Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Byggnader och områden har olika nivåer av skyddsbestämmelser som regleras av olika lagar och förordningar.

Kulturmiljö omfattar den av människan påverkade fysiska miljön. Kulturvärde är en sammanfattande benämning för vad som i den fysiska miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt hänseende.

Plan- och bygglagen

Enligt Plan- och bygglagen får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. Lagen slår också fast att ändring eller flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader måste också underhållas så att deras värde inte minskar. Det här gäller alltså oavsett om en byggnad eller ett område är utpekad i ett program eller plan eller inte.

Kommunen kan i detaljplaner, områdesbestämmelser eller program peka ut och skydda byggnader och/eller miljöer. Exempelvis före detta "Baptistkyrkan" på Tingshusgatan i Ludvika.

Miljöbalken

Regeringen beslutade om "Riksintresse för kulturmiljövård" som kan omfatta enskilda byggnader eller hela miljöer.

I Ludvika kommun finns sex områden utpekade som riksintresse för kulturmiljövården, exempelvis området runt Cassels inklusive dess byggnader och Disponentparken i Grängesberg.

Kulturmiljölagen

Länsstyrelsen kan besluta om byggnadsminne men vem som helst kan väcka fråga om att starta en byggnadsminnesutredning om en specifik byggnad eller område. Även kyrkliga kulturminnen skyddas av kulturmiljölagen.

Byggnadsminnesförklaring innebär att byggnaden besitter ett skydd enligt kulturmiljölagen. I kommunen finns det tio platser med byggnadsminnen (totalt 50 byggnader).

  • Storgården i Brunnsvik (fem byggnader)
  • Gonäs Bergsmansgård (sju byggnader)
  • Cassels i Grängesberg
  • Laxsjögården hyttarbetarbostäder (två byggnader)
  • Ludvika Gammelgård (åtta byggnader)
  • Maskinhuset (Grängesberg)
  • Sunnansjö Herrgård (13 byggnader)
  • Stora Hagen i Grängesberg (två byggnader)
  • Sjömagasinet i Grangärde
  • Grangärde prästgård
Maskinhuset i Grängesberg. Foto: wizworks.se

Maskinhuset i Grängesberg. Foto: wizworks.se

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Bygglovshandläggare

Telefon: 0240-866 70

Telefontid måndag, onsdag och fredag 13.00-14.30.

Undantag från telefontiderna: fredag 10 maj, fredag 7 juni, onsdag 25 december, fredag 27 december.

Boka tid för besök.

Besöksadress: Carlavägen 24

E-post: miljo.bygg@ludvika.se

Sidan uppdaterades: