Fredriksbergs fabriksområde

På Fredriksbergs fabriksområde har industriell verksamhet bedrivits sedan början av 1700-talet. År 1896 startades ett pappersbruk och verksamheten pågick fram till år 1972. Både sulfit- och sulfatmassa har producerats under olika perioder.

Byggnaderna på området är i mycket dåligt skick och det är inte säkert att vistas i eller i anslutning till flera av byggnadskropparna. Som en följd av den långvariga verksamheten, är marken på delar av fabriksområdet förorenad. Föroreningarna är främst orsakade av bristfällig oljehantering och deponering av restprodukter.

Fastigheten var länge utan ägare men övertogs genom expropriering år 2020 av Ludvika kommun. Exproprieringen gjordes för att möjliggöra rivning av byggnaderna och en sanering av området. Sveriges geologiska undersökning (SGU) är sedan år 2012 huvudman för utredningar och åtgärder vid det tidigare pappersbruket och agerar beställare och byggherre för både rivningen och saneringen.

Efterbehandlingsprojektet bekostas med bidragsmedel från Naturvårdsverket, vidareförmedlade av Länsstyrelsen i Dalarnas län, och till en mindre del av delansvarig verksamhetsutövare. Rivningen av byggnaderna bekostas huvudsakligen av Ludvika kommun.

Rivningsarbetet

Rivningsprojektet har försenats av en överklagad upphandling men är nu redo att starta sommaren 2021. SGU har anlitat en rivningsentreprenör och arbetena kommer att komma i gång under augusti månad. Parallellt pågår förberedande arbete för den efterföljande saneringen. Arbetena består i att med undersökningar avgränsa föroreningarna och ta fram underlagshandlingar för upphandling av en saneringsentreprenad.

Byggnaderna kommer att rivas och rivningsmaterialet täckas på plats. Grundplattorna kommer att lämnas kvar men punkteras för att förhindra vattenansamling. Krossat tegel och betong kommer läggas upp mot kant till och på plattorna. Områdets utformning styrs i stor utsträckning av hur byggnadskropparna ligger men rivningsmaterialet kommer tillsammans med täckmassorna att användas för att ge området ett naturligare utseende. Miljöfarligt avfall i byggnaderna kommer att köras bort och omhändertas på deponi.

Sanering

I saneringen kommer oljeförorenad jord i anslutning till ett tidigare garage på den södra delen av fabriksområdet att grävas bort och den förorenade jorden omhändertas på deponi. Kisaskeområdet direkt väster om fabriken kommer att schaktas upp och stabiliseras inför deponering. Kisaska på banvallar i anslutning till området kommer också att schaktas bort. Mesaupplagen runt omkring bruket kommer att skyddstäckas.

Fakta – kisaska och mesa

Kisaska, eller rostat svavelkis, är en restprodukt från tillverkning av sulfitmassa. Restprodukten har precis som malmen ett högt innehåll av arsenik och tungmetaller och innehåller ofta restsulfider. Kisaska har deponerats på det så kallade kisaske-området väster om fabriken men också spridits på banvallar som idag används som gång- och cykelvägar.

Mesa är en restprodukt från kausticeringssteget i sulfatmassatillverkning och utgörs i huvudsak av kalciumkarbonat, utan innehåll av tungmetaller. Mesan har lagts upp på tre upplag i anslutning till fabriksområdet.

Tidplan och kostnader

Rivningen är planerad att färdigställas innan årsskiftet och täckningen av rivningsmaterialet är planerad till första halvan av år 2022. Tidplanen för och genomförandet av saneringen 2022-2024 är beroende av fortsatta bidragsmedel från Naturvårdsverket. Projektet har en totalbudget på 67,5 miljoner kronor.

Situationsplan Fredriksbergs fd pappersbruk Säfsen 3:2

Situationsplan Fredriksbergs fd pappersbruk Säfsen 3:2. Illustration: Structor Norr. Klicka på bilden för att se en större bild.

Tidigare undersökningar

Fabriksområdet har undersökts i omgångar senast på uppdrag av Ludvika kommun år 2011. Undersökningarna resulterade i ett åtgärdsförslag för området framtaget på uppdrag av Sveriges geologiska undersökning år 2013.

År 2018 revs två cisterner nordväst om fabriken och den underliggande oljeskadade marken sanerades i en akutåtgärd förorsakad av läckage från cisternerna.

Byggnaderna på området har fotodokumenterats som en del av rivningsprojekteringen.

Uppmätningsritning i hundradel uppförd av Structor Norr. 

Illustration: Structor Norr. Uppmätningsritning i hundradel uppförd av Structor Norr. Ritning är en sektion genom ångcentralen (A). Ritningarna utgör en del av det underlag som krävs för rivningsprojektering och förfrågningsunderlaget. Liknande ritningar upprättas för alla större byggnadskroppar. Klicka på bilden för att se en större bild.

Pannor i sodahuset, behållare på plan 3 i ångcentralen, inifrån labbet, cisterner i före detta kemtvätt.  

Pannor i sodahuset, behållare på plan 3 i ångcentralen, inifrån labbet, cisterner i före detta kemtvätt. Klicka på bilden för att se en större bild.

Framtida bruk och gestaltningsförslag

Ludvika kommun har genomfört en medborgardialog i syfte att ta till vara på Fredriksbergsbornas önskemål kring hur fabriksområdet kan se ut och användas i framtiden. Önskemålen har tagits omhand i projektet och jämförts mot förutsättningar och möjligheter att modellera området med rivningsmaterial och täckmassor. Två alternativ framstår som bäst lämpade för området. Alternativen går att kombinera med varandra.

Motionsspår

Att ha möjligheten att efter sanering anlägga ett belagt cykel/skidspår draget runt och över kullarna i läget för de nuvarande byggnaderna.

Industrihistorisk rundvandring

Promenadstig kring området som visar kvarlämnade spår av bruket. Utvalda konstruktioner lämnas, säkras upp och förbinds med en stig. Informationstavlor tas fram som berättar om platsens industrihistoria. En gestaltning av en sparad konstruktion visas i bilden nedan.

Perspektivskiss av möjlig gestaltning.

Illustration: Structor Norr. Perspektivskiss av möjlig gestaltning. Avtäckningmassor läggs selektivt över rivningsmassorna. Längs utvalda stråk avtäcks istället rivningsmassorna med betongkross för att bilda gångstigar. På de högar som föreslås kommer med tiden högre växtlighet bildas, medan i slänter och längs gångstråken blir växtligheten lägre

Landskapssektion

Illustration: Structor Norr. Tvärsnitt av landskapet efter rivning och sanering (sektion A-A, se situationsplan efter rivning nedan) Höjd och lutning av högar anpassas efter de slutliga rivningsvolymerna.Klicka för större bild.

Ludvika kommun planerar att utreda fler framtida användningsområden för hela området, efter att rivning och täckning av fabriksbyggnaderna är slutfört.

Situationsplan efter rivning, ej skalenlig.

Illustration: Structor Norr. Situationsplan efter rivning, ej skalenlig. Längs med sträckor markerade 1 finns utrymme för ett möjligt framtida skidspår. Vid områden markerade 2 syns möjliga placeringar av informationsskyltar längs den kulturhistoriska vandringen.Klicka på bilden för att se en större bild.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: