Taxor och avgifter

Här hittar du Ludvika kommuns taxor och avgifter för år 2023. Kommunens taxor och avgifter beslutas i samband med att kommunens strategiska plan med mål och budget antas av kommunfullmäktige.

Avgifter och taxor inom vård- och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden. Avgifter för till exempel:

 • Hemtjänst
 • Trygghetslarm
 • Bostad med särskild service (LSS)

Avgifter inom fritid, idrott, kultur och ungdom

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Avgifter för till exempel:

 • Hyra av idrottshallar, festsal och andra lokaler.
 • Avgifter för bad i Ludvikabadet och Grängesbadet
 • IP-skogen; toalettvagn, sekretariatvagn
 • Omsorgsfritidens avgifter för aktiviteter med mera.
 • Avgifter för förstörda böcker.

Taxor inom samhällsbyggnad

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Avgifter för till exempel:

 • Förvaring och skrotning av fordon.
 • Avgift för felparkering
 • Avgift för hantering av grävtillstånd för den som gräver i kommunal mark.
 • Avgifter för planbesked
 • Avgift för nybyggnadskarta
 • Hyra av en plats på torget
 • Avgift för upplåtelse av allmän platsmark

Taxor inom avfall

Taxor inom vatten och avlopp

Taxor och avgifter inom miljö och bygg

Taxorna inom miljö och bygg har justerats, men är ännu inte publicerade här.

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: