Fredriksbergs fabriksområde

  På Fredriksbergs fabriksområde har industriell verksamhet bedrivits sedan början av 1700-talet. År 1896 startades ett pappersbruk och verksamheten pågick fram till år 1972. Både sulfit- och sulfatmassa har producerats under olika perioder.

  Byggnaderna på området är i mycket dåligt skick och fastigheten är herrelös. Marken på delar av fabriksområdet är förorenad av bristfällig oljehantering och deponering av restprodukter.

  Efterbehandlingsprojekt

  Fram till och med år 2021 pågår ett efterbehandlingsprojekt med syfte att riva byggnaderna och sanera förorenade delområden på och i anslutning till fabriksområdet. Sverige geologiska undersökning (SGU) agerar beställare och byggherre för rivningen och saneringen.

  Åtgärd

  • Rivning av byggnaderna och skyddstäckning av rivningsmassorna på fabriksområdet
  • Bortschaktning av kisaskeområdet väster om fabriken och av kisaska på banvallar i anslutning till området. Stabilisering på plats och externt omhändertagande av avfallet
  • Bortschaktning och externt omhändertagande av oljeskadad jord vid delområde nedre garaget

  Finansiering

  Saneringen bekostas med bidragsmedel från Naturvårdsverket, vidareförmedlade av Länsstyrelsen i Dalarnas län, och till en mindre del av delansvarig verksamhetsutövare. Rivningen av byggnaderna bekostas huvudsakligen av Ludvika kommun.

  Totalbudgeten är 35,5 miljoner kronor varav 11,8 miljoner kronor utgörs av kommunal medfinansiering.

  Tidplan

  Tidplan

  2018

  Exproprieringsansökan

  2019

  Bidragsansökan. Kommunal medborgardialog. Projektering inför rivning av byggnaderna

  2020

  Projektering inför marksanering och rivning av byggnaderna

  2021

  Marksanering

  Tidplanen är beroende av att den påbörjade exproprieringsprocessen färdigställs genom beslut i Mark- och miljödomstolen och av att fortsatta bidragsmedel från Naturvårdsverket beviljas.

  Situationsplan Fredriksbergs fd pappersbruk Säfsen 3:2

  Situationsplan Fredriksbergs fd pappersbruk Säfsen 3:2. Illustration: Structor Norr. Klicka på bilden för att se en större bild.

  Tidigare undersökningar och pågående arbete

  Fabriksområdet har undersökts i omgångar senast på uppdrag av Ludvika kommun år 2011. Undersökningarna resulterade i ett åtgärdsförslag för området framtaget på uppdrag av Sveriges geologiska undersökning år 2013.

  År 2018 revs två cisterner nordväst om fabriken och den underliggande oljeskadade marken sanerades i en akutåtgärd förorsakad av läckage från cisternerna. Just nu pågår förberedande arbeten för att riva fabriksbyggnaderna och sanera kvarvarande delområden. Arbetena består i att med undersökningar avgränsa markföroreningarna och att titta på möjliga och miljömässigt motiverade åtgärder för de kringliggande mesaupplagen. Parallellt pågår ett arbete med att dokumentera byggnaderna och ta fram ritningar och underlag för upphandling av en rivningsentreprenad.

  Uppmätningsritning i hundradel uppförd av Structor Norr. 

  Illustration: Structor Norr. Uppmätningsritning i hundradel uppförd av Structor Norr. Ritning är en sektion genom ångcentralen (A). Ritningarna utgör en del av det underlag som krävs för rivningsprojektering och förfrågningsunderlaget. Liknande ritningar upprättas för alla större byggnadskroppar. Klicka på bilden för att se en större bild.

  Pannor i sodahuset, behållare på plan 3 i ångcentralen, inifrån labbet, cisterner i före detta kemtvätt.  

  Pannor i sodahuset, behållare på plan 3 i ångcentralen, inifrån labbet, cisterner i före detta kemtvätt. Klicka på bilden för att se en större bild.

  Framtida bruk och gestaltningsförslag

  Ludvika kommun har genomfört en medborgardialog i syfte att ta till vara på Fredriksbergsbornas önskemål kring hur fabriksområdet kan se ut och användas i framtiden. Önskemålen har tagits omhand i projektet och jämförts mot förutsättningar och möjligheter att modellera området med rivningsmaterial och täckmassor. Två alternativ framstår som bäst lämpade för området. Alternativen går att kombinera med varandra.

  Motionsspår

  Att ha möjligheten att efter sanering anlägga ett belagt cykel/skidspår draget runt och över kullarna i läget för de nuvarande byggnaderna.

  Industrihistorisk rundvandring

  Promenadstig kring området som visar kvarlämnade spår av bruket. Utvalda konstruktioner lämnas, säkras upp och förbinds med en stig. Informationstavlor tas fram som berättar om platsens industrihistoria. En gestaltning av en sparad konstruktion visas i bilden nedan.

  Perspektivskiss av möjlig gestaltning.

  Illustration: Structor Norr. Perspektivskiss av möjlig gestaltning. Avtäckningmassor läggs selektivt över rivningsmassorna. Längs utvalda stråk avtäcks istället rivningsmassorna med betongkross för att bilda gångstigar. På de högar som föreslås kommer med tiden högre växtlighet bildas, medan i slänter och längs gångstråken blir växtligheten lägre

  Landskapssektion

  Illustration: Structor Norr. Tvärsnitt av landskapet efter rivning och sanering (sektion A-A, se situationsplan efter rivning nedan) Höjd och lutning av högar anpassas efter de slutliga rivningsvolymerna.Klicka för större bild.

  Ludvika kommun planerar att utreda fler framtida användningsområden för hela området, efter att rivning och täckning av fabriksbyggnaderna är slutfört.

  Situationsplan efter rivning, ej skalenlig.

  Illustration: Structor Norr. Situationsplan efter rivning, ej skalenlig. Längs med sträckor markerade 1 finns utrymme för ett möjligt framtida skidspår. Vid områden markerade 2 syns möjliga placeringar av informationsskyltar längs den kulturhistoriska vandringen.Klicka på bilden för att se en större bild.

  Kontakta oss

  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
  kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.