Vattendirektiv

I december 2000 antog EUs alla medlemsländer det så kallade vattendirektivet.

I Sverige skapades en ny administrativ organisation, Vattenmyndigheten, för att få en helhetsbild av svenskt vatten. Det övergripande målet för vattenförvaltningen var att nå minst god vattenstatus i alla vatten senast 2015.

I december 2000 antog EUs alla medlemsländer det så kallade vattendirektivet. I Sverige skapades en ny administrativ organisation, Vattenmyndigheten, för att få en helhetsbild av svenskt vatten. Det övergripande målet för vattenförvaltningen var att nå minst god vattenstatus i alla vatten senast 2015.

Det är vattnets avrinningsområden som styr gränserna för de olika vattendistrikten i landet. Ludvika kommun är berört av tre av landets fem vattendistrikt. Bottenhavets vattendistrikt berör Ludvika kommun till en ytterst liten del. Däremot berörs kommunen av Västerhavets vattendistrikt genom Gullspångsälven och Norra Östersjöns vattendistrikt genom Kolbäcksån och Arbogaån.

Enligt vattendirektivet ska vi arbeta på ett likartat sätt med vattenfrågorna i hela Europa och sikta mot samma gemensamma mål. Det övergripande målet var att uppnå god vattenstatus i våra vatten till 2015, eller senast till år 2027. En mängd olika aktörer i hela samhället har det gemensamma ansvaret för detta.

Vattnen i Ludvika kommun påverkas främst av två saker; försurning och gruvavfall, men i flera vatten finns också förhöjda kvicksilverhalter. Markerna har dålig buffringsförmåga och kalkning sker för att dämpa konsekvenserna av detta. I flertalet fall har även gruvavfallen åtgärdats, men då det gäller de förhöjda kvicksilverhalterna är det tekniskt omöjligt att uppfylla kraven som vattendirektivet ställer.

Målet för Ludvika kommun, då det gäller vattendirektivet, är att ha rent vatten i vårt område och inte smutsa ner vattnet nedströms. Detta åstadkoms genom lokala anpassningar utifrån de problem som finns i kommunen. Det är också viktigt att inte bara uppnå en god status på vattnet utan framför allt att behålla den goda statusen som vi redan har.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: