Delar av kvarteret Svanen - detaljplan

Planområdet är 6325 m2 stort och beläget i kvarteret Svanen i Ludvika centrum. Området avgränsas i väster av Fredsgatan och i söder av Carlavägen. I norr avgränsas området av befintliga villor och till öster av ett befintligt kontorshus.

Planområdet

Planområdet

Hela kommunen är just nu inne i en expansiv fas. Befolkningen förväntas öka, efterfrågan på bostäder och verksamheter är hög och många nya jobb växer fram hos Hitachi Energy och andra företag.

Detaljplanen möjliggör fler bostäder och centrumverksamheter inom planområdet som omfattar delar av kvarteret Svanen. Detaljplanen innebär en förtätning av Ludvika tätort, vilket är led i att bygga ett hållbart samhälle. Placeringen i centrum ger minskat bilberoende, genom att det är gångavstånd till olika typer av service i centrum och flera stora arbetsplatser. Goda möjligheter finns även till cykling, genom nära anslutning till viktiga cykelstråk, och till kollektivtrafik, genom busshållplatser på Fredsgatan och vid resecentrum. Närheten till resecentrum, med järnvägs- och busstation, gör att även för längre resor kan kollektivtrafik vara ett bra alternativ till bilen. Allt detta bidrar till att minska klimatpåverkan, föroreningar och buller från bilar.

Startmöte för detaljplanen ägde rum 18 december 2023.

Samråd

mars-april 2024

Granskning

juni 2024

Antagande

augusti 2024

Laga kraft

september 2024

Handlingar

Handlingar blir tillgängliga vid samråd.

Information

Upplysningar lämnas av:
Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61
kultur.samhällsutveckling@ludvika.se

Kontakta oss

Ludvika kommun

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
Postadress: 771 82 Ludvika

Sidan uppdaterades: