Vedeldning

Vedeldning är bra på många sätt och vis, bland annat för att ved är en förnyelsebar resurs. Men det finns nackdelar.

Värmer du ditt hus med vedeldning?

Eldar du i en gammal panna eller eldar i den på ett olämpligt sätt kan det medföra problem för grannar och andra.

Använder du vedpanna för uppvärmning är det bra att regelbundet se över anläggningen så att den fungerar som den ska. Du bör också tala med dina grannar. Är det någon som får besvär av röken?

Braskaminer bör användas för trivseleldning och inte som komplement till befintligt uppvärmningssystem.

Du som eldar ska tänka på:

  • Elda bara torrt och rent trä, aldrig målat eller impregnerat virke eller hushållssopor.
  • Se till att elden får tillräckligt med syre.
  • Kontrollera att röken är nästan osynlig (vid kallt väder blir den vitaktig).
  • Tala med dina grannar.

Ska du installera en ny panna eller eldstad?

Vid nyinstallation eller byte av panna ska en modern, miljögodkänd panna med ackumulatortank installeras. Samtliga installationer ska dimensioneras och utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Om du vill installera eller ändra en eldstad, braskamin, vedspis, panna, brännare och/eller rökkanal måste du göra en anmälan till Myndighetsnämnden miljö och bygg.

Ta alltid kontakt med verksamhetsområde miljö och bygg telefon 0240-86670.

Besväras du av andras eldning?

Om du får besvär när någon eldar bör du alltid först kontakta den som eldar. Ta kontakt genast när besvär uppstår, så att den som eldar vet vilka förhållanden som orsakade besvären. Be denne kontrollera sin anläggning och eldningsteknik. Fortsätter besvären på grund av eldningen kan du kontakta Verksamhetsområde miljö och bygg.

Miljöbalken

2 kap. Allmänna hänsynsregler med mera

§2 ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.”

§3 ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.”

9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

§3 ”Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.”

26 kap. Tillsyn

§9 ”En tillsynsmyndighet får meddela de förlägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärd än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas…”

§14 ”Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.”

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: