas. Bebyggelsen ska vara så sammanhängande att det blir skyddade gårdar med ljuddämpad sida alternativt förses med takterrasser som uppfyller bullerförordningens krav. Tak är en resurs. De kan utformas som takterrasser, som bör förses med planteringar. Där det inte planeras för takterasser kan solceller vara lämpliga istället.

Skiss på hur bebyggelsen i området Svanen skulle kunna se ut.
Kommunövergripande karta som visar antal planerade bostäder

Kommunövergripande karta som visar antal planerade bostäder

Fakta om Ludvika

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: