Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett stort hot mot biologisk mångfald. De orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll - vi är alla betydelsefulla i detta arbete!

Invasiva arter är ett ökande problem i naturen och ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Vi sprider djur och växter över kontinterna både avsiktligt och oavsiktligt. I våra trakter är det invasiva växter som vi känner till att vi har bekymmer med. Hantering av trädgårdsväxter och trädgårdsodling är den vanligaste spridningsvägen av växter. Den negativa utvecklingen kan hejdas om vi är fler som blir medvetna om riskerna med vissa arter. Vi behöver lära oss känna igen och veta hur man ska handskas med dem.

De invasiva växter vi känner till som finns i Ludvika kommun är:

  • lupin
  • jätteloka
  • jättebalsamin
  • kanadensiskt gullris
  • parkslide

Läs mer om varje växt längre ner.

Omhändertagande av växtavfall

Det är viktigt att göra rätt med växtmaterialet när man bekämpat på olika sätt. Släng inte växtavfallet på komposten då flera av de invasiva växterna har så stor växtkraft att en liten bit av en stjälk kan slå rot.

Släng inte växtmaterial i skogen. Att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt klassas som nedskräpning, vilket är ett brott enligt miljöbalken.

Trädgårdsavfall ska tas om hand inom den egna tomten eller köras iväg till en återvinningscentral.

Lämna invasiva växter på återvinningscentralen

Paketera växtavfallet hemma. Lägg växtdelarna i sopsäckar av plast eller papper eller motsvarande. Se till att säckarna är hela och ordentligt förslutna när de transporteras så det inte blir spridning längs vägen.

Kontakta personalen på Björnhyttans återvinningscentral eller återvinningscentralen i Fredriksberg och berätta att du har invasiva arter i säcken. Personalen visar dig var du ska lägga säcken med växtavfallet. Avfallet från invasiva växter körs till förbränning för att minimera risken för spridning.

Invasiva växter ska inte lämnas i containern för trädgårdsavfall.

Ny lagstiftning

Från 1 januari 2019 har markägare ansvar för att se till att de arter som finns med på EU:s lista inte sprids. I våra trakter betyder det att man ska ta bort jätteloka och jättebalsamin om man har dem på sin mark. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en nationell lista där förhoppningsvis både kanadensiskt gullris, lupin och parkslide kommer med, men i dagsläget finns ingen lag som reglerar dessa arter.

Rapportera och bidra till arbetet

När du finner någon av de invasiva växterna ute i naturen så är det bra om du rapporterar in till någon av följande tjänster:

Du som rapporterar är med och bidrar till arbetet med att komma till rätta med problematiken.

Fem invasiva växter

Sedan några år arbetar Ludvika kommun med att stoppa spridningen av lupiner och jätteloka. Nu uppmärksammas även jättebalsamin, kanadensiskt gullris och parkslide. Det här är fem arter som uppmärksammas nationellt och internationellt. Jätteloka och jättebalsamin förekommer på EU:s lista vilket bland annat innebär att det är förbjudet att sälja, byta och importera dessa arter.

Jätteloka

Jätteloka är en stor, kraftig växt med tjock ihålig stjälk som blir 1,5-4 meter hög. Bladen är stora och flikiga. Finns med på EU:s lista över invasiva växter.

Jätteloka sprider mängder av frön som är långlivade i marken. Lokans växtsaft i kombination med solljus ger brännskador så man måste handskas försiktigt med den.

Det bästa är att bekämpa lokan metodiskt genom att ta bort fröställningar kontinuerligt under många år. Andra metoder är rotkapning och uppgrävning som också bör upprepas. Växtavfallet hanteras som brännbart.

Jätteloka.

Jätteloka.

Jättebalsamin

Jättebalsaminen är en snabbväxande ettårig 1,5–2,5 meter hög växt som bildar stora och täta bestånd. Blommar med rosa eller vita blommor mitt i sommaren och sprids mycket lätt med mängder av frön.

Spridningen kan förhindras genom att den slås av eller ännu bättre rycks upp innan blomning. Åtgärden måste sedan upprepas senare under växtsäsongen och några gånger följande år tills det inte finns fler frön som kan gro. Tänk på att inte sprida jorden där den växt och att växtdelar ska hanteras som brännbart.

Jättebalsamin.

Jättebalsamin.

Kanadensiskt gullris

En växt som sprider sig från trädgårdar och upplagsplatser och som börjar märkas längs vägrenar. Har du den i trädgården så se till att den håller sig där och ta gärna bort blommorna innan de vindburna fröerna börjar sprida sig.

Kanadensiskt gullris.

Kanadensiskt gullris.

Lupin

Lupinen är spridd över hela kommunen och ett mycket stort hot mot den känsliga ängsfloran. Det går att bekämpa växten på flera olika sätt:

  • Slå av dem, flera gånger under året, under några års tid - då försvinner de.
  • Gräv eller dra upp hela plantor med rot. Eller ta ett spett eller korp och bänd upp plantan. Kasta allt som brännbart avfall.
  • Vid grävarbeten av olika slag - var uppmärksam så det inte blir lupinspridningsområde.
  • Plocka stora buketter, sätt de gärna i vas och njut av färgprakten om du vill, men kom ihåg att slänga dem som brännbart avfall. Då sprids inte fröerna på växtplatsen eller i någon kompost.
Blomsterlupin vid väg.

Blomsterlupin vid väg.

Parkslide

Parkslide kallas även falsk bambu och växer otroligt snabbt, den kan växa ett par decimeter per dygn. Sprid inte denna växt! Där den etablerat sig bildas efter några år stora täta snår och rötterna går djupt ner i marken. Kapar man av plantorna skickar den ut rotskott långt från ursprunglig växtplats.

Det kan vara möjligt att bekämpa den med regelbunden slåtter medan den är liten och nyetablerad men då ska det ske var och varannan dag under hela växtsäsongen och under flera år. När man kapar av den fortsätter den komma upp flera meter från ursprungliga växtplatsen i många år.

Stora täta bestånd måste bekämpas med kombinerade metoder under lång tid. En mycket besvärlig växt som tyvärr finns på många platser i Ludvika kommun.

Hantera växtavfallet som brännbart och transportera i säck. En liten stjälkbit kan slå rot och börja växa.

Parkslide.

Parkslide.

Kontakta oss

Ludvika kommun

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: