Sanktionsavgifter i livsmedelslagstiftningen

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet. Även fängelse i upp till 2 år har införts i straffskalan.

Hur påverkar de nya reglerna livsmedelsföretagare?

Reglerna innebär bland annat att den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten, riskerar att få betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler detta.

En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten dock påbörjas i och med registreringen.

Sanktionsavgiftens storlek

Sanktionsavgiftens storlek kan för enskild (fysisk eller juridisk person) som startar en ny verksamhet utan att först ha anmält den bli från 5 000 kr upp till 75 000 kr. Enskild som tar över en redan registrerad verksamhet utan att anmäla detta riskerar att få betala mellan 2 500 kr upp till 40 000 kr.

Stat, kommuner eller regioner som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40 000 kr.

När behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning och vem anmäler jag till?

Du behöver anmäla din verksamhet om:

 • du startar en ny livsmedelsverksamhet
 • tar över en befintlig livsmedelsverksamhet 
 • du ändrar bolagsform på din livsmedelsverksamhet (Byter organisationsnummer)

Vem du ska anmäla till beror på vilken typ av verksamhet du avser att bedriva.

 • Restaurangverksamheter, livsmedelsbutiker, kiosker, caféer, kök i offentlig verksamhet etcetera inom kommunen ska anmälas till myndighetsnämnden miljö och bygg,
 • primärproduktion ska anmälas till länsstyrelsen,
 • slakterier, styckningsanläggningar, större anläggningar för kött-, mjölk, fisk- och äggprodukter, äggpackerier, tåg, flyg, vin- och spritanläggningar, samt andra större livsmedelsproduktionsanläggningar ska anmälas till Livsmedelsverket.

En anmälan till kommunen görs genom att använda vår e-tjänst där du kan göra en anmälan om registrering eller anmäla ändring av verksamhet alternativt fylla i och skicka in en blankett till kontrollmyndigheten. Blankett för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning hittar du på vår sida med e-tjänsten.

En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten dock påbörjas i och med registreringen.

Observera att om du kommer ha eget dricksvatten i din verksamhet som du tar från en brunn/vattendrag/sjö så kan detta vara registreringpliktigt och behöver då anmälas.

Är du osäker på om din verksamhet behöver anmälas? Kontakta behörig kontrollmyndighet och undersök om du behöver anmäla din verksamhet innan du startar. Ansvaret för att undersöka om verksamheten behöver anmälas ligger på den som ska bedriva verksamheten.

Ska jag anmäla om jag byter bolagsform?

Svar: Ja. Om du byter bolagsform från exempelvis enskild firma till ett aktiebolag måste du anmäla detta. Detta beror på att du byter bolagsform och får ett nytt organisationsnummer.

Jag visste inte om de nya reglerna, måste jag ändå betala?

Svar: Ja. Om du påbörjar en registreringspliktig livsmedelsverksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet utan att först anmäla det och orsaken till det inträffade är exempelvis någon av orsakerna som listats nedan, måste du i regel betala en sanktionsavgift.

 • bristande betalningsförmåga,
 • att en verksamhet är nystartad,
 • okunskap om gällande regler,
 • tidsbrist,
 • glömska, eller
 • dåliga rutiner

Någon möjlighet till jämkning av sanktionsavgifter eller nedsättning av avgiftens storlek finns inte.

Kontakta oss


Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: