Fartdämpande åtgärder på lokalgator

Information till dig som är intresserad av att minska hastigheten på din gata.

Ludvika kommun erbjuder möjligheten att placera ut blomlådor alternativt låna fartgupp. Båda åtgärderna kräver godkännande från teknik och projekt.

En medsökande person på samma gata krävs. Du kan som mest ansöka om utplacering av tre blomlådor eller ett fartgupp per sträcka om 100 meter.

Ansökningar tas bara emot via formuläret. Ansökningar som kommer in på annat sätt kommer ej att handläggas.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för blomlådor och fartgupp är öppen 1 mars–30 april. Lådorna får ställas ut tidigast 1 maj, under förutsättning att gatan först blivit sopad. Senast 15 oktober ska lådorna tas bort.

2024 är ansökningsperioden förlängd till 9 juni.

Blomlådor

Blomlådor fungerar som en signal och påminnelse till bilisten att sänka hastigheten och ta det lugnt, de är lättskötta, billiga i förhållande till andra åtgärder och rätt utplacerade ett bra sätt att skapa en säkrare miljö att vistas i.

Blomlådorna byggs eller köps in av sökande. Teknik och projekt tillhandahåller reflexer till lådorna. Reflexer hämtas på Gonäsvägen 17.

Godkänd ansökan gäller i ett år, därefter måste ansökan göras på nytt.

Fartgupp

Teknik och projekt har ett antal fartgupp för uthyrning. Fartguppen placeras ut av kommunen efter godkänd ansökan.

Godkänd ansökan gäller i ett år, därefter måste ansökan göras på nytt.

Klicka för större bild.

Allmänna bestämmelser

  • Om du vill ansöka om blomlådor måste du bo på den gata där blomlådorna ska placeras. Berörda grannar ska vara informerade och ha gett muntligt godkännande innan ansökan skickas in.
  • För att alla blomlådor ska se lika ut ska samtliga byggas enligt ritning. Det är du som sökande som själv eller tillsammans med dina grannar bekostar byggnationen.
  • Gatan måste vara av villaområdeskaraktär. Gatan får inte ha karaktär av huvudgata med inslag av genomfartstrafik och kollektivtrafik. Dessa gator är i regel ej lämpade för flyttbara hinder utan hanteras genom andra typer av åtgärder.
  • Gatan vara minst 4,5 meter bred med minst 50 meters fri sikt på var sida om den tilltänkta placeringen. Tillstånd kan utfärdas efter kontroll på plats om vägen är smalare än angiven bredd samt att man bedömer att blomlådorna inte inkräktar på trafiksäkerhet och framkomlighet.
  • Blomlådorna måste placeras minst 20 meter från en korsning och får inte placeras så att fastighetsinfarter påverkas. För att inte försvåra för sophämtning måste ni vara beredda på att placera soptunnan där det passar för sopbilen.
  • Renhållning vid blomlådorna sköts av de boende.
  • Om blomlådorna är felaktigt placerade och kontaktperson ej går att nå har teknik och projekt rätt att ta bort dem för förvaring på Gonäsvägen 17.

Om de allmänna bestämmelserna inte följs kan tillståndet dras in.

Tillståndet kan även dras in i samband vid förändringar av trafiksituationen eller om gatans utformning ändras.

Placering

På ovanstående figur kan du se hur lådorna ska placeras.

Gatans bredd

Avstånd mellan lådorna

5 meter

10 meter

6 meter

9 meter

7 meter

8 meter

Om möjligt öppnas minst 1,5 meter mellan låda och vägkant för att cyklister ska kunna passera mellan trottoar och blomlåda.

Avståndet mellan låda och vägkant på andra sidan lådan kan då justeras mellan 3,5–4 meter. Avståndet i längdriktningen måste också anpassas till aktuell bredd.

Tänk på att

  • Det är viktigt att blomlådorna blir ett farthinder och inte ett hinder som stoppar biltrafiken, parkera därför inte i direkt anslutning till blomlådorna.
  • Det är viktigt att blomlådorna ej används som lekplats.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: