Fredriksbergs centrum

Ny detaljplan för Annefors 1:34 med flera "Fredriksbergs centrum"

Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild med planområdet markerad med röd linje. Planområdet kan komma att ändras.

Planområdet ligger i Fredriksbergs centrala del och omfattar två separata områden. Dels bostadsområdet söder om väg 245 kallat Anneforsområdet samt området längre österut intill väg 245 kallat GDG-plan/bussplan.

Syftet med denna detaljplan är att ersätta äldre detaljplaner som inte täcker dagens behov. Detta innefattar bland annat att möjliggöra ökad flexibilitet vad gäller fördelning av byggnadsarea mellan huvudbyggnader och komplementbyggnader samt att tillåta boningsrum i gårdsbyggnader.

Vidare syfte är att möjliggöra mer handelsmark i Fredriksberg genom skapa ett nytt handelsområde längst väg 245. Eftersom viss yta för rekreation då försvinner skapas ett nytt område för park. Syfte är också ändra markanvändningen för vissa områden så de passar befintlig markanvändning bättre. Detta innefattar bland annat ett parkområde som ändras till naturområde, samt parkremsor längst väg 522 som ändras till vägområde. Syftet är samtidigt att bibehålla Fredriksbergs centrumområde i detaljplanens norra del.

Ytterligare syfte är att reglera huvudmannaskap för vägområden. Det innefattar ändring av vissa vägområden från kommunalt huvudmannaskap till enskilt huvudmannaskap, samt att för väg 245 ändra från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap.

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Strandskydd avses att upphävas inom delar av planområdet. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det behövs.

Just nu pågår framtagande av samrådshandlingar för detaljplanen.

Tidplan

Samråd

september - oktober 2023

Granskning

december 2023

Antagande

februari 2024

Laga kraft

mars 2024

Upplysningar lämnas av:
Karin Sjönneby – samhällsplanerare
0240– 868 70
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Information enligt Dataskyddsförordningen

För att kunna hantera lämnade synpunkter har synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning registrerats. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas - se länk nedan under Relaterat.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kontakta oss

Ludvika kommun

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00
Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
Postadress: 771 82 Ludvika

Sidan uppdaterades: