Vision Grängesberg 2.0

Arbetet med Vision Grängesberg har nu genomgått fas 1. Visionsarbetet som var en stor medborgardialog är nu färdigställd och har mynnat ut i en åtgärdsplan som kommer att arbetas med under kommande år.

Bild på Maskinhuset

Åtgärdsplanen tog fart redan under 2019 i och med utveckling av Kyrkviksbadet, färdigställande av lekplats i centrum, anställning av tekniker med mera.

De olika grupperna har varit tämligen samstämmiga. Det som framför allt lyfts fram är Kyrkviksbadet, Grängesbergsvallen, centrum och allmän upprustning av Grängesberg.

Under 2020 har arbetet fortsatt vid Kyrkviksbadet, bl.a. har en uteplats vid kiosken färdigställts, nya grillplatser och lekutrustning har kommit till, parkeringsytan har iordningställts och en del av parkeringen är nu avsedd för husbilar.

Under 2021 kommer arbetet fortsätta i mer centrala delar av Grängesberg.

Det syns även på kartan här nedan. Klicka på kartan för att visa den större.

Karta över sammanställning av Vision Grängesberg 2.0

Läs rapporten

Som en del av projektet - Vision Grängesberg 2.0 - så utfördes dialoger med politiker
och medborgare under 2017 och 2018. Läs rapporten Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster. som är en sammanställning av det arbetet.

Tack!

Vi vill tacka för alla förslag som lämnats in under medborgardialogerna. Politiker och tjänstepersoner i kommunen har lyssnat och agerat utifrån synpunkterna.

Vi har eller är på väg att färdigställa dessa förbättringar:

Infartsskylten i Grängesberg

Texten på infartsskylten i Grängesberg har ändrats till Välkommen till Grängesberg.

Vaktmästare i Grängesberg

En tekniker, i folkmun vaktmästare, har återigen fått stationering i Grängesberg. Mikael Sjöström utgår från Grängesvallen och har även ansvar för Kyrkviken.

Sommarjobbare Wilma Jakobsson och Obada Ghadri tillsammans med arbetsledaren Fredrik Edgarsson

Vi har dragit kommunalt vatten och avlopp fram till Kyrkviken. I den tidigare beslutade vatten- och avloppsplanen (VA-planen) skulle vatten och avlopp ha dragits fram år 2024, men tack vare synpunkterna som kom in under medborgardialogen tidigarelades arbetet.
På bilden: Sommarjobbarna Wilma Jakobsson och Obada Ghadri tillsammans med arbetsledaren Fredrik Edgarsson.

Nya bryggor i Kyrkviken

Badplatsen i Kyrkviken har fått nya bryggor av aluminium.

Ny grillplats vid Kyrkviken.

Nya lekplatsen i Grängesberg

Den gamla lekplatsen i centrum har rivits och en ny lekplats är på plats.

Gång- och cykelbanan till Grängesvallen

Gång- och cykelbanan till Grängesvallen (och vårdcentralen) har fått belysning.

Här är ett urval av det vi gjort och gör:

  • Vi har tagit fram en ny strategi för kontinuerligt underhåll i Kyrkviken.
  • Vi utreder behov av underhåll och utvecklingsönskemål på Grängesvallen.
  • Vi utreder investeringsbehov i Fjällberget.
  • Vi för dialog med Trafikverket (som är väghållare för riksväg 50) i syfte att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Det kan man göra genom att skapa fler gång- och cykelbanor, sänka hastigheten för bilister och anlägga säkrare passager vid skola.
  • Dessutom försöker vi, tillsammans med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI),  hitta en mer central och ljus plats att flytta återvinningsstationen till.


Övrigt

Det var många som framförde att skötsel och underhåll behövde förbättras i allmänhet. Ludvika kommun sköter och underhåller kontinuerligt kommunala gator, parkmark och kultur- och fritidsanläggningar. Sedan medborgardialogerna avslutades har dock både trasig asfalt och belysning lagats på flera platser i Grängesberg.

Medborgare som uppmärksammar fel och brister, exempelvis trasig belysning, kan felanmäla via appen Felanmälan Ludvika eller via hemsidan.

Många markerade Cassels donation och Disponentparken som ”bästa plats på sommaren” och önskade att de utvecklades.  Kommunen har kommunicerat detta med fastighetsägaren som har ansvar för skötsel och underhåll där.

Kontakta oss

Ludvika kommun
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: