Fredriksbergs centrum

Ny detaljplan för Annefors 1:34 med flera "Fredriksbargs centrum"

Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild med planområdet markerad med röd linje. Planområdet kan komma att ändras.

Planområdet ligger i Fredriksbergs centrala del och omfattar två separata områden. Dels bostadsområdet söder om väg 245 kallat Anneforsområdet samt området längre österut intill väg 245 kallat GDG-plan/bussplan.

Syftet med detaljplanen är att modernistera gamla detaljplaner för ökaf flexibilitet i planbestämmelserna vad gäller fördelning av byggnadsarea mellan komplementbyggnader och huvudbyggnader. Syftet är även att tillåta boningsrum i gårdsbyggnader. Ytterligare syfte är att planlägga för verksamhets-/handelsområde intill väg 245.

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Strandskydd avses att upphävas inom delar av planområdet. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det behövs.

Just nu pågår framtagande av samrådshandlingar för detaljplanen.

Tidplan

Samråd

juli – september 2023

Granskning

december 2023

Antagande

februari 2024

Laga kraft

mars 2024

Upplysningar lämnas av:
Karin Sjönneby – samhällsplanerare
0240– 868 70
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Information enligt Dataskyddsförordningen

För att kunna hantera lämnade synpunkter har synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning registrerats. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas - se länk nedan under Relaterat.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00
Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
Postadress: 771 82 Ludvika

Sidan uppdaterades: