Fredriksbergs fabriksområde

På Fredriksbergs fabriksområde har industriell verksamhet bedrivits sedan början av 1700-talet. År 1896 startades ett pappersbruk och verksamheten pågick fram till år 1972. Både sulfit- och sulfatmassa har producerats under olika perioder.

Marken på delar av området har förorenats av bristfällig oljehantering och deponering av restprodukter. Fabriksbyggnaderna var under många år fallfärdiga och osäkra att vistas i. Byggnaderna revs år 2021 och rivningsmassorna täcktes år 2022. Ett fåtal konstruktioner har lämnats kvar för att förmedla områdets industrihistoria.

Fastigheten var länge utan ägare men övertogs genom expropriering (tvångsinlösen) 2020 av Ludvika kommun. Exproprieringen gjordes för att möjliggöra rivning av byggnaderna och en sanering av området. Sveriges geologiska undersökning (SGU) är sedan 2012 huvudman för utredningar och åtgärder vid det tidigare pappersbruket och agerar beställare och byggherre för både rivningen och saneringen.

Efterbehandlingsprojektet bekostas med bidragsmedel från Naturvårdsverket, vidareförmedlade av Länsstyrelsen i Dalarnas län, och till en mindre del av delansvarig verksamhetsutövare. Rivningen av byggnaderna bekostas huvudsakligen av Ludvika kommun.

Sanering

Under 2023 kommer ytlig jord på syraområdet, väster om fabriksområdet, schaktas bort. Syraområdet var det område där man framställde svavelsyra genom rostning av svavelkis. Jord som ligger djupare kommer att lämnas kvar under en tät duk som begränsar vattentransporten genom de kvarlämnade massorna. Ytlig kisaska på banvallar i anslutning till fabriksområdet kommer att schaktas bort.

SGU har anlitat en entreprenör och arbetena kommer att komma i gång under maj månad. Parallellt slutförs täckningen av fabriksområdet med plantering och grässådd. Mesaupplagen runt omkring bruket planeras att skyddstäckas i en framtida entreprenad.

Fakta – kisaska och mesa

Kisaska, eller rostat svavelkis, är en restprodukt från tillverkning av sulfitmassa. Restprodukten har precis som malmen ett högt innehåll av arsenik och tungmetaller och innehåller ofta restsulfider. Kisaska har deponerats på det så kallade kisaske-området väster om fabriken men också spridits på banvallar som idag används som gång- och cykelvägar.

Mesa är en restprodukt från kausticeringssteget i sulfatmassatillverkning och utgörs i huvudsak av kalciumkarbonat, utan innehåll av tungmetaller. Mesan har lagts upp på tre upplag i anslutning till fabriksområdet.

Tidplan och kostnader

Åtgärden på syraområdet och banvallarna har en totalbudget på 29,5 miljoner kronor och är planerade att färdigställas innan årsskiftet. Tidplanen för och genomförandet av skyddstäckningen av mesaupplagen 2024–2026 är beroende av fortsatta bidragsmedel från Naturvårdsverket.

Situationsplan Fredriksbergs fd pappersbruk Säfsen 3:2

Situationsplan Fredriksbergs fd pappersbruk Säfsen 3:2. Illustration: Structor Norr. Klicka på bilden för att se en större bild.

Tidigare undersökningar

Fabriksområdet har undersökts i omgångar senast på uppdrag av Ludvika kommun år 2011. Undersökningarna resulterade i ett åtgärdsförslag för området framtaget på uppdrag av Sveriges geologiska undersökning år 2013.

År 2018 revs två cisterner nordväst om fabriken och den underliggande oljeskadade marken sanerades i en akutåtgärd förorsakad av läckage från cisternerna.

Byggnaderna på området har fotodokumenterats som en del av rivningsprojekteringen.

Uppmätningsritning i hundradel uppförd av Structor Norr. 

Illustration: Structor Norr. Uppmätningsritning i hundradel uppförd av Structor Norr. Ritning är en sektion genom ångcentralen (A). Ritningarna utgör en del av det underlag som krävs för rivningsprojektering och förfrågningsunderlaget. Liknande ritningar upprättas för alla större byggnadskroppar. Klicka på bilden för att se en större bild.

Pannor i sodahuset, behållare på plan 3 i ångcentralen, inifrån labbet, cisterner i före detta kemtvätt.  

Pannor i sodahuset, behållare på plan 3 i ångcentralen, inifrån labbet, cisterner i före detta kemtvätt. Klicka på bilden för att se en större bild.

Framtida bruk och gestaltningsförslag

Ludvika kommun har genomfört en medborgardialog i syfte att ta till vara på Fredriksbergsbornas önskemål kring hur fabriksområdet kan se ut och användas i framtiden. Önskemålen har tagits omhand i projektet och jämförts mot förutsättningar och möjligheter att modellera området med rivningsmaterial och täckmassor. Två alternativ framstår som bäst lämpade för området. Alternativen går att kombinera med varandra.

Motionsspår

Att ha möjligheten att efter sanering anlägga ett belagt cykel/skidspår draget runt och över kullarna i läget för de nuvarande byggnaderna.

Industrihistorisk rundvandring

Promenadstig kring området som visar kvarlämnade spår av bruket. Utvalda konstruktioner lämnas, säkras upp och förbinds med en stig. Informationstavlor tas fram som berättar om platsens industrihistoria. En gestaltning av en sparad konstruktion visas i bilden nedan.

Perspektivskiss av möjlig gestaltning.

Illustration: Structor Norr. Perspektivskiss av möjlig gestaltning. Avtäckningmassor läggs selektivt över rivningsmassorna. Längs utvalda stråk avtäcks istället rivningsmassorna med betongkross för att bilda gångstigar. På de högar som föreslås kommer med tiden högre växtlighet bildas, medan i slänter och längs gångstråken blir växtligheten lägre

Landskapssektion

Illustration: Structor Norr. Tvärsnitt av landskapet efter rivning och sanering (sektion A-A, se situationsplan efter rivning nedan) Höjd och lutning av högar anpassas efter de slutliga rivningsvolymerna.Klicka för större bild.

Ludvika kommun planerar att utreda fler framtida användningsområden för hela området, efter att rivning och täckning av fabriksbyggnaderna är slutfört.

Situationsplan efter rivning, ej skalenlig.

Illustration: Structor Norr. Situationsplan efter rivning, ej skalenlig. Längs med sträckor markerade 1 finns utrymme för ett möjligt framtida skidspår. Vid områden markerade 2 syns möjliga placeringar av informationsskyltar längs den kulturhistoriska vandringen.Klicka på bilden för att se en större bild.

Kontakta oss

Ludvika kommun
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: