Så kan du påverka när en plan tas fram

Planprocessen från idé till antagande av en plan är öppen och demokratisk. Sakägare och berörd allmänhet inbjuds att ta del av planförslaget och att lämna synpunkter för att ge kommunen ett brett och initierat beslutsunderlag.

Detaljplan

Synpunkter före samråd

Detaljplaner som ännu inte har nått samrådsskedet kommer att publiceras på 3D-kartan. Du kommer att ha möjligheten att lämna förslag före samrådet via kommunens 3D-karta (ej färdigställd) på de detaljplaner som ännu inte har nått samrådsskedet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Samråd

När kommunen har tagit fram ett planförslag får fastighetsägare, hyresgäster som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen. Det är därför också vanligt att kommunen ordnar ett samrådsmöte för att berätta om förslaget. Om du har synpunkter på förslaget till en detaljplan ska du lämna dem i skriftlig form. Kommunen kan om det finns skäl ändra planförslaget med hänsyn till synpunkterna eller förklara varför synpunkterna inte beaktas i en samrådsredogörelse.

Granskning

Efter eventuella ändringar ställs planförslaget ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle för dig som är berörd av förslaget att lämna dina synpunkter. De som yttrat sig under samrådet, och andra berörda, ska få ett meddelande om att planförslaget ska granskas. Kommunen ska se till att planförslaget finns tillgängligt för granskning i minst två veckor, tiden får dock förkortas om alla är överens om det.

Om du berörs av planförslaget och har synpunkter på planen måste du framföra dina synpunkter skriftligt för att senare ha rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Synpunkterna måste ha inkommit senast innan granskningstiden har gått ut.

Kommunen sammanställer de skriftliga synpunkterna från granskningen i ett granskningsutlåtande. Även synpunkterna från samrådet ska inkluderas i granskningsutlåtandet om dessa inte sammanställts tidigare. När granskningsutlåtandet är färdigt ska kommunen så snart som möjligt skicka utlåtandet eller information om var det finns tillgängligt till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande av detaljplan

När granskningstiden har gått ut antar kommunfullmäktige detaljplanen. I enklare fall kan kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden anta en detaljplan.

När detaljplanen är antagen ska kommunen meddela berörda och anslå beslutet på sin anslagstavla.

Överklagan av detaljplan

Om du är missnöjd med detaljplanen kan du överklaga kommunens beslut till mark- och miljödomstolen. Du kan bara överklaga planen om du är berörd och om du har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen. Om du till exempel bor i planområdet, äger fastigheter eller har andra rättigheter inom planområdet eller om du är granne till området kan du vara berörd. Du kan också överklaga planen om du anser att processen varit felaktigt genomförd, så kallat formaliafel.

Du kan överklaga beslutet under tre veckor, räknat från när kommunen meddelar på sin anslagstavla att planen är antagen. Du skickar ditt överklagande till kommunen.

Översiktsplan

Program

Arbetet med översiktsplanen initieras ofta genom ett program. Programarbetet kan inledas genom offentliga öppna möten där politiker, tjänstemän och allmänhet diskuterar mål, inriktning och strategier för arbetet med översiktsplanen. Programskedet är inte formellt reglerat i plan- och bygglagen.

Samråd

När förslag till översiktsplan eller en ändring av planen upprättas, ska kommunen samråda och föra en dialog med länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra kommuner som berörs av förslaget. Tillfälle till samråd ska finnas även för de myndigheter, sammanslutningar och enskilda medborgare som har ett väsentligt intresse av förslaget. Samrådet kan ske på en mängd olika sätt t.ex. via öppna diskussionsmöten, hemsidor, studiecirklar, samarbete med skolor m.m.

Utställning

Efter samrådet sammanställs framförda synpunkter i en samrådsredogörelse. Översiktsplanen ställs därefter ut under minst två månader. Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra detta skriftligen under utställningstiden. Länsstyrelsen som bevakar de statliga intressena i översiktsplanen ska särskilt beakta kommunens hantering av mellankommunala frågor, riksintressen, hälsa och säkerhet samt miljökvalitetsnormer. Länsstyrelsen framför sina synpunkter i ett speciellt granskningsyttrande som ska bifogas planen vid antagandet.

Antagande

Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande. Översiktsplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. När kommunens beslut att anta eller ändra översiktsplanen har vunnit laga kraft, ska de aktuella handlingarna, enligt 4 kap 13§, utan dröjsmål skickas till Boverket, länsstyrelsen, regionplaneorgan och kommuner som berörs av förslaget.

Överklagan av översiktsplan

När protokollet över beslutet att anta översiktsplanen är justerat ska det tillkännages på kommunens anslagstavla. Ett överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagtavla att protokollet över beslutet justerats. Tillkännagivandet måste finnas på anslagstavlan under hela överklagandetiden.

Beslutet om att anta en översiktsplan kan överklagas om:

  • översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt
  • beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige

Alla kommunens medlemmar har rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut om att anta översiktsplanen. Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. Medlem av en kommun är också en medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater som är bosatt i kommunen men som inte ska folkbokföras där.

Ett överklagande ska lämnas skriftligt till förvaltningsrätten. Om överklagandet istället har inkommit till kommunen ska kommunen skicka ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Om den som överklagar får rätt kan beslutet i sin helhet upphävas. Det innebär att ett eller flera skeden i översiktsplaneprocessen kan behöva göras om. Är den som klagar missnöjd med förvaltningsrättens beslut kan denne överklaga till högre instans, först kammarrätten och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen. Om förvaltningsrätten eller kammarrätten upphäver ett antagande av översiktsplanen får domstolens beslut överklagas av kommunen och av dess medlemmar. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten och vid överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen.

När tiden för överklagande löpt ut utan att någon har överklagat eller när eventuella överklaganden har prövats slutgiltigt och avslagits, vinner planen laga kraft.

Relaterad information

Kontakta oss

Ludvika kommun
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: