Luften utomhus

I Ludvika kommun har luften på olika sätt övervakats sedan 1980-talet. Olika typer av mätningar har gjorts, främst i Ludvika tätort men även ute i byarna.

Ludvika kommun ingår i ett samverkansområde som organiseras av Dalarnas luftvårdsförbund. Förbundet har tagit på sig uppgiften att genomföra kontinuerliga mätningar och modellberäkningar i länet. Därigenom kan mätdata från en kommun utnyttjas i flera kommuner.

I Ludvika kommun har luften på olika sätt övervakats sedan 1980-talet. Olika typer av mätningar har gjorts, främst i Ludvika tätort men även ute i byarna. Ludvika kommun ingår i ett samverkansområde som organiseras av Dalarnas luftvårdsförbund. Förbundet har tagit på sig uppgiften att genomföra kontinuerliga mätningar och modellberäkningar i länet. Därigenom kan mätdata från en kommun utnyttjas i flera kommuner.

Luftkvaliteten är generellt bra i Ludvika kommun. Miljökvalitetsnormerna för PM 10, PM 2,5, kvävedioxid, bens(a)pyren, svaveldioxid, tungmetaller, kolmonoxid och bensen bedöms kunna hållas med god marginal, enligt luftvårdsförbundet. Lokalt kan småskalig vedeldning och vägtrafik ge något förhöjda halter av partiklar PM­10, vid vissa tillfällen, enligt modellberäkningar. Mer mätdata behövs för bättre kartläggning.

Luftkvaliteten i Ludvika tätort har avsevärt förbättrats genom Hitachi Energys kraftigt minskade utsläpp av lösningsmedel och träimpregneringsföretaget AB Impregnas förbättringsåtgärder gällande hanteringen av kreosot.

Luftmätning 2021

Under år 2021 mätte Ludvika kommun tillsammans med Dalarnas Luftvårdsförbund partiklar vid en punkt på Gamla Bangatan, som du kan läsa om på sidan Luftmätning 2021.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

 

Sidan uppdaterades: