Strandskydd

Syftet med strand­skyddet är att stränderna ska vara till­gängliga för alla enligt allemans­rätten. Men syftet är också att bevara goda livs­villkor för djur- och växt­livet på land och i vatten. Det betyder att ”i princip allt” är förbjudet inom strandskyddat område.

Du har dock möjlighet att söka strandskyddsdispens då vissa åtgärder går att få beviljade, enligt miljöbalkens 7 kapitel § 18 c.

Vad innebär strandskydd?

Enligt lagen har alla sjöar och vatten­drag ett generellt strand­skydd 100 meter från stranden. Det gäller på både land- och vatten­sidan. Det kan finnas olika regler i olika kommuner. Det är läns­styrelsen som tar beslut om det. Strand­skyddet kan ut­ökas. Men också be­gränsas eller tas bort. Om det ut­ökas kan det blir 300 meter som mest.

Så här ser strandskyddet ut i Ludvika kommun

  • Vid alla sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd på 100 meter.
  • Vid vissa områden gäller utökat strandskydd till 300 meter.
  • De allra minsta vatten­dragen som inte finns med på kartan är undan­tagna från strand­skyddet.

Om det finns sär­skilda skäl kan du få dispens från strand­skyddet.

LIS-område

I Ludvika finns ett antal så kallade LIS-områden. Det står för landsbygdsutveckling i strandnära områden. Inom dessa områden finns möjligheter att efter ansökan få genomföra olika åtgärder som till exempel att bygga bostäder. Vilka dessa områden är framgår av översiktsplanen.

Upphävande av strandskydd vid mindre vattendrag

Länsstyrelsen kan efter ansökan upphäva strandskyddet vid mindre vattendrag och sjöar mindre än en hektar.

Läs mer om om upphävande av strandskydd på länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

Inom den strand­skyddande zonen är flera olika åt­gärder för­bjudna

Det här får du inte göra.

  • Bygga nya byggnader.
  • Göra större till­byggnader.
  • Ändra befintliga bygg­nader så att de kan an­vändas för något annat ända­mål.
  • Skapa andra an­lägg­ningar eller anord­ningar som strider mot strand­skyddets syfte. Det vill säga att de in­kräktar på till­gänglig­heten enligt alle­mans­rätten eller ger växter och djur väsent­ligt för­ändrade livs­villkor. Några exempel på det är båt­hamnar, bryggor, parkerings­platser och golf­banor.
  • Göra andra åt­gärder som väsent­ligt för­ändrar livs­villkoren för växt- och djurlivet. (Som inte är byggnader, anlägg­ningar eller anord­ningar). Det kan till exempel vara att muddra, gräva eller schakta.

Mer informa­tion om strandskydd hos andra myndig­heter

Du kan hitta allmän in­formation om strand­skydd på läns­styrelsens och Natur­vårds­verkets webb­platser. Även Bo­verket har in­formation om strand­skydd.

 

För vem?

För dig som vill bygga eller upp­föra något i när­heten av ett vatten­drag.

Så här jobbar vi

I miljöbalken finns regler om strandskydd.

Vem tar beslut om din strand­skydds­dispens?

Det är främst Myndighetsnämnden miljö och bygg som tar beslut om strand­skydds­dispens. I vissa fall tar Läns­styrelsen beslut om dispens, till exempel i de flesta av våra natur­reservat. Du kan få besked om en viss plats berörs av strand­skydd från Verksamhetsområde miljö och byggs tjänste­män eller Läns­styrelsen. Du kan också få veta till vilken instans du ska skicka din ansökan.

Så här mycket kostar det

Avgiften för strand­skydds­dispens be­stäms av en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Avgiften är 4,5 timmar om din fastighet tidigare har ett beslut om strandskyddsdispens. Avgiften är 6 timmar om din fastighet saknar en tidigare strandskyddsdispens. Timavgiften år 2023 är 1 225 kronor.

Kontakta oss

Bygglovshandläggare

Telefon: 0240-866 70

Telefontid måndag, onsdag och fredag 13.00-14.30.

Undantag från telefontiderna: fredag 10 maj, fredag 7 juni, onsdag 25 december, fredag 27 december.

Boka tid för besök.

Besöksadress: Carlavägen 24

E-post: miljo.bygg@ludvika.se

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: