Taxor och avgifter

Här hittar du Ludvika kommuns taxor och avgifter för år 2024. Kommunens taxor och avgifter beslutas i samband med att kommunens strategiska plan med mål och budget antas av kommunfullmäktige.

Avgifter och taxor inom vård- och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden. Avgifter för till exempel:

 • Hemtjänst
 • Trygghetslarm
 • Bostad med särskild service (LSS)

Avgifter inom fritid, idrott, kultur och ungdom

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Avgifter för till exempel:

 • Hyra av idrottshallar, festsal och andra lokaler.
 • Avgifter för bad i Ludvikabadet och Grängesbadet
 • IP-skogen; toalettvagn, sekretariatvagn
 • Omsorgsfritidens avgifter för aktiviteter med mera.
 • Avgifter för förstörda böcker.

Taxor inom samhällsbyggnad

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Avgifter för till exempel:

 • Förvaring och skrotning av fordon.
 • Avgift för felparkering
 • Avgift för hantering av grävtillstånd för den som gräver i kommunal mark.
 • Avgifter för planbesked
 • Avgift för nybyggnadskarta
 • Hyra av en plats på torget
 • Avgift för upplåtelse av allmän platsmark

Taxor inom avfall

Taxor inom vatten och avlopp (VA-taxa)

Taxor och avgifter inom miljö och bygg

Miljö- och byggs taxor omfattar bland annat livsmedel, miljöbalken, plan- och bygglag, strålskydd och biprodukter från djur.

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: