Kalkning av sjöar och vattendrag

I första hand genomförs kalkning för att uppnå en god ekologisk status. Målet är att nå upp till det pH som fanns innan försurade verksamheter uppstod.

Innan rening av bränsle infördes var det till stor del svavel i bränsle som orsakade försurning. I dag är det framförallt kvävenedfall som orsakar försurning.

I Ludvika kommun är syftet med kalkning att uppnå pH 5,6 för att gynna mört och öring. Mört är en indikatorfisk. Under pH 5,6 påverkas reproduktionen hos mört (indikation). Det innebär att, om det finns mört så finns det även förutsättningar för öring, som är viktig för fritidsfisket.

Här kalkas bäckar, åar och sjöar

I Ludvika kommun kalkas bäckar, åar och sjöar. Miljömål reglerar vilka sjöar som ska kalkas det enskilda året. Inom kommunen finns 8 kalkdoserare som kalkar utifrån pH och vattenflöde. Sjöar kalkas med båt under hösten. Ludvika kommun är den kommun i Dalarna som kalkar näst mest, kommunen har därför en viktig uppgift i miljömålet.

Hur länge måste kalkning pågå?

Nedfallet av försurande ämnen har minskat betydligt på senare år. Men det kommer att ta lång tid innan marken som också påverkats av försurning återhämtar sig. Det är därför viktigt att kalkningen får fortsätta i kommunens mest försurningskänsliga sjöar och vattendrag. Hur länge beror på när målet har uppnått pH 5,6 (vattenkemi) och/eller biologiska undersökningar genom fiske visar på livskraftiga bestånd av försurningskänsliga arter såsom mört och öring.

Hur vet man att det fungerar?

Effekten av kalkning följs upp årligen såväl kemiskt som biologiskt genom vattenprovtagning och provfiske i sjöar och vattendrag.

Blir det bättre?

Ja, det blir det. Ett troligt scenario om det fortsätter i denna takt är att god ekologisk status kommer att uppnås inom 5 till 85 år.

Vem gör vad?

Länsstyrelsen planerar och följer upp kalkningsverksamheten i Dalarna.

Kalkningen utförs enligt länets regionala åtgärdsplan för kalkning och har utarbetats utifrån Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer. Läs mer på Havs och vattenmyndighetens hemsida. Här finns också förordning och föreskrifter som reglerar kalkningen.

Staten bidrar med 85 % till kalkningsverksamheten och resterade 15 % står kommunen för.

Illustration med pH-mål som ska anges för varje målområde och som baseras på förekomst eller trolig tidigare förekomst av känsliga arter med naturligt hemvist i vattenområde


Fakta om kalkning i Ludvika

  • 8 sjöar kalkas årligen med båt
  • 8 kalkdoserare för vattendrag
  • 300 vattenprover årligen
  • 1000 ton kalk sprids årligen
  • Pågått i drygt 45 år
  • Prognos pH 5,6 år 2020-2100 (klart)


Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: