Vilket stöd finns det?

Elevhälsan omfattas av specialpedagogiska, medicinska, psykosociala och psykologiska insatser. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande men ska också på uppdrag av rektor och övrig skolpersonal identifiera och undanröja hinder för elevernas lärande och utveckling. Utgångspunkten i gruppens arbete är att med gemensamma krafter utifrån olika kompetenser arbeta för att tillgodose elevens behov.

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. Detta arbete kan bland annat beskrivas i skriftliga individuella utvecklingsplaner som görs en gång om året i anslutning till ett utvecklingssamtal i de årskurser där inte betyg ges.

Om en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar. Extra anpassningar innebär stödinsatser av mindre ingripande karaktär som tex anpassade läromedel, bildstöd, särskilda instruktioner och kortare specialpedagogiska insatser. Om en elev efter en tid med extra anpassningar inte utvecklas tillfredsställande mot kunskapsmålen så kan stöd av mer omfattande och varaktig karaktär behövas. Rektor beslutar då att en utredning av särskilt stöd görs. Vid beslut om särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram som beskriver insatserna.

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: