Försörjningsstöd

Ekonomiskt bistånd även kallat försörjningsstöd eller socialbidrag, är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som söks månadsvis. Ekonomiskt bistånd riktar sig till vuxna personer som inte själv kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

I första hand ska individen själv tillgodose sina behov genom egna inkomster och/eller genom samhällets andra ekonomiska förmåner (sjukpenning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, etableringsersättning med mera).

Försörjningsstödet ska vara ett tillfälligt stöd och ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. Vår uppgift är att tillsammans med individen hitta lösningar så att man blir självförsörjande så snart som möjligt.

Försörjningsstödet är inte villkorslöst utan det finns olika saker som påverkar din rätt att få försörjningsstödet.

Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är avsett att täcka de mest grundläggande behoven som kostnader för boende, mat, el, resor till arbete, hygienartiklar, kläder, lek och fritid, tidning och telefon.

Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd beviljas för läkarvård, mediciner, barnomsorg, flyttkostnader, tandvård och glasögon.

Socialtjänstlagens bestämmelser innebär att det ställs krav på den som söker bistånd. För att öka dina möjligheter att få jobb kanske du behöver delta i kompetenshöjande verksamhet som kurser eller praktik. Du är skyldig att delta i kompetenshöjande verksamhet annars kan det ekonomiska biståndet minskas eller helt utebli. Du måste själv göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

Beslut gällande ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, utgår från hushållets gemensamma ekonomiska förhållande. Detta innebär att makar, och även personer i samboförhållande, har försörjningsansvar för varandra.

Föräldrars försörjningsansvar kvarstår till dess en ungdom fyllt 18 år eller avslutat gymnasial utbildning, dock längst till 21 års ålder.

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd behöver du ha gjort vad du kan för att försörja dig på annat sätt. Du ska redan ha sökt alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till.

Hushåll med egna inkomster och tillgångar

 • Tillgångar som fonder, aktier och sparpengar ska i första hand användas till försörjning innan ekonomiskt bistånd kan beviljas.
 • Se över utgifter och inkomster, dra ner på onödiga utgifter och spara så mycket som möjligt till nästa månad. I Socialstyrelsens beräkningsverktyg Länk till annan webbplats. kan du se vilka utgifter som ingår i försörjningsstöd, och beräkna hur länge dina inkomster och tillgångar kan räcka.
 • Om du har svårt att få ihop din ekonomi på grund av skulder och liknande ska du i första hand kontakta budget- och skuldrådgivare, eftersom ekonomiskt bistånd inte beviljas för sådana utgifter.
 • Bilar, bostadsrätter och fastigheter ses som en tillgång om du har ett längre behov av ekonomiskt bistånd.

Sök andra ersättningar du kan ha rätt till

 • Sök A-kassa. Är du inte med i en A-kassa kan du ansöka om ersättning hos ALFA-kassan.
 • Ersättning från Försäkringskassan, till exempel bostadsbidrag, eventuella sparade föräldrapenningdagar, sjukpenning och underhållsstöd.
 • Studiemedel från CSN. Som student har du inte rätt till ekonomiskt bistånd även om dina inkomster är under försörjningsstödsnormen.

Skriv in dig på Arbetsförmedlingen

 • Om du blir arbetslös behöver du skriva in dig på Arbetsförmedlingen samma dag som du slutar arbeta.
 • Sök arbeten aktivt och dokumentera vilka arbeten du har sökt.

Ansök om ekonomiskt bistånd i tid

Om du inte kan säkra din försörjning genom egna inkomster och tillgångar, inte har rätt till ersättning från annan myndighet eller väntar på beslut från en annan myndighet kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Berättigad till ekonomiskt bistånd?

Det är inte bara de ekonomiska faktorerna som avgör om du kan få ekonomiskt bistånd. Många faktorer vägs in, det sker alltid en individuell prövning. En ekonomisk utredning kring dina inkomster och tillgångar görs alltid. 

Att söka försörjningsstöd/socialbidrag innebär både rättigheter och skyldigheter. Du har alltid ett eget ansvar att försöka lösa din situation och i första hand uttömma alla andra möjligheter till din försörjning. Du ska till exempel vara inskriven på arbetsförmedlingen om du är arbetslös och arbetsför. Är du sjuk behöver du ha ett läkarintyg. Du ska också söka andra socialförsäkringar, till exempel bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd. Om du är ny i Sverige ska du undersöka möjligheten att få etableringsersättning. Om du studerar ska du i första hand söka studiemedel.

Du och din handläggare diskuterar igenom din situation och försöker komma överens om vilket stöd just Du behöver. Tillsammans gör vi också en plan för hur du skall nå dina mål.

De inkomster du har jämförs med riksnormen för ekonomiskt bistånd, som beslutats av regeringen. Om inkomsterna är högre än riksnormen kan du inte få ekonomiskt bistånd. Riksnormen Länk till annan webbplats. är lika i hela landet, beloppen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående.

Hur ansöker man om ekonomiskt bistånd?

Första gången du vill ansöka tar du kontakt med stöd- och försörjningsenhetens mottagning via telefon, se kontaktuppgifter längst ner på sidan. Om du inte har tillgång till telefon kan du besöka vår reception för vidare hjälp. Under telefonsamtalet görs en första bedömning av din situation. Du behöver ha minst en kvart på dig för samtalet. Vi kommer prata om din aktuella situation, din ekonomi och hur du har försökt lösa din situation.

Ansökan och utredning

Efter telefonsamtalet skickar vi hem ett brev med en tid för besök. I samma kuvert får du information om försörjningsstöd och ansökningsblankett. Vi vill att du tar med dig ifylld ansökningsblankett till besöket. Är du gift eller sambo ska båda parter ska vara med på besöket.

Till besöket behöver du ha med dig en del viktiga handlingar. Se rubriken nybesökshandlingar

Alla förändringar i dina inkomster ska meddelas till oss under den tid du får försörjningsstöd. Det gäller även förändringar i din situation i övrigt.

Min sida för ekonomiskt bistånd

Du kan följa ditt ärende gällande ekonomiskt bistånd på Min sida, läs mer nedan. Tjänsten vänder sig till dig som har ett pågående ärende/kontakt med socialsekreterare.

Logga in med din e-legitimation till Min sida för ekonomiskt bistånd.
Länk till annan webbplats.

Nybesökshandlingar

Nedan ser du de handlingar som ska tas med till nybesöket.

 • Ifylld ansökan
 • Legitimation
 • Lönebesked (det senaste)
 • Beslut om bostadsbidrag
 • Hyreskontrakt
 • Utbetalning av A-kassa eller Alfa-ersättning
 • Utbetalningar från Försäkringskassan som till exempel sjukpenning, föräldrapenning, aktivitetsstöd, bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Individuell handlingarplan/daganteckning från Arbetsförmedlingen
 • Läkarintyg/medicinskt underlag
 • Övriga utbetalningar till dig/er som till exempel skatteåterbäring, försäkringsersättning, tips- eller lottovinster, kapitalvinster, arv
 • Ekonomisk översikt från din bank. Gäller alla hushållsmedlemmars konton (inklusive barnens konton)
 • Tillfälligt kontoutdrag från alla hushållsmedlemmars konton (inklusive barnens konton), privatkonto, sparkonto med mera ( 2 månader tillbaka)
 • Självdeklaration med preliminär skatteuträkning och specifikation
 • Utdrag från taxeringsuppgiftsregistret från Skatteverket
 • Momsdeklarationer i original för detta och för föregående år om du har eget företag eller är delägare i en firma
 • Arbetssökarlista
 • Utbetalningsspecifikation från Centrala Studiestödsnämnden, CSN
 • Uppgifter om eventuella tillgångar (exempelvis bil, fastigheter, aktier, fonder)

Alla utgifter ska verifieras med specifikation/kvitto:

 • specifikation på hyra
 • specifikation på barnomsorg
 • specifikation på fackföreningsavgifter/a-kasseavgifter
 • specifikation på hemförsäkring
 • specifikation på el
 • kvitton på receptbelagda mediciner och läkarbesök
 • boendeberäkning

Alla former av inkomster i familjen ska redovisas.

Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av båda om ni är gifta eller sambo.

Min sida - Ekonomiskt bistånd

Här kan du följa ditt ärende samt skicka in ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd. Tjänsten vänder sig till dig som har ett pågående ärende/kontakt med socialsekreterare.

Du kan se inkommen ansökan, beräkning, beslut och utbetalning. Du kan ändra dina kontaktuppgifter samt ta emot meddelanden från din socialsekreterare.

De elektroniska tjänsterna kräver att du loggar in med e-legitimation. Den är din elektroniska identitet som bekräftar för systemet att du är du. Du kan skaffa e-legitimation via din bank eller Telia, läs mer på e-legitimation.se Länk till annan webbplats..

Logga in med din e-legitimation till Min sida för ekonomiskt bistånd. Länk till annan webbplats.

Om du inte är nöjd med beslutet

Beslut om ekonomiskt bistånd kan överklagas. Din överklagan ska göras skriftligt och inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Överklagan ska innehålla;

 • Vilket beslut som överklagas
 • Ange varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha
 • Bifoga eventuella handlingar som du anser stöder din uppfattning.
 • Namn, personnummer, adress och telefonnummer samt underteckna överklagan. Om du anlitar ett ombud ska fullmakt bifogas.

Har överklagan kommit in i rätt tid kommer handlingarna skickas till Förvaltningsrätten i Falun för prövning om beslutsfattaren inte ändrar beslutet på det sätt som du begärt.

Om du behöver hjälp med att överklaga beslutet eller vill ha mer information kan du kontakta socialtjänsten som är skyldig att hjälpa dig.

Det kostar inget att överklaga.

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Rådgiving och tidsbokning, försörjningsstöd

Nås via växeln: 0240-868 00

Telefontid: 08:30-09:30

Besöksadress: Ljunghällsvägen 45, Ludvika

Sidan uppdaterades: