Ersättningskrav vid skada på skolans egendom

Ibland händer det att elever vållar skada på skolans egendom. Läs här vad som gäller.

1 Rättslig reglering

Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar person- eller sakskada ersätta skadan. Med sakskada avses både att egendom skadas eller går helt förlorad. Misstänkt skadegörelse polisanmäls.

Utgångspunkten är att den som lidit skada ska ha full ersättning för sin skada. Sakens värde bör beräknas som återanskaffningsvärdet med avdrag för ålder och bruk, det vill säga vad det kostar att köpa en likvärdig produkt. Om eleven uppsåtligen har sönder en lärplatta/dator så mycket att ett nytt inköp krävs, utgår skadeståndsbeloppet från vad det kostar att köpa en ny.

Det finns ingen nedre åldersgräns för skadeståndsskyldighet men elever som är minderåriga ska enligt 2 kap 4 § skadeståndslagen ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden eller övriga omständigheter.

Även om det är eleven som blir skyldig att betala eventuellt skadestånd är det vårdnadshavarna som skolan ska kontakta vid ersättningskrav. Vårdnadshavarna ska alltid kontaktas innan information om ersättningsanspråk skickas ut och en lösning i samförstånd med vårdnadshavarna eftersträvas.

Vid olyckshändelse krävs ingen ersättning. Det är inte heller möjligt att kräva kollektivt skadestånd av elever när man inte vet vem som orsakat en skada. För att skadestånd ska kunna utkrävas krävs att det är utrett och säkerställt vem som orsakat skadan. Dessa riktlinjer gäller enbart vid skada på skolans egendom; inte vid skadegörelse av elevers egendom.

Vid skada på skolans egendom i övrigt gäller följande: I det enskilda fallet görs en skälighetsbedömning med hänsyn till barnets ålder och utveckling, vilken handling det är fråga om, ekonomiska förhållanden eller övriga omständigheter. Det finns ofta anledning att vara mer återhållsam med jämkning när det varit fråga om uppsåtligt handlande.


Skadeståndsbeloppet reduceras enligt nedan:

Årskurs

Vid skada

Vid förlust

F-3

25%

25%

4-6

50%

75%

7-9

75%

90%

Vid upprepade skador eller förluster gäller att 50% ersättning krävs när det rör elev i årskurs F-3 och 100% när det rör elev i årskurs 4-9.

Beslut och betalning

Beslut om ersättningskrav vid skada på skolans egendom fattas enligt social- och utbildningsnämndens delegationsordning av rektor. Vårdnadshavare erhåller en faktura från Ludvika kommun på det belopp som krävs i ersättning för skolans förstörda egendom. Ett anspråk på skadestånd är ett civilrättsligt krav och inte ett myndighetsbeslut. Vid utebliven betalning anlitas inkassoföretag som, om betalning uteblir även hos dem, går vidare med betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: