Överklaga beslut, rättssäkerhet

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Det finns två olika sorters överklaganden, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär

Reglerna om överklagande finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Vem får överklaga?

Endast den person som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

När, hur och till vem överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen och lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet.

Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den person som vill klaga fick ta del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen.

Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Om beslutet kan överklagas är kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

Laglighetsprövning

Alla beslut som fattas med stöd av Kommunallagen överklagas med laglighetsprövning enligt kommunallagens 13:e kapitel. Prövningen omfattar endast om beslutet är lagligt inte om det är lämpligt.

Vem kan överklaga?

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som fattas med laglighetsprövning.

När, hur och till vem överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas direkt till Förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget på kommunens officiella anslagstavla.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre. Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: