Markanvisningar – så här jobbar vi

Ludvika kommun tillämpar markanvisningar när en byggaktör vill bygga bostäder men även för verksamheter och industrier.

Markanvisning innebär att en byggaktör ges möjlighet att utveckla ett projekt utifrån ett markanvisningsavtal. Avtalet är ett optionsavtal som går ut på att under en viss tid och på vissa villkor får byggaktören ensam förhandla med kommunen om förutsättningar att förvärva och bygga på mark som kommunen äger. Kommunen tillämpar direktanvisning eller jämförelseförfarande.

Markanvisningsprocessen i Ludvika kommun bygger på en kedja i tre steg.

  1. Förstudie (kan utgå inom planlagt område)
  2. Markanvisningsavtal
  3. Köpeavtal

Modellen syftar till att

  • Säkerställa att marken som säljs blir bebyggd
  • Undvika markspekulation
  • Kunna påverka byggnaders utformning och bostäders upplåtelseform

Förstudien är en del i processen för markanvisning men kan utgå för planlagt område. Förstudien innebär att kommunen får möjlighet att utreda förutsättningen att ingå markanvisning med löfte genom ett Letter of Intent, att under en tidsperiod om 3-6 månader, inte annonsera ut eller ha dialog med annan part gällande den marken. Syftet med förstudien är att förenkla processen genom att tidigt identifiera genomförbarheten.

Under tidsrymden för Letter of Intent, ska byggaktören presentera ett förslag som sedan bedöms av tjänstepersoner inom kommunen. Om parterna kan komma överens om lämplig utformning kan ett markanvisningsavtal tas fram.

Process från ansökan till försäljning

Process från ansökan till försäljning

Kommunen tar ut en reservationsavgift om 50 000 kr vid tecknande av ett markanvisningsavtal. Reservationsavgiften räknas av mot den slutgiltiga köpeskillingen, under förutsättning att köpeavtal tecknas inom den avtalade reservationstiden.

En markanvisning innebär inte ett ställningstagande från kommunen som planmyndighet.

Tid för markanvisning varierar mellan 6 till 24 månader beroende på projektets storlek och komplexitet. Inom avtalstiden för markanvisning ställer kommunen krav på bygglov för att säkerställa att byggnation är i enlighet med ansökan om markanvisning.

Marköverlåtelseavtalet ställer bland annat bebyggelsekrav inom två år samt överlåtelseförbud inom den tiden, om det inte uppfylls utgår vite.

Kommunen är angelägen om att markanvisningar ges till seriösa aktörer varvid krav behöver uppfyllas för att en markanvisning ska kunna ges. Det gäller krav på ekonomisk stabilitet, en bebyggelse av god kvalitet samt ett hållbart byggande.

Ambitionerna för hållbarhets- och miljöarbetet är höga i kommunen, och villkor och krav på aktör är densamma oavsett tilldelningsmetod.

Kommunen säljer mark till marknadsmässiga priser i enlighet med kommunallagen och EUs statsstödsregler. Markpriset bestäms antingen via konkurrens mellan byggaktörer eller från ett oberoende värdeutlåtande.

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: