GDPR - Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen GDPR (EU 2016/679) har till uppgift att skydda enskilda personers fri- och rättigheter gällande behandling av personuppgifter. På nationell nivå i Sverige har GDPR kompletterats med en dataskyddslag (2018:218) för personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter

Det är viktigt för Ludvika kommun att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter inom kommunen. Det avser såväl behandling av personuppgifter gällande invånare och företagare med relation till kommunen, som medarbetare och andra personer vars personuppgifter kan komma att behandlas.
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en nu levande person. Det kan vara självklara uppgifter som namn, personnummer, men även indirekta uppgifter som fastighetsbeteckning och telefonnummer. Bilder på personer är också en personuppgift.

Exempel på behandling av personuppgifter:

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter. Med behandling menas bland annat insamling, lagring, bearbetning, strukturering, spridning och radering. Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt sekretessbestämmelser.

Dina rättigheter

Du har rätt att närsomhelst begära ut information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. För att säkerställa att uppgifterna lämnas ut till rätt person behöver du verifiera din identitet. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller behandlas på ett oriktigt sätt har du rätt att kontakta oss och göra invändningar.

Vilka uppgifter som behandlas om dig:

  • och vem som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter
  • ändamål med behandlingen
  • varifrån dessa uppgifter har hämtats
  • till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna kan lämnas ut
  • hur länge dina uppgifter sparas

Så här behandlar vi ditt ärende när du begär ett registerutdrag:

  • Vi tar emot din begäran om registerutdrag och diarieför den. Vi behöver identifiera dig och kan därför behöva be dig om identifierande uppgifter om dig själv som till exempel personnummer och namn.
  • Sedan fördelas ärendet vidare till respektive personuppgiftsansvarig nämnd utifrån din fråga .
  • Varje nämnd skickar ett skriftligt svar till dig. Utskicket sänds normalt med brev till din folkbokföringsadress. Vi inhämtar din folkbokföringsadress från Skattemyndighetens register.

Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig är den som ensamt eller tillsammans med någon annan bestämmer ändamålet och medlen för personuppgiftsbehandlingen, det vill säga vilka personuppgifter som är nödvändiga i en viss fråga samt varför och hur personuppgifterna ska behandlas. Ansvaret för den kommunala verksamheten har respektive nämnd och för de kommunala bolagen dess styrelser.

Nämnderna och styrelserna har i sin tur utsett ett dataskyddsombud som ger råd till dem och deras förvaltningar i frågor gällande datsskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet kontrollerar också att de följer tillämplig dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är inte ansvarig för hur den personuppgiftsansvarige (nämnden eller styrelsen) väljer att behandla personuppgifter.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Dataskyddsombud

Ludvika kommun

771 82 LUDVIKA

dataskyddsombud@ludvika.se

0240-866 99

Sidan uppdaterades: