Ludvika kommuns vision och verksamhetsmål 2021 - 2025

Kommunen har en vision och fem verksamhetsmål som ska uppnås. Målen ger en signal om kommunens prioriteringar och ambitioner – både till invånarna och medarbetarna. Alla kommunens verksamheter behöver bidra till att målen ska nås.

En kommun har många uppdrag och sysslar med en rad olika verksamheter. Hos oss jobbar en bra bit över 3 000 medarbetare i kommunens nämnder och bolag och vi bedriver verksamhet för uppemot 3 miljarder kronor årligen.

Vad får invånarna för sina skattepengar, vad behöver utvecklas framöver och hur ska vår kommuns tjänster och service bli bättre?

Fullmäktiges vision, målområden och verksamhetsmål

Vår vision

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun

För att ge en inriktning och ett tydligt fokus har politikerna i fullmäktige – som är kommunens högsta politiska organ – fastställt en vision, tre strategiska målområden och fem verksamhetsmål som ska uppnås perioden 2021−2025.

Visionen pekar ut vår långsiktiga färdriktning

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Målområdena visar vad som ska prioriteras för att visionen ska nås

 • Barn och unga
 • Arbete och näringsliv
 • Invånarnas livsmiljö

Vi har fem verksamhetsmål som ska uppnås

Ikoner för Ludvika kommuns målområden.

Målen utgår från invånarna och dem som verkar här i kommunen. De handlar om vilken kvalitet det är på våra tjänster och vår service och vad vår verksamhet åstadkommer. Kortfattat – vad vi utför för skattepengarna.

För att prioritera och fokusera finns bara några få mål, som alla är lika viktiga.

Fullmäktige har också sagt vad de fem målen konkret innebär och tar sikte på.

‌‌Vad målen tar sikte på

‌‌Vad målen tar sikte på

En av landets bästa skolkommuner

Vi prioriterar barn och unga. De behöver känna sig trygga för att trivas och prestera. Vi satsar på skolan – hela vägen från förskolan till gymnasiet. Utbildningen och kunskaperna ska förbättras, så att ungdomar efter sin skoltid står väl rustade för fortsatta studier eller jobb.

En bra kommun att växa upp i

Våra barn och unga ska växa upp i trygga miljöer, må bra, känna framtidstro och ha möjlighet till ett rikt fritidsliv. Vi vill ta tillvara på ungas drivkraft och vilja att påverka. Skolungdomar ska kunna prova på arbetslivet och knyta kontakter för framtiden. Det är viktigt både för dem och för kommunens långsiktiga kompetensförsörjning.

En tillväxtkommun

Vår kommun ska fortsätta växa och utvecklas. Tillväxten skapar resurser, gör kommunen attraktiv, underlättar etableringar och ger nya möjligheter för framtiden. Ludvika ska vara en bra kommun att driva företag i.

En bra kommun att leva i

I hela kommunen ska vi kunna bo bra, leva ett gott liv och ta del av kommunens service. Kultur, idrott, mötesplatser och ett rikt föreningsliv är viktigt både för befintliga invånare och för att attrahera nya. Ett brett och varierat utbud av fritidsaktiviteter, arrangemang och evenemang bidrar till livskvalitet och stolthet för vår kommun.

En hållbar kommun

Alla behöver hjälpas åt för att vi ska kunna nå miljömålen. Kommunen ska vara pådrivande när det gäller miljö, hållbarhet och hushållning med resurser. Vi ska både minska vår egen direkta miljö- och klimatpåverkan och underlätta för invånare och företag att minska sin. Det ska vara lätt att göra rätt.

Målen ska styra

Alla i kommunens organisation behöver bidra till att målen uppnås. Fullmäktige har sagt VAD som ska uppnås, men inte HUR. Verksamheterna behöver kraftsamla och ibland kanske arbeta på nya sätt för att förbättra och utveckla vår service och våra tjänster. Målen ska därför ligga till grund för kommunens och de kommunala bolagens årliga verksamhetsplanering och budgetarbete.

Mätbara resultatmått visar viktiga aspekter av målen

Målen är i sig inte direkt mätbara. Därför finns också totalt 17 mätbara resultatmått (indikatorer) som visar viktiga aspekter av målen och som fullmäktige vill ska förbättras. Vid uppföljningar är det dessa mått som ska användas för att bedöma hur väl målen nås.

Flera hänsyn har tagits då måtten har valts. Allra viktigast är att de direkt eller indirekt tar sikte på resultatet för invånarna av kommunkoncernens verksamheter och aktiva insatser.

För resultatmåtten finns ambitionsnivåer för vad som ska uppnås
För alla resultatmått vill fullmäktige se förbättringar under perioden. Ambitionsnivån för vad som konkret ska uppnås och när framgår genom att det för vart och ett av måtten finns ett så kallat målvärde för slutåret 2025 (önskat läge på fem års sikt) och ett för det första verksamhetsåret 2021 (etappmål).

Därmed kan organisationen planera för vad som ska uppnås på både längre och kortare sikt.

Framöver kommer det också finnas etappmål för 2022, 2023 och 2024

Med måtten och deras målvärden har fullmäktige sagt vad som konkret ska uppnås under perioden.

‌Vad som konkret ska uppnås

‌‌Vad som konkret ska uppnås

En av landets bästa skolkommuner

 • Elevernas kunskapsresultat ska förbättras
 • Elever ska känna sig trygga i skolan
 • Utbildningen i förskolan ska stärkas

En bra kommun att växa upp i

 • Ungdomar ska känna att de kan påverka kommunen
 • Ungdomar ska kunna sommarjobba i kommunkoncernen
 • Färre barn ska leva i familjer med ekonomiskt bistånd

En tillväxtkommun

 • Befolkningen ska växa
 • Fler arbetstillfällen ska skapas
 • Företagarna ska vara nöjda med det lokala företagsklimatet

En bra kommun att leva i

 • Invånarna ska vara nöjda med att bo och leva i kommunen
 • Invånarna ska vara nöjda med utbudet av aktiviteter och evenemang
 • Äldre ska vara nöjda med sin äldreomsorg

En hållbar kommun

 • Mat- och restavfallet ska minska
 • Matsvinnet ska minska i kommunens serveringar
 • Kommunkoncernens fordon ska gå på fossilfria drivmedel
 • Energianvändningen i kommunkoncernens lokaler ska minskaKontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: