Ombyggnation Jägarnäsvägen

Ludvika kommuns cykelplan från 2011 pekar ut Jägarnäsvägen som ett viktigt stråk där trafiksäkerheten och tryggheten bör öka, genom att anlägga en ny gång- och cykelväg.

Jägarnäsvägen är en väg som går genom bostadsområdet Jägarnäs i södra Ludvika. Området består främst av småhus, men även förskola och äldreboende finns i området. Vägen knyter ihop de centrala delarna av Ludvika med Rävsnäs, Hagge och i förlängningen Smedjebacken. I norr ansluter vägen till Snöåvägen och Lorensberga skola. I södra delen av området finns även en av kommunens större badplatser.

Genom ombyggnationen av Jägarnäsvägen ökar vi tryggheten och trafiksäkerheten längs med vägen, för gående, cyklister och motorburna trafikanter.

Information om projektet

  • 1 300 meter ny gång- och cykelväg, inklusive belysning.
  • Hastighetsdämpande åtgärder (upphöjda passager, korsningar och avsmalningar).
  • Nya busshållplatser/plattformar som uppfyller dagens krav.
  • Mittrefuger i vägens svängar för att skilja körfälten från varandra.
  • Upprustad parkeringsyta vid Jägarnäsbadet, nya p-platser för bil och cykel.

Övergripande tidsplan

2018: Utredning av lösning

2019-2020: Bygghandling och förfrågningsunderlag

2020: Upphandling av utförandeentreprenör hösten.
Sju anbud inkom under anbudstiden. Det lägsta anbudet lades av AEB Anläggningsentreprenader AB på 9 927 000 kronor. De vann därmed upphandlingen. Avtal med entreprenören skrevs i slutet av januari 2021.

2021-2023: Anläggande i fem etapper (se bild nedan)

Arbetets fem etapper

Etapp

Sträcka

Planering

1

Jägarnäsbadet (inklusive parkering) till Dianavägen (södra)

Färdigställd

2

Dianavägen (södra) till Dianavägen (norra)

Färdigställd

3

Dianavägen (norra) till Råtallsvägen

Färdigställd

4

Råtallsvägen till Kronvägen

september 2022–augusti 2023

5

Kronvägen till Snöåvägen

september 2022–augusti 2023


Arbetet är uppdelat i fem etapper.

Arbetet är uppdelat i fem etapper.

Information

Projektledare, Björn Gustavsson, ARQLY
070-464 47 48
bg@bkbg.se

Ludvika kommuns representant
Filip Olsson
0240-863 96
filip.olsson@ludvika.se

Handlingar ombyggnation av Jägarnäsvägen

Klicka på bygghandlingarna för ombyggnationen av Jägarnäsvägen nedan för att ladda ner respektive dokument i större format.

Frågor och svar

Varför har ni valt att lägga den nya gång- och cykelbanan på den södra sidan av Jägarnäsvägen?

En placering på den södra sidan gör att fler boende längs med Jägarnäsvägen tryggt kan gå och cykla ut på gång- och cykelvägen utan att först passera vägens körfält. Boende på den norra sidan om Jägarnäsvägen kommer att kunna korsa vägen på ett antal hastighetssäkrade passager.

Var kommer det att finnas övergångsställen?

På kartan nedan syns det hur vi tänkt oss övergångsställen, passager och avsmalningar.

De upphöjda gång- och cykelpassagerna längs sträckan kommer att vara reglerade med övergångsställen. Det betyder att fordon som kör längs vägen har väjningsplikt.

Ordnad gångpassage är en plats på sträckan där det finns möjlighet att ta sig över vägen, men där gående och cyklister har väjningsplikt mot fordon som kör på vägen.

Avsmalnad körbana inklusive passage är en avsmalning där det är möjligt att gå över som gående och cyklist, men där gående och cyklister har väjningsplikt mot fordon som kör på vägen.

Klicka på bilden för att ladda ner kartan som pdf-fil.

Klicka på bilden för att ladda ner kartan som pdf-fil.

Vad kommer projektet att kosta?

Den anbudssumma som vann var på 9 927 000 kronor. Utöver denna summa tillkommer även kostnader för arbeten som ska genomföras av andra aktörer. Detta innefattar bland annat framtagning av ritningar, projektledning samt vibrationsmätningar och fastighetsbesiktningar. Under projektets gång kan det även uppkomma behov av ändringar och tilläggsarbeten (ÄTA) som kan påverka att den slutliga kostnaden blir högre eller lägre.

När ska arbetet vara färdigställt?

Arbetet beräknas vara färdigställt under augusti 2023.

Hur kommer jag som boende längs Jägarnäsvägen att påverkas av arbetet?

Det kommer att förekomma vibrationer från markarbeten. Dessutom kommer arbetet att innebära viss påverkan på framkomligheten för trafiken.

Vi informerar löpande och platschef kommer att föra en dialog med boende som bor vid det avsnitt som arbetet befinner sig på.

Kontakt kommer att tas med boende längs med sträckan. Vibrationsmätare kommer att placeras på angränsande fastigheter.

Kontakta oss

Ludvika kommun

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: