Val av skola

Alla vårdnadshavare med barn som är folkbokförda i Ludvika kommun som ska börja förskoleklass och årskurs 7 hösten 2025 kommer i slutet på höstterminen 2024 information om hur skolvalet genomförs i Ludvika kommun.

1. Bra att veta innan du söker skola

Skolplikt från höstterminen det år barnet fyller sex år.

Skolplikten innebär att barn som är folkbokförda i Sverige ska gå i grundskola eller anpassad grundskola i minst tio år. De tio åren består av förskoleklass följt av årskurs 1 till 9. Att gå i skolan är kostnadsfritt.

Om ditt barn ska gå i anpassad grundskola

Om ditt barn ska gå i anpassad grundskola, läs mer på sidan Anpassad grundskola

Du kan ansöka om tidigare eller senare skolstart

Du behöver göra en ansökan om tidigare skolstart om du vill att ditt barn ska börja i kommunal förskoleklass höstterminen det år ditt barn fyller fem år.

Om du önskar att ditt barn ska få börja förskoleklass ett år senare måste du ansöka om detta. Du behöver samtidigt ansöka om skolplacering för ditt barn.

Söka skola om ditt barn ska börja i förskoleklass eller årskurs 7.

Du som är vårdnadshavare ska söka den skola du vill att ditt barn ska gå i. Du behöver söka skola om ditt barn:

 

2. Hitta skolor

Här hittar du alla skolor som finns i Ludvika kommun.

Fristående skola - Olympicaskolan

I Ludvika finns friskolan Olympicaskolan i Håksberg med extern anordnare. Ansökan görs direkt till Olympicaskolan. Information och ansökningsblankett finns på olympicaskolan.com/haksberg Länk till annan webbplats..

Om ditt barn har fått plats på en fristående skola och ni därför inte vill ha plats på kommunal grundskola behöver du säga upp den kommunala skolplaceringen.

 

3. Sök kommunal grundskola

Perioden för skolvalet inför höstterminen 2024 är 1 januari till och med den 15 januari.

Du som vill ansöka om skolbyte eller flyttar in till Ludvika kommun, kan göra din ansökan inför höstterminen 2024 även senare under vårterminen 2024.

Har du inte sökt skola till ditt barn?

Alla barn som är folkbokförda i Ludvika kommun, har rätt till en plats på en kommunal grundskola. Om du inte har sökt en skola placeras barnet på en kommunal skola nära hemmet.

Nyinflyttade eller nyanlända elever

Byta skola

Om du vill byta skola, behöver du ansöka om detta.

Fördelning av platser

Alla folkbokförda elever i Ludvika kommun har rätt till en plats på en kommunal grundskola inom rimligt avstånd från hemmet.

Huvudprincipen är att en elev folkbokförd i Ludvika kommun ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, enligt 9 kap. 15 § och 10 kap. 30 § Skollagen (2010:80).

Kommunen får frångå vårdnadshavarens önskemål om:

 1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
 2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero

I de fall det inte är möjligt att tillgodose vårdnadshavarnas önskemål används följande kriterier för placering enligt rangordningen nedan.

F-6

 1. Skyddad identitet
 2. Syskonförtur*
 3. Relativ närhet

7-9

 1. Skyddad identitet
 2. Relativ närhet

* Syskonförtur gäller för elever som går eller ska börja i förskoleklass och årskurs 1-6.

Syskonförturen gäller samtliga barn som är folkbokförda på samma adress (oavsett om barnen är biologiska syskon eller inte).

Om det finns fler elever med syskonförtur än platser på en skola, placeras de elever som har högst relativ närhet till skolan först.

 

4. Få beslut om placering

Under februari månad får du beslut om vilken skola ditt barn fått plats på.

Om ditt barn har fått en plats på en fristående skola och ni därför inte vill ha en plats på kommunal grundskola behöver du säga upp den kommunala skolplaceringen.

Så här överklagar du ett beslut

Besvärshänvisning

Om du vill överklaga beslutet ska ni ställa skrivelsen till Skolväsendets överklagandenämnd och besvära er över beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär och varför.

Skrivelsen ska vara undertecknad av den som klagar samt innehålla kontaktuppgifter och personnummer.

Skrivelsen ska skickas eller lämnas till Social- och utbildningsnämnden i Ludvika kommun som vidarebefordrar den till Skolväsendets överklagande nämnd.

Adress:
Social- och utbildningsförvaltningen
Östra Storgatan 29 A
771 50 Ludvika

Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat och innehålla följande information:

 • Namn, adress, telefonnummer
 • Vilket beslut som överklagas
 • Vilka omständigheter du stödjer överklagandet på
 • Eventuella handlingar som stödjer din uppfattning

Överklagandeskrivelsen ska ha kommit till Social- och utbildningsnämnden i Ludvika kommun inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Om du vill ha mer information om hur du överklagar beslutet kontakta Social- och utbildningsförvaltningen, telefon 0240-86 000.

Plats på fritidshem

Om ditt barn behöver plats på fritidshem ska du ansöka om det separat innan skolan startar.

Skolskjuts

Ludvika kommun försöker alltid tillmötesgå vårdnadshavarens val av skolplacering. En elev som uppfyller de grundläggande krav för skolskjuts, men som genom skolval väljer en skola som ger ett längre avstånd mellan hemmet och skolan jämfört med avståndet för den skola kommunen placerat eleven i, har endast rätt till skolskjuts om det inte medför några organisatoriska svårigheter eller merkostnader för kommunen.

Om ditt barn behöver skolskjuts kan du ansöka om det samtidigt som du söker skola. Du får beslut om skolskjuts i god tid före skolstart och skolskjutsen kan fungera från första skoldagen.

Information om skolsskjutsar

5. Välkommen till skolan!

Skolan informerar om när höstterminen börjar, så att du och ditt barn kan förbereda er inför skolstarten. De kommunala grundskolorna i Ludvika kommun har gemensamma tider för skolstart.

Läsårstider för grundskola - anpassad grundskola 2024-2025

Val av skola till förskoleklass

Alla barn har rätt till en plats på en kommunal skola. I Ludvika kommun finns det förskoleklasser på 11 skolor.

Våra skolor arbetar för att varje skola ska vara den bästa för varje barn som går där. Barn ska känna sig trygga i skolan och erbjudas möjlighet att lära sig så mycket som möjligt. För oss är det viktigt att skola och hem samarbetar för att tillsammans utveckla barnen till goda samhällsmedborgare.

Val av skola

Hösten 2024 är det dags för barn födda år 2018 att börja förskoleklass. Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn och skolplikt gäller.

Du som vårdnadshavare med barn som ska börja förskoleklass har möjlighet att välja den skola som du önskar för ditt barn. Vi försöker tillgodose de val ni som vårdnadshavare gör, men skolornas kapacitet gör att vi inte alltid kan ta emot alla som vill till en viss skola. I de fallen använder vi oss av urvalskriterier.

Valperioden är från 1 januari 2024 till 15 januari 2024. Valblanketten ska vara Social- och utbildningsförvaltningen tillhanda den 15 januari 2024.

Om du inte aktivt söker en skola för ditt barn, placeras barnet på en kommunal skola nära folkbokföringsadressen.

Besked om skolplacering

Under februari månad kommer du/ni att få besked om skolplacering för ert barn.

Skolskjuts

Ludvika kommun försöker alltid tillmötesgå vårdnadshavares val av skola.

En elev som uppfyller de grundläggande kraven för skolskjuts (minst 2 km skolväg för elever i årskurs F-3), men som genom skolval väljer en annan skola som ger ett längre avstånd mellan hemmet och skolan jämfört med avståndet för den skola som kommunen skulle ha placerat eleven i, har endast rätt till skolskjuts om det inte medför några organisatoriska svårigheter eller merkostnader för kommunen.

Ansökan om skolskjuts inför läsåret 2024/2025 skall i första hand göras via kommunens e-tjänst ”Ansökan om skolskjuts” under vecka 10-12. Om ansökan görs senare kan vi inte garantera att ert barn har tillgång till skolskjuts när skolan börjar. Mer information om skolskjuts finns på www.ludvika.se/skolskjuts Länk till annan webbplats..

Kontaktpersoner

Frågor om skolvalet

Elisabeth Burman, verksamhetschef skola 0240-861 90
Maria Rosin, verksamhetsutvecklare, 0240-863 02

Frågor om skolornas verksamhet
Se kontaktuppgifter på respektive skola

Frågor om skolskjuts
Skolskjutssamordnare, 0240-86140, skolskjuts@ludvika.se

Frågor om skolbarnsomsorg
Placeringshandläggarna 0240-862 92, 866 94 barnomsorgen@ludvika.se

Länkar

Val av skola till åk 7

Alla barn har rätt till en plats på en kommunal skola. Om du inte aktivt söker en skola för ditt barn, placeras barnet på en kommunal årskurs 7-9 skola nära folkbokföringsadressen.

Val av skola

Du som vårdnadshavare med barn som går i årskurs 6, har möjlighet att söka den skola du önskar att ditt barn ska gå i när den börjar årskurs 7. Vi försöker tillgodose de val ni som vårdnadshavare gör, men skolornas kapacitet gör att vi inte alltid kan ta emot alla som vill till en viss skola. I de fallen använder vi oss av urvalskriterier.

Engelskklass

Du som vårdnadshavare har även möjlighet att göra ett aktivt val av engelskklass för ditt barn. Klassen är placerad på Kyrkskolan 7-9. För ytterligare information gällande innehåll och organisation, se bilaga 2.

Valperiod

Valperioden är från 1 januari 2024 till 15 januari 2024. Valblanketten ska vara Social- och utbildningsförvaltningen tillhanda den 15 januari 2024.

Besked om skolplacering

Under februari månad kommer du/ni att få besked om skolplacering för ert barn.

Skolskjuts

Ludvika kommun försöker alltid tillmötesgå vårdnadshavares val av skolplacering.

En elev som uppfyller de grundläggande kraven för skolskjuts (minst 4 km skolväg för elever i årskurs 7-9), men som genom skolval väljer en annan skola som ger ett längre avstånd mellan hemmet och skolan jämfört med avståndet för den skola som kommunen skulle ha placerat eleven på, har endast rätt till skolskjuts om det inte medför några organisatoriska svårigheter eller merkostnader för kommunen.

Ansökan om skolskjuts inför läsåret 2024/2025 skall i första hand göras via kommunens e-tjänst ”Ansökan om skolskjuts” under vecka 10-12. Om ansökan görs senare kan vi inte garantera att ert barn har tillgång till skolskjuts när skolan börjar. Mer information om skolskjuts finns på www.ludvika.se/skolskjuts

Kontaktpersoner

Frågor om skolvalet
Elisabeth Burman, verksamhetschef skola 0240-861 90
Maria Rosin, verksamhetsutvecklare 0240-863 02

Frågor om skolornas verksamhet
Se kontaktuppgifter på respektive skola

Frågor om skolskjuts
Skolskjutssamordnare, 0240-86140, skolskjuts@ludvika.se

Länkar


Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen

social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: