Fredriksbergs centrum

Ny detaljplan för Annefors 1:34 med flera "Fredriksbergs centrum"

Översiktsbild med planområdet markerat i gult.

Översiktsbild med planområdet markerat i gult.

Planområdet är placerat centralt i Fredriksbergs tätort, i västra delen av Ludvika kommun. Området täcker ungefär 19 hektar mark och avgränsas av väg 245 i norr. Området omfattar till största delen befintliga bostadsfastigheter, men även några befintliga verksamheter såsom matbutik, drivmedelstation och maskinservice. Vidare omfattas en parkeringsyta, kallad bussplan eller GDG-plan.

Syftet med denna detaljplan är att ersätta äldre detaljplaner som inte täcker dagens behov. Detta innefattar bland annat att möjliggöra ökad flexibilitet vad gäller fördelning av byggnadsarea mellan huvudbyggnader och komplementbyggnader samt att tillåta boningsrum i gårdsbyggnader.

Vidare syfte är att möjliggöra mer handelsmark i Fredriksberg genom att skapa ett nytt handelsområde längs väg 245. För att möjliggöra yta för lekplats samt koppla handelsområdet till Annefors bostadsområde skapas yta för park. Syfte är också att bevara Fredriksbergs centrumområde i detaljplanens norra del samt att ändra markanvändningen för vissa områden så de motsvarar befintlig markanvändning. Samtidigt är syftet att inte göra befintliga verksamheter planstridiga och då planlägga för bostadsnära verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Ytterligare syfte är att reglera huvudmannaskap för vägområden. Det innefattar ändring av vissa vägområden från kommunalt huvudmannaskap till enskilt huvudmannaskap, samt att för delar av väg 522 samt väg 245 ändra från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap.

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet hanteras med standardförfarande.

Granskningen pågår till och med den 7 juni 2024, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika, alternativt via e-post till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se. Uppge namnförtydligande och adress i skrivelsen.

Tidplan

Samråd

oktober -
december 2023

Granskning

april -
juni 2024

Antagande

september 2024

Laga kraft

oktober 2024

Upplysningar lämnas av:
Karin Sjönneby – samhällsplanerare
0240– 868 70
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Information enligt Dataskyddsförordningen

För att kunna hantera lämnade synpunkter har synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning registrerats. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas - se länk nedan under Relaterat.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kontakta oss

Ludvika kommun

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00
Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
Postadress: 771 82 Ludvika

Sidan uppdaterades: