Vad gäller för resor till och från skolan?

Kommunens skolskjutsar gäller för elever från förskoleklass till och med årskurs nio. Alla vårdnadshavare som anser att deras barn (som går i grundskolan) behöver skolskjuts måste ansöka om det.

Skolskjuts sker med linjebuss, skolbuss eller särskild skolskjuts enligt avtal mellan Ludvika kommun och Region Dalarna.

För elev i grundskolan måste en ansökan göras i e-tjänsten av barnets vårdnadshavare.
Blankett används endast av de som inte har e-legitimation eller som inte kan använda e-tjänsten av andra skäl.

Elever i anpassad skola får skolskjuts automatiskt om behovet finns, ingen ansökan behöver lämnas in. I övrigt är reglerna lika för elever i grundskolan och anpassad skola.

För gymnasieelevernas skolresor ansvarar respektive gymnasieskola, vänd dig till din skola vid frågor.

Ansökan om skolskjuts via e-tjänst

Använd e-tjänsten Ansökan om skolskjuts för att ansöka om skolskjuts.

e-legitimation

För att kunna använda tjänsten behövs e-legitimation. Har du inte e-legitimation ska du använda ansökningsblankett. Se blanketter nedan.

Varför har ni gjort den här förändringen med ansökningar om skolskjuts?

Det finns flera anledningar till att vårdnadshavare ska ansöka om skolskjuts.

Det är svårt att veta vilka elever som egentligen behöver skolskjuts. Tidigare har vi använt oss av adressregister, men det är många elever som får skolkort men inte använder det på grund av att de är på fritids, får skjuts eller kanske vill cykla. I de fallen betalar kommunen omkring 360 kronor per månad och elev för något som inte används. Då tycker vi att det är bättre att man ansöker för att man behöver skolskjutsen.

Dessutom spelar dataskyddsförordningen GDPR in. Vi ska inte skicka barns personuppgifter via e-post, för då bryter vi mot lagen. När vårdnadshavaren kan ansöka via e-tjänsten så kan vi lösa skolskjutsen på ett lagligt och säkert sätt.

Ansökan för elev som är familjehemsplacerad eller har skyddad identitet

För elever som är familjehemsplacerade eller har skyddad identitet ska ansökan om skolskjuts ske via blankett. Blanketten ska även användas av vårdnadshavare som saknar e-legitimation. Elever i anpassad skola behöver inte ansöka, de som har ett behov av skolskjuts får det automatiskt.

Avståndsregler för skolskjuts

Avståndsregler för skolskjuts

För att få skolskjuts ska avståndet mellan bostad och anvisad skola uppgå till minst:

  • 2 km förskoleklass - årskurs 3
  • 3 km årskurs 4-6
  • 4 km årskurs 7-9

Med anvisad skola menas den skola vars upptagningsområde ditt barn tillhör enligt folkbokföringen.
Elev som går i anvisad skola har rätt till skolskjuts enligt ovanstående tabell. Och det är du som vårdnadshavare som skall ansöka om skolskjuts.

Om du som vårdnadshavare väljer en annan skola än placeringsskolan så kan du ansöka om skolskjuts men andra regler gäller då enligt 10 kap 40 § skollagen.

Skolkort

Skolkort

  • De elever som blir berättigade skolskjuts får sitt skolkort hemskickat under förutsättning att man inte redan har ett kort sedan tidigare.
  • Skolkortet ska behållas under hela skoltiden och är en värdehandling som eleven själv ansvarar för.
  • Rätten till skolkort upphör om elevens förhållanden ändras, till exempel på grund av flytt.
  • Elever på högstadiet som blir hänvisade att använda tåget till och från skolan behöver ett skolkort med ett tågmärke på, det ger dem behörighet på tåget. Den behörigheten ser kommunen till att eleven får.

Skolkortets giltighet

Skolkortet gäller som färdbevis för både skoltaxi, beställd skolbuss, linjetrafik och för vissa elever även på tåget. Eleven skall ha med sig sitt kort vid varje resa.

Skolkortet gäller till och från skolan på skoldagar. Mer information finns på Dalatrafiks hemsida Länk till annan webbplats..

Förlorat eller trasigt skolkort

Om eleven förlorar skolkortet måste det ersättas till en kostnad av 100 kronor vid varje tillfälle.

Nytt kort kan köpas via e-tjänsten under rubriken Hantera skolkort. Där kan du som vårdnadshavare beställa nytt kort och betala. Du kan även använda den tjänsten för att meddela om kortet inte fungerar eller skall sägas upp.

Om du som vårdnadshavare inte har e-legitimation så kan du köpa nytt kort på skolan och då använda blanketten för förlorat skolkort. Då kan du även betala kontant på skolan. Blanketten måste vara underskriven av elevens vårdnadshavare.

Om busskortet slutat fungera och skolan bedömer att det inte beror på yttre åverkan, byts det ut kostnadsfritt på skolans expedition. Om kortet är trasigt på grund av yttre åverkan måste det ersättas till en kostnad av 100 kronor.

Tillfällig avbokning av skolskjuts

Hur gör jag om mitt barn inte skall åka med skolskjutsen?

Vårdnadshavare till elev med särskild skolskjuts är skyldiga att anmäla att barnet är sjuk/försovit sig/ ändrade planer och så vidare. Detta för att skolskjutsen inte skall behöva åka till hämtadressen i onödan. Avbokningar kan ske max 2 veckor i taget, vet du att det blir längre, kontakta skolskjutsamordnaren. Du kan själv inte boka på resor för dagar som du tidigare avbokat. Om du har avbokat fler dagar än vad som behövs, kontakta skolskjutsamordnaren för hjälp.

Avbokningar sker via 0774-44 00 00 eller bokning@dalatrafik.se

Vid avbokning uppge barnets personnummer eller det kundnummer som finns på skolskjutsschemat.

Elever som åker med de övriga skolskjutsarna så som buss, tåg och stängda skolbussar behöver inte anmäla sin frånvaro.

Växelvis boende

Vad gäller vid växelvis boende?

Bägge vårdnadshavarna skall bo i kommunen och bedömningen görs ifrån bägge adresserna under förutsättningen att eleven bor ungefär lika mycket hos bägge vårdnadshavarna. Placeringsskolan gäller utifrån den adress som eleven är folkbokförd på.

Ansökan gör man via e-tjänsten och båda vårdnadshavarna måste signera ansökan med e-legitimation. Om någon av vårdnadshavarna inte har e-legitimation så kan ansökan göras via blankett, se blanketter högre upp på sidan.

Särskilda skäl

Särskilda skäl

Även om avståndskravet inte är uppfyllt så finns möjligheten till skolskjuts om det finns särskilda skäl.

Ett utlåtande ifrån läkare/BUP/ annan väl insatt vårdpersonal kan krävas. Där skall det uppges av vilken anledning eleven behöver skolskjuts eller av vilken anledning som eleven inte kan resa med kollektivtrafiken till och från skolan.

Ansökan gör man via e-tjänsten och båda vårdnadshavarna måste signera ansökan med e-legitimation. Om någon av vårdnadshavarna inte har e-legitimation så kan ansökan göras via blankett, se blanketter högre upp på sidan

Skolskjuts till friskola

Skolskjuts till friskola

Enligt 10 kap 40 § skollagen är kommunen skyldig att anordna skolskjuts till elever som går i en friskola inom kommunen om de allmänna villkoren för skolskjuts är uppfyllda, men bara om det kan ske utan några organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Det innebär att om eleven har rätt till skolskjuts till sin placeringsskola kan hen få skolskjuts till friskolan om det inte blir dyrare än till placeringsskolan. Skolskjuts till friskola utanför kommunen beviljas inte.

Ansökan gör man via e-tjänsten och båda vårdnadshavarna måste signera ansökan med e-legitimation. Om någon av vårdnadshavarna inte har e-legitimation så kan ansökan göras via blankett, se blanketter högre upp på sidan

Information om tider med mera

Information om skolskjutsarna

Information om de stängda skolbussarna samt hållplatstider publiceras på sidan Tidtabell för skolbussar under sommarlovet inför varje nytt läsår.

Styrande dokument

På sidan Styrande dokument, under rubriken Föreskrifter finns två politiskt beslutade dokument som rör skolskjutsar, Skolsjutsreglemente Dalarna och Skolkjutsreglemente lokal bilaga för Ludvika kommun

Kontakta oss

Skolskjutssamordnare

0240-861 40

skolskjuts@ludvika.se.

Telefontid: Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10:00-11:30

Sidan uppdaterades: